NEWS
VALAMAR-S-sezona

Prostorni plan

02.07.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Prostorni plan

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva održalo je 28. lipnja 2005. godine radni sastanak s predstavnicima zavoda za prostorno uređenje sedam obalnih županija i predstavnicima tvrtki koje izrađuju prostorne planove uređenja općina i gradova na zaštićenom obalnom području, kao prvi u nizu sastanaka radi unapređenja izrade, usklađivanja i donošenja tih planova s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

Temeljem analize dosadašnje primjene Uredbe Ministarstvo je ocijenilo potrebnim istovremeno uključiti u postupak usklađivanja sve sudionike u sustavu prostornog uređenja (županije, općine i gradove, nadležna državna i druga tijela za izdavanje mišljenja i suglasnosti u postupku donošenja plana te stručne izrađivače prostornih planova). To je osobito važno kako bi razdoblje u kojem će se međusobno uskladiti odgovarajući postupci i završetak izrade prostornih planova u okviru svih nadležnosti, bilo kraće i bez iznimke detaljno određeno. S tim u vezi očekuje se na svim razinama planiranje i odgovarajućih ljudskih resursa, koji će moći izvršiti preuzete obveze. U proces će se uključiti i usklađivanje s prostornim planom županije, odnosno Uredbom, i već doneseni planovi općina i gradova na obalnom području,

Svrha sastanka bila je utvrditi i ocijeniti stanje izrade prostornih planova uređenja općina i gradova, budući je koncem svibnja 2005. godine protekao rok u kojem su ti planovi trebali biti doneseni. Činjenica je da je od ukupno 129 općina i gradova doneseno 57 planova (44,2%), za 48 odnosno (37,2%) provedena je javna rasprava odnosno izrađen konačni prijedlog plana, a za 23 plana (17,8%) radovi su u stručnoj odnosno pripremnoj fazi. Razlozi tome su često objektivne prirode (lokalni izbori i neprofiliranost politike zaštite prostora osobito u gradovima), ali se isto tako ne može izbjeći činjenica podkapacitiranog broja stručnih izvršitelja u nadležnim tijelima lokalne samouprave i njihova nemogućnost učinkovite prilagodbe novim zahtjevima i izazovima.

Zakonom o prostornom uređenju 2004. godine po prvi puta obalno područje je određeno od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Tako je jedan od osnovnih ciljeva donošenja Uredbe bio odrediti planske mjere uređenja i zaštite zaštićenog obalnog pojasa kao i zaštiti u najvećoj mogućoj mjeri neizgrađena područja izvan i unutar naselja te racionalizirati način određivanja građevinskih područja naselja i drugih pojedinačnih funkcija. Zato je od presudnog utjecaja na daljnji tijek promišljanja održivog razvoja na jednom od najvrjednijih i investicijski najopterećenijih dijelova Hrvatske, primjena tih mjera u prostornim planovima općina i gradova na osnovu kojih će se prostor uređivati. U dosadašnjem postupku usklađivanja prostorno planske dokumentacije s Uredbom, suglasnosti Ministarstva su izdane za sve prostorne planove obalnih županija i 85 drugih prostornih planova.

Na sastanku su raspravljeni pojmovi i način primjene Uredbe osobito u odnosu na pojedine specifične dijelove zaštićenog obalnog područja, način poboljšanja i ubrzanja izdavanja suglasnosti koji se postupak provodi na razini županija i Ministarstva. Naime, uočeno je prema podnesenim zahtjevima za suglasnost često neprimjeren način tumačenja Uredbe, njihova neusklađenost s prostornim planom županije, a time i nepotrebno vraćanje na doradu odnosno odbijanje suglasnosti.

Ministarstvo će provoditi nadzor i praćenje s velikom pažnjom i tražiti odgovornost svih sudionika za utvrđenu dinamiku i rokove izrade prostornih planova, a sve sa ciljem da ne dođe do potrebe sankcioniranja.

Print Friendly, PDF & Email