NEWS
Max 180920 S

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova čišćenja trase na dionici uskotračne pruge Parenzana

15.07.2015. 19:10; Učitavanja: 339; Početna / Obavijesti / Natječaji / Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova čišćenja trase na dionici uskotračne pruge Parenzana
grad-porec-logo

Temeljem članka 18. Stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11., 83/13 i 143/13),  članka  9.  Pravilnika  o  provedbi  postupaka  nabave  bagatelne  vrijednosti  („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 8/14) Povjerenstvo za provedbu nabave upućuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
z
a izvođenje radova čišćenja trase na dionici uskotračne pruge Parenzana na k.č. 6043/1 K.O. Poreč

I.         SADRŽAJ POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

1.1.     Podaci o javnom naručitelju

Naziv javnog naručitelja: Grad Poreč-Parenzo

Sjedište: 52440 Poreč

Adresa: Obala maršala Tita 5/1

E-mail: petra[email protected]

Telefon: 052/451-099

Adresa portala – internetska stranica: www.porec.hr

MB: 2552329

OIB: 41303906494

Odgovorna osoba naručitelja: Gradonačelnik Edi Štifanić

 

1.2.     Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju sa ponuditeljima

Osoba ili služba zadužena za kontakt: Petra Maleković Šušnjić

Tel: 052/ 451-099

E-mail: pet[email protected]

1.3.     Predmet  nabave:

Predmetna  dionica  uskotračne  pruge  Parenzane  polazi  iz  naselja  Finida,  prolazi  naseljima

Stancija Vergotini  i  Gulići  te završava na križanju  s  obilaznicom Grada Poreča  –  Parenzo. Kompletna dionica obuhvaća k.č. 6043/1 K.O. Poreč u Vlasništvu Grada Poreča – Parenzo. Ukupna  duljina  dionice  je  2.080,00  m.  Planirani  zahvat  uključuje  krčenje  trase  od  raslinja različite gustoće i stabala u pojasu širine 4,00 metra, uklanjanje korijenja, panjeva, trupaca te njihov odvoz na odlagalište, zatim široki iskop širine 3,00 metra i dubine 12 centimetara, nasipavanje trase tamponskim slojem od 12 cm u širini od 3,00 metra, zbijanje tampona te ugradnju smjerokaznih tabli. Početna dionica od otprilike 1.000,00 metara je gusta neprohodna šuma dok je na preostalom dijelu vidljiva utabana staza obrasla niskim raslinjem širine između 1,00 – 2,00 metra. Uređenjem navedene dionice dobio bi se kontinuitet biciklističke rute Parenzane na kompletnom području Grada Poreča – Parenzo budući da je nastavak staze oko naselja Mihatovići, Nova Vas i Brčići pa do administrativne granice Grada Poreča – Parenzo s Općinom Višnjan prohodan u gabaritima planiranog zahvata.

1.4.     Odredbe o postupku javne nabave:

Provodi se bagatelni postupak javne nabave radova. Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o izvođenju radova.

1.5.     Procijenjena vrijednost nabave:

Procijenjena vrijednost za cjelokupan predmet nabave ukupno iznosi 161.524,00 kuna bez PDV-a.

2.        Vrsta, opseg i količina predmeta nabave:

Količina nabave po predmetu nabave određena je u troškovniku koji je sastavni dio ovog poziva.

2.1.     Mjesto isporuke predmeta nabave:

Predmetna  dionica  uskotračne  pruge  Parenzane  polazi  iz  naselja  Finida,  prolazi  naseljima Stancija Vergotini  i  Gulići  te završava na križanju  s  obilaznicom Grada Poreča  –  Parenzo.
Kompletna dionica obuhvaća k.č. 6043/1 K.O. Poreč u Vlasništvu Grada Poreča – Parenzo.

2.2.     Tehničke specifikacije predmeta nabave:

Nabava radova koji su predmet ove nabave treba se izvoditi sukladno važećim pravilnicima, normama i tehničkim propisima, pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ove nabave i trebaju odgovarati pozitivnim hrvatskim normama. Nakon što ponuditelj upiše u troškovnik sve tražene ponudbene podatke iz svoje ponude, potpisom ovlaštene osobe potvrđuje vjerodostojnost troškovnika.

2.3.     Rok izvršenja radova:

30 dana od dana potpisa ugovora o izvođenju radova.

2.4.     Način izračuna cijene, sadržaj cijene, nepromjenjivost cijene:

Sukladno članku 8. stavku 1. i stavku 3. Uredbe o načinu izrade i postupanja s dokumentacijom za nadmetanje  i  ponudama  (”Narodne  novine” broj  10/12),  cijena ponude je nepromjenjiva. Cijena ponude je fiksna i nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

U cijeni moraju biti sadržani svi manipulativni troškovi ponuditelja (zavisni troškovi vezani uz nabavu i dr.). U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Ponuditelji su obvezni u cijelosti ispuniti troškovnik s jediničnim i ukupnim cijenama, dakle, sve stavke moraju biti popunjene.

2.5.     Rok, način i uvjeti plaćanja:

Plaćanje se vrši u roku od 60 dana od dana podnošenja računa isporučitelja, uz koji isporučitelj mora priložiti specifikaciju radova, ovjerenu originalnim pečatom i potpisom od ovlaštene osobe naručitelja, na žiro račun isporučitelja, nalogom za prijenos sredstava. Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja

2.6.     Rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude je najmanje 90 (devedeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda.

2.7.     Kriterij odabira ponude:

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena valjane ponude. Ukoliko na nadmetanje pristignu dvije ponude sa istom najnižom cijenom, kao najpovoljnija biti će odabrana ona koja je zaprimljena ranije sukladno članku 96. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi. Sve ostalo će biti regulirano Ugovorom između naručitelja i ponuditelja nakon odabira najpovoljnije ponude.

