NEWS

POUP: otvoren natječaj za radno mjesto SPREMAČICA na NEODREĐENO radno vrijeme

natječaj-posao
29.09.2023. 09:20; ; Početna / Obavijesti / POUP: otvoren natječaj za radno mjesto SPREMAČICA na NEODREĐENO radno vrijeme

Pučko otvoreno učilište Poreč raspisuje  NATJEČAJ  za popunu slobodnog radnog mjesta na neodređeno puno radno vrijeme

  1. Spremač/ica – poslovi čišćenja i spremanja – 1 osoba na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

  • osnovna škola,
  • probni rad 1 mjesec.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis
  2. dokaz o državljanstvu – domovnicu
  3. presliku osobne iskaznice
  4. dokaz o stručnoj spremi
  5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – dokaz o radnom iskustvu

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Kandidati koju su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja mogu biti pozvani na razgovoru (intervju).

U prijavi kandidati su obvezni navesti kontakt podatke (adresu, e-mail adresu, telefonski broj) gdje će mu biti dostavljena/saopćena obavijest o datumu i vremenu predviđenom za razgovor (intervju).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom u roku od deset (10) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama  Pučkog otvorenog učilišta Poreč (objavljeno 29.9.2023.) www.poup.hr na adresu:

Pučko otvoreno učilište Poreč, Narodni trg 1, 52 440 Poreč, uz naznaku „natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta spremač/ica“.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Pučkog otvorenog učilišta Poreč smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja, osim u slučaju kada ima kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, tada će svi kandidati biti obaviješteni pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Pučko otvoreno učilište Poreč zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati ijednog kandidata bez navođenja razloga poništenja.

 

Print Friendly, PDF & Email