Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a Zelena laguna

308047673_528526312609331_7389593905148356743_n
23.09.2022. 09:56; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a Zelena laguna

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te Zaključka Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane od 21. rujna 2022. godine, KLASA: 350-02/20-01/2, URBROJ: 2167/07-03/31-22-61, Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane, objavljuje Ponovnu javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“.

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana započinje 23. rujna 2022. godine i traje do 03. listopada 2022.

POČETAK I ZAVRŠETAK JAVNE RASPRAVE
Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“ započinje 23. rujna 2022. godine i traje do 03. listopada 2022. godine.
 
JAVNI UVID
Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“ za ponovnu javnu raspravu može se, u vrijeme trajanja ponovne javne rasprave izvršiti u prostorijama Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Funtana – Fontane na adresi Funtana, Bernarda Borisija 2, svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati.
 
Uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“ za ponovnu javnu raspravu može se izvršiti i na službenoj web stranici Općine Funtana – Fontane (www.funtana.hr).
 
JAVNO IZLAGANJE
Javno izlaganje za sve zainteresirane održat će se dana 28. rujna 2022. godine u prostorijama galerije Zgor murve u Funtani, Ribarska 24, s početkom u 17,00 sati
 
PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI
Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave:
– dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
– uputiti u pisanom obliku na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana – Fontane, Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana ili putem e-maila: [email protected] i to zaključno sa 03. listopadom 2022. godine.
Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni sukladno utvrđenom roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Funtana – Fontane, Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana ili na telefon 052/445-442.
 
 
Print Friendly, PDF & Email