NEWS

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na sanaciji krovišta “Žute zgrade” u Poreču – 30.01.2015.

02.02.2015. 14:21; Učitavanja: 343; Početna / Obavijesti / Natječaji / Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na sanaciji krovišta “Žute zgrade” u Poreču – 30.01.2015.

Temeljem članka 18. Stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11., 83/13 i

143/13),  članka  9.  Pravilnika  o  provedbi  postupaka  nabave  bagatelne  vrijednosti  („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 8/14) Povjerenstvo za provedbu nabave upućuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

za izvođenje radova na sanaciji krovišta ”Žute zgrade” u Poreču na k.č. 3893, k.o. Poreč

 

I.         SADRŽAJ POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

1.1.     Podaci o javnom naručitelju

Naziv javnog naručitelja: Grad Poreč-Parenzo
Sjedište: 52440 Poreč
Adresa: Obala maršala Tita 5/1

E-mail: zora[email protected], eli[email protected]

Telefon: 052/451-099

Adresa portala – internetska stranica: www.porec.hr

MB: 2552329
OIB: 41303906494
Odgovorna osoba naručitelja: Gradonačelnik Edi Štifanić

1.2.     Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju sa ponuditeljima

Osoba ili služba zadužena za kontakt: Zoran Dekleva.
Tel: 052 432-078
E-mail: zora[email protected]

1.3.     Predmet  nabave:

Izvođenje radova na sanaciji krovišta ”Žute zgrade” u Poreču, na k.č. 3893, k.o Poreč.
Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave – CPV 45260000-7 Radovi na krovu i drugi posebni građevinski zanatski radovi.
Kvaliteta i tehničke karakteristike usluga moraju biti sukladne važećim zakonima, tehničkim  i drugim propisima, normativima i obveznim standardima i pravilima struke.

Količina  predmeta  nabave  i  tehničke  specifikacije:  specifikacija  predmeta  nabave  i  količine navedene su u troškovniku, koji čini sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.

Vrsta, količina i zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, njena vrsta, kvaliteta i količina u cijelosti je iskazana u ovom Pozivu i pripadajućem troškovniku.

1.4.     Odredbe o postupku javne nabave:

Provodi se bagatelni postupak javne nabave radova. Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o izvođenju radova.

1.5.     Procijenjena vrijednost nabave:

Procijenjena vrijednost za cjelokupan predmet nabave ukupno iznosi 139.130,00 kuna bez PDV-a.

CIJELI NATJEČAJ POGLEDAJTE U PRILOGU

izvor: Grad Poreč

 

Print Friendly, PDF & Email