NEWS
VALAMAR-S-sezona

Prva Skupština Društva u novom sazivu

01.08.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Prva Skupština Društva u novom sazivu
326Usluga.gif

Izvještaj sa sjednice Skupštine USLUGE POREČ d.o.o. za komunalne poslove

Na sjednici su bili prisutni slijedeći predstavnici:

Za Grad Poreč, gradonačelnik Grada Poreča, gospodin Edi Štifanić,

Za Općinu Vrsar, načelnik, gospodin Franko Štifanić,

Za Općinu Vižinada, predsjednik vijeća, gospodin Marino Baldini,

Za Općinu Kaštelir Labinci, predsjednik vijeća, gospodin Enio Jugovac.

Sjednici nisu prisustvovali predstavnici niti punomoćnici Općine Višnjan i Općine Sveti Lovreč.

Temeljem članka 27. stavka 1. Društvenog ugovora Skupštini predsjedava osoba koja zastupa člana Društva s najvećim poslovnim udjelom. Slijedom navedenog, Skupštinu je otvorio i vodio Gradonačelnik Grada Poreča, Edi Štifanić.

Sukladno članku 26. Društvenog ugovora Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi ili njihovi punomoćnici koji predstavljaju najmanje 50% temeljnog kapitala.

Nakon što je utvrđeno da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje ( prisutni predstavnici predstavljali su ukupno 98,05 % udjela u temeljnom kapitalu Društva ), jednoglasno je prihvaćen dnevni red kako slijedi:

1. Donošenje rješenja o razrješenju članova Nadzornog odbora USLUGE POREČ

d.o.o.

2. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora USLUGE POREČ d.o.o.

3. Izvješće o poslovanju USLUGE POREČ d.o.o. u 2004. godini

4. Donošenje Odluke o tretmanu sredstava Hrvatskih voda

5. Informacija o projektu sanacije i rekonstrukcije odlagališta otpada Košambra

Ad 1.

Zbog isteka četverogodišnjeg mandata donijeta je odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora i to:

1. Josip Maras,

– predsjednik Nadzornog odbora

2. Milan Laković,

– zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

3. Celeste Gerometta,

– član Nadzornog odbora

4. Vladimir Ćuš,

– član Nadzornog odbora

5. Stevo Žufić,

– član Nadzornog odbora

Odluka je donijeta jednoglasno.

Ad 2.

Temeljem prijedloga jedinica lokalne samouprave za članove Nadzornog odbora USLUGE POREČ d.o.o. za komunalne poslove jednoglasno su izabrani i imenovani, na razdoblje od četiri godine, slijedeći članovi:

1. Edi Štifanić,

2. Edo Kos,

3. Milan Laković,

4. Celeste Gerometta,

5. Vladimir Ćuš

Predstavnik Općine Vižinada naglasio je da bi bilo realno da pored predstavnika Grada Poreča i Općine Vrsar u Nadzornom odboru bude i predstavnik ostalih Općina s manjim udjelom u temeljnom kapitalu. Prednje navedeno primljeno je na znanje međutim o istom će se raspravljati prilikom skorije izmjene Društvenog ugovora.

Ad 3.

Izvješće o poslovanju u 2004. godini dala je Rozana Petrović, te naglasila da je 2004. godina bila specifična poslovna godina. Naime, napravljena je revizija poslovanja društva za 2003. godini po čijem nalazu je bilo potrebno napraviti određene ispravke u poslovnim knjigama. Navedeno Izvješće o reviziji prezentirano je na Skupštini društva dana 23. prosinca 2004. godine. Sukladno nalazu revizije, u 2004. godini izvršena su određena knjiženja, koja se ne odnose na 2004. godinu, ali koja je bilo potrebno učiniti da bi se realnije prikazale određene stavke aktive Društva, kako slijedi:

1. odgođena amortizacija iz 2003. godine koja je Odlukom Nadzornog odbora u 2003. godini bila knjižena na vremenska razgraničenja.

2. sredstva uložena od Hrvatskih voda za razdoblje 1996-2003 koja su ranije bila knjižena u prihode

3. otpis potraživanja koja je nemoguće naplatiti ili koja su ušla u zastaru budući da u ranijim godinama nije proveden adekvatan ispravak i otpis istih

4. obračunata amortizacija na dio koji se odnosi na zemljište Školjke. Naime, zemljište oko objekta Školjka nije bilo evidentirano u aktivi Društva već je vrijednost zemljišta Školjke bila uključena u vrijednost građevinskog objekta i time se više obračunavala amortizacija budući da se na zemljište ista ne obračunava.

5. procjena zemljišta upravne zgrade budući da u poslovnim knjigama nije bilo evidentirano zemljište oko upravne zgrade. Procjena je napravljena od ovlaštenog procjenitelja te je isto knjiženo u prihode kao višak.

