NEWS
VALFRESCO S-170422

Općina Višnjan: javno prikukpljanje ponuda za održavanje javne rasvjete na području općine Višnjan

16.11.2004. 00:00; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Općina Višnjan: javno prikukpljanje ponuda za održavanje javne rasvjete na području općine Višnjan

Temeljem odredbi Zakona o nabavi roba, usluga i ustupanju radova ("Narodne novine" broj 117/2001.) Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti ("Narodne novine 14/02") i Odluke Općinskog vijeća Općine Višnjan o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na temelju Ugovora, Klasa:.023-05/04-01/12, Ur.br. 2167-03-01-04-03 od 13.10.2004. godine, Jedinstveni upravni odjel objavljuje,

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA BR. 7/04.

za održavanje javne rasvjete na području Općine Višnjan

Naručitelj: Općina Višnjan, MB 0495697, Trg slobode 1, Višnjan

Predmet nadmetanja: Održavanje javne rasvjete Općine Višnjan za 2005. i 2006. godinu.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se:

a) Tekuće održavanje – redovni pregledi dva puta mjesečno i to od 01. do 05. i od 15. do 20. tog u mjesecu.

– intervencije na JR sa izmjenom oštećenih elemenata (sijalica, prigušnica, propaljivač,

kondenzator, osigurači, priključnica u stupu zajedno sa osiguračima na njoj, baloni ili

zaštitni plastični transparentni poklopci, te ostali sitno spojni materijal u svijetiljci JR),

– na bazi mjesečnog utroška javne rasvjete (sa mjesečnom naknadom bez PDV) po ispostavljenoj fakturi HEP-a Elektroistra Poreč

b) Vanredno održavanje na poziv:

– intervencije radi pregaranja osigurača u strujnim krugovima u okvirima razdjelnika

javne rasvjete i mjernim mjestima javne rasvjete,

– intervencije radi popravka kvarova na kabelima i razdjelnicima u stupovima (ne

pregaranje osigurača unutar stupova JR),

– sve ostale intervencije JR po pozivu.

c) Odnosi sa HEP DP "Elektroistra" Pula – Pogonom Poreč

– sve odnose oko reguliranja rada na postrojenju JR koje uvjetuje HEP izvođač regulira osobno sa osobljem HEP-a te je potrebno taj uvjet uključiti u cijenu ponude za tekuće I vanredno održavanje.

Plaćanje: Putem mjesečnih ispostavljenih faktura.

Ponuditelj može ponuditi ili predložiti mogućnost povoljnijih uvjeta plaćanja za Investitora.

Sadržaj ponude:

1. Naziv ponuditelja i sjedište,

2. Fotokopija izvadka iz Registra Trgovačkog suda ili obrtnog registra o registraciji za obavljanje navedenih poslova

3. Reference lista poslova na izgradnji i održavanju javne rasvjete, električnih instalacija i

niskonaponskih mreža,

4. Cijena za tekuće i vanredno održavanje

5. Popis voznog parka, mehanizacije, instrunenata i alata za obavljanje ugovornih poslova

koje posjeduje ponuditelj,

6. Predložiti vrijeme tj. rok otklanjanja kvarova nakon dojave za vanredno održavanje

7. Dokaz o reguliranju odnosa sa HEP-om pogon Poreč

Cijena treba sadržavati:

a) za vanredno održavanje

– sve troškove rada i materijala

– troškove vozila, auto-platforme, strojeva i instrumenata i usluge drugih izražene u

kunama

b) za tekuće održavanje

– jedinična mjesečna cijena izražena u postotku na bazi mjesečnog utroška javne rasvjete

Kriteriji za ocjenu povoljnosti ponuditelja:

1. Najniža ponuđena cijena

Prijave se podnose u vremenu od 15.11.2004. godine do zaključno 22.11.2004. godine do 15,00 sati predajom u Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan u Višnjanu.

Ponude predati u zatvorenoj omotnici s oznakom "NE OTVARAJ – PONUDA ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE".

Ponude koje pristignu nakon roka ili su nepotpune neće se razmatrati.

Ponude će otvoriti i razmatrati Povjerenstvo u roku od 15 dana od dana proteka roka za podnošenje ponuda, a najpovoljniju ponudu odabrati će Općinsko vijeće Općine Višnjan i pismeno će obavijestiti sve ponuditelje u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke.

Općinsko vijeće Općine Višnjan zadržava si pravo poništenja javnog prikupljanja ponuda bez ikakvog obrazloženja.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon/fax 052/449-208.

Pročelnik

Mladen Buršić

Print Friendly, PDF & Email