2.8.     Obvezna dokumentacija

Ponuda mora sadržavati obveznu dokumentaciju kako slijedi:

1.  Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)

2.  Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)

3.  Dokumente kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za obvezno isključenje ponuditelja i kojima se dokazuje pravna i poslovna sposobnost, financijska sposobnost i tehnička i stručna sposobnost

 

3.      Obvezni razlozi isključenja ponuditelja

3.1.   Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita  u  gospodarskom   poslovanju  (članak  252.),  davanje  mita  u   gospodarskom poslovanju  (članak  253.),  zlouporaba  u  postupku  javne  nabave  (članak  254.),  utaja poreza  ili  carine  (članak  256.),  subvencijska  prijevara  (članak  258.),  pranje  novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara   (članak   224.),   pranje  novca   (članak   279.),   prijevara  u   gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u  gospodarskom  poslovanju  (članak  294.b),  udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (”Narodne novine”, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1. Ove dokumentacije gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

3.2.      Ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe)

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ovog članka gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:

1.    potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili

2.    važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ili

3.    izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog  ili  trgovinskog  tijela  u  državi  sjedišta  gospodarskog  subjekta  ili  izjavu  s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedni dokument iz točke 2.

3.3.     Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata

U  slučaju zajednice ponuditelja,  okolnosti iz  točke 3.  dokumentacije  utvrđuju  se  za  sve članove zajednice pojedinačno.

3.4.      Ostali razlozi za isključenje ponuditelja ukoliko ih naručitelj koristi te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje

Ne primjenjuje se.

4.   Odredbe   o   sposobnosti   ponuditelja   te   dokumenti   kojima   ponuditelj   dokazuje sposobnost

4.1.     Dokazi pravne i poslovne sposobnosti:

4.1.1.  Svaki natjecatelj ili ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Svoju sposobnost ponuditelj dokazuje odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi  sjedišta  gospodarskog  subjekta,  gospodarski  subjekt  može  dostaviti  izjavu  s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod  ili  izjava  kojom  se  dokazuje  sposobnost  ne  smije  biti  starija  od  tri  mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

U  slučaju  zajednice  ponuditelja,  okolnosti  iz  točke  4.1.1.  utvrđuju  se  za  sve  članove zajednice pojedinačno.

4.2.     Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice ponuditelja

U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu sposobnost.

4.3.   Jezik na kojem se izrađuje ponuda:

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku.

4.4.   Oblik, izrada i dostava ponuda:

Rok za dostavu ponuda:

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena najkasnije do 22. srpnja 2015. godine do 12,00 sati.

Ponuda se mož e dostaviti pisanim ili elektroničkim putem.

Postupanje kod dostave ponuda pisanim putem:

Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku sa potrebnim prilozima.

Ponuda mora biti pisana neizbrisivim tragom/tintom. Ponuda mora biti dostavljena na način da čini cjelinu.

Ponuda se dostavlja  u zatvorenoj omotnici  s nazivom  i adresom  Naručitelja, nazivom  i adresom Ponuditelja, naznakom ”ponuda za izvođenje radova čišćenja trase na dionici uskotračne pruge Parenzana na k.č. 6043/1 K.O. Poreč”, te s naznakom: ”ne otvaraj”.

Ponuda se dostavlja na adresu Naručitelja: Grad Poreč-Parenzo, Obala maršala Tita 5/1, 52440 Poreč.

Postupanje kod dostave ponuda elektroničkim putem:

Ponuda se dostavlja elektroničkom poštom (e-mailom).

Naslov elektroničke pošte mora glasiti ”ponuda za izvođenje radova čišćenja trase na dionici uskotračne pruge Parenzana na k.č. 6043/1 K.O. Poreč” te s naznakom: ”ne otvaraj”.

U elektroničkoj pošti mora biti naznačeno:

–   naziv i adresa ponuditelja,

–   naziv predmeta nabave,

–   popis privitaka elektroničke pošte.

–   ponuda se dostavlja u formatu u kojemu nisu mogući ispravci (PDF, JPEG i sl.) Ponuda se dostavlja na adresu Naručitelja: petra[email protected]

 

5. Ostale odredbe o ponudi:

–   Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi, moraju biti potvrđeni potpisom ponuditelja,

–   Ponudu koja nije cjelovita ili je suprotna odredbama poziva za dostavu ponuda, Naručitelj će isključiti iz sudjelovanja u postupku nabave,

–   Ponuda i prilozi dostavljeni uz ponudu ne vraćaju se Ponuditelju,

–   Ponuditelj nema pravo na naknadu troškova za izradu ponude,

–   Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude,

–   Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda, ne otvara se i evidentira se kao zakašnjela ponuda. Zakašnjela ponuda se bez odgode neotvorena vraća pošiljatelju.

 

5.1.     Otvaranje ponuda:

Otvaranje ponuda nije javno.

Povjerenstvo otvara ponude po isteku roka za  dostavu ponuda, a najkasnije 3 (tri) dana od isteka navedenog roka.

5.2.     Rok donošenja Odluke o odabiru ili poništenju:

Odluka o odabiru ili poništenju nabave biti će donesena u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka roka  za  dostavu ponuda, te  će  ista biti  dostavljena zajedno s  preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda svakom Ponuditelju, bez odgode, na dokaziv način.

5.3.     Sukob interesa:

Naručitelj izjavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

5.4.     Ostale informacije:

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 12 na broj telefona: 052/451-399;

e-mail: petra[email protected] ili u prostorijama Grada Poreč-Parenzo, Obala maršala Tita 5, 52440, Poreč

Print Friendly, PDF & Email