Nakon izvršenih svih gornjih knjiženja rezultat poslovanja je gubitak od 4.043.279 kuna.

Neriješeno u 2004. godini ostalo je pitanje sredstava naknade za priključenje i dodatka za izgradnju za Grad Poreč. Naime prema godišnjim Ugovorima sa Gradom troškovi pražnjenja septičkih jama tretiraju se kao povećanje temeljnog kapitala što je nerealno budući bi isti trebali biti prihodi koji služe za pokriće navedenih troškova. Upravo to ne sučeljavanje prihoda sa troškovima dovelo je u tom segmentu do gubitka RJ Otpadne vode u iznosu 3.177.720 kuna. Navedeno pitanje riješiti će se u 2005. godini.

Od devet radnih jedinica samo su tri poslovale sa pozitivnim rezultatom i to Školjka, Tržnica i Luka-Marina. Posljedica negativnih kretanja u ostalim radnim jedinicama su cijene usluga koje nisu mijenjane od 1996. godine.

Nakon aktivne rasprave i postavljenih pitanja vezanih za poslovanje pojedinih jedinica, jednoglasno je prihvaćeno Godišnje izvješće o poslovanju za 2004. godinu kao i Odluka da se gubitak u iznosu od 2.716.250 kuna pokrije iz zadržane dobiti.

Ad 4.

Predsjednik Uprave izvijestio je prisutne o problematici Hrvatskih voda. Naime, temeljem godišnje sklopljenih ugovora Hrvatske vode sufinanciraju izgradnju kanalizacijskog sustava. Ukupna ulaganja za razdoblje 1996-2004 iznose 3.697.102,32 kune.

U ugovorima su predviđene dvije mogućnosti što se tiče doznačenih sredstava i to:

I varijanta da to bude kredit

II varijanta ulazak Hrvatskih voda u temeljni kapital društva

Nadzorni odbor je predložio II varijantu odnosno ulazak Hrvatskih voda u temeljni kapital Društva. Udio Hrvatskih voda u temeljnom kapitalu USLUGE POREČ d.o.o. trenutno bi iznosio 5,96%.

Dalje, naglasio je da je u saborsku proceduru proslijeđen materijal sa intencijom prijenosa udjela Hrvatskih voda na jedinice lokalne samouprave te se na navedenu problematiku očekuje očitovanje Sabora.

Članovi Skupštine su izrazili negodovanje na ponašanje Hrvatskih voda napominjući da su to sredstva koja naši građani plaćaju kao «naknadu za korištenje voda» te da se dio tih sredstava opet želi vratiti lokalnoj samoupravi u obliku kreditnih sredstava odnosno kao ulazak u temeljni kapital, što je za članove Skupštine neprihvatljivo. Članovi Skupštine zadužili su Upravu da do održavanja slijedeće Skupštine ispitaju ponašanja drugih komunalnih poduzeća te da sukladno tome pripremi materijal kako bi članovi Skupštine mogli donijeti adekvatnu Odluku.

Nakon rasprave jednoglasno je donijet Zaključak da se konačna Odluka o tretmanu sredstava Hrvatskih voda odgodi do slijedeće sjednice Skupštine.

Ad.5.

Na osnovu podataka i informacija kojima raspolaže USLUGA POREČ d.o.o. predsjednik Uprave detaljno je informirao članove Skupštine o cijeloj kronologiji događanja što se tiče projekta odlagališta Košambra. U diskusiji su spomenuta otvorena pitanja koja treba u skorijoj budućnosti detaljno elaborirati i zauzeti konačne stavove, a odnose se na:

– elaborat koji pobliže opisuje vođenje odlagališta Košambra

– problematiku radne snage potrebne za funkcioniranje odlagališta

– izgradnju pročišćivača za prihvat otpadnih voda iz septičkih jama

– realizaciju prihvata otpadnih ulja na odlagalište

– problematiku usitnjavanja drvenog otpada, pokošene trave i madraca.

Članovi Skupštine izrazili su neophodnost uvođenja selektivnog prikupljanja komunalnog otpada čiji je početak planiran za 01.01.2006.godine.

Načelnici jedinica lokalne samouprave primijetili su da o projektu odlagališta Košambra nisu dovoljno informirani i da nemaju dokumentaciju koju bi prezentirali nadležnim tijelima jedinica lokalne samouprave.

Temeljem danih opaski jednoglasno je donijet zaključak da će kroz koordinaciju Gradonačelnika i Načelnika općina biti sačinjen cjeloviti materijal kojega će pripremiti Adriaplus, USLUGA POREČ d.o.o. i odgovorne osobe Grada Poreča sa ciljem upoznavanja i donošenja odgovarajućih odluka od strane manjih jedinica lokalne samouprave.

Nakon što je iscrpljen dnevni red, predsjedavatelj Skupštine zaključio je sjednicu u 11,00 sati.

Uprava Društva

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email