NEWS

Općina Funtana raspisuje OGLAS  za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2021./2022

javni-natjecaj
17.09.2021. 09:36; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Općina Funtana raspisuje OGLAS  za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2021./2022

Članak 1.

U školskoj/akademskoj godini 2021./2022. odobravaju se stipendije:

 • dosadašnjim stipendistima temeljem dostavljenih potvrda i izjava te
 • novim stipendistima u skladu s kriterijima iz Odluke.

 

Članak 2.

Visina stipendije za učenike iznosi 600,00 kuna mjesečno, a za studente 800,00 kuna mjesečno.

Članak 3.

 • Stipendija se odobrava za period trajanja obrazovnog programa – srednjoškolskog programa, sveučilišnog studija (preddiplomskog, diplomskog te integriranog preddiplomskog i diplomskog) i stručnog studija (preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog).
 • Iznimno, studentima se stipendija odobrava i isplaćuje i za vrijeme apsolventske godine, odnosno studijske godine koju mogu upisati nakon odslušane 3. godine preddiplomskoga, 2. godine diplomskoga ili 5. godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija, i to u trajanju od deset (10) mjeseci.
 • Ukoliko tijekom primanja stipendije stipendist promjeni obrazovnu ustanovu, pravo na stipendiju ostvaruje samo u slučaju upisa u viši razred, odnosno narednu studijsku godinu.
 • Isplata stipendija vrši se mjesečno od 1. rujna do 30. lipnja.
 • Tijekom srpnja i kolovoza stipendija se ne isplaćuje.
 • Isplata se obavlja putem transakcijskog računa stipendiste jedne od poslovnih banaka.

 

Članak 4.

 • Pravo na stipendiju imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti s prebivalištem na području općine Funtana-Fontane.
 • Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici/studenti koji ne primaju stipendiju iz drugih izvora, a u slučaju da ostvare pravo na drugu stipendiju, gube pravo na stipendiju Općine Funtana-Fontane.

 

Članak 5.

 • Molba za dodjelu stipendije podnosi se Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Funtana-Fontane u vremenu od 17.09.2021. do 22.10.2021. godine, na propisanom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Funtana-Fontane ili preuzeti sa službene web stranice Općine Funtana-Fontane (www.funtana.hr).
 • Ukoliko je učenik/student maloljetan, molbu u njegovo ime podnosi njegov roditelj ili staratelj.
 • Molba se može dostaviti u papirnatom obliku, poštom na adresu Općine Funtana-Fontane, Bernarda Borisia 2, 52452 Funtana ili osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane, ili u elektroničkom obliku (skenirana dokumentacija u PDF formatu), na e-mail [email protected]
 • Molba je dostavljena u roku ako je na prijemnom žigu pošte ili Općine Funtana-Fontane, odnosno u zaglavlju elektroničke pošte vidljivo da je ista zaprimljena zaključno do datuma roka iz stavka 1. ovoga članka (uključujući i navedeni datum).
 • Dosadašnji stipendisti moraju dostaviti:
 • potvrdu o upisu u viši razred, odnosno narednu studijsku godinu, kojom kod studenata mora biti utvrđeno koja je studijska godina upisana,
 • potvrdu o prosjeku ocjena prethodne godine školovanja, odnosno prosjeku ocjena s cjelokupnog studija, koja kod studenata mora sadržavati i broj stečenih ECTS bodova,
 • izjavu o neprimanju stipendije iz drugih izvora te
 • izjavu o prebivalištu i stvarnom mjestu boravka.
 • Dosadašnji stipendisti, kojima tijekom prethodne školske/akademske godine stipendija nije isplaćivana, moraju dostaviti Zahtjev za daljnju isplatu stipendije s priloženim potvrdama i izjavama iz stavka 5. ovoga članka.
 • Ukoliko visokoškolska ustanova koju pohađa student – stipendist ne postavlja nikakve uvjete za upis u narednu studijsku godinu, student mora u prethodnoj studijskoj godini skupiti najmanje 30 ECTS bodova kako bi imao pravo na daljnje primanje stipendije.

 

Članak 6.

 • Na temelju kriterija određenih Odlukom, molbe za dodjelu stipendija rješava Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane, tako što izrađuje rang listu učenika i studenata te objavljuje Privremene rezultate Oglasa za dodjelu stipendija na službenoj web stranici Općine Funtana-Fontane (www.funtana.hr).
 • U roku od osam (8) dana od dana objavljivanja Privremenih rezultata Oglasa za dodjelu stipendija, učenik/student može podnijeti pismeni prigovor Općinskom načelniku.
 • Ukoliko je učenik/student maloljetan, prigovor u njegovo ime podnosi njegov roditelj ili staratelj.
 • Prigovor se može dostaviti u papirnatom obliku, poštom na adresu Općine Funtana-Fontane, Bernarda Borisia 2, 52452 Funtana ili osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane, ili u elektroničkom obliku (skeniran u PDF formatu), na e-mail [email protected]
 • Prigovor je dostavljen u roku ako je na prijemnom žigu pošte ili Općine Funtana-Fontane, odnosno u zaglavlju elektroničke pošte vidljivo da je isti zaprimljen u roku iz stavka 2. ovoga članka.
 • Nakon isteka roka za prigovore, Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane razmatra zaprimljene prigovore te u svezi s iznesenim činjenicama u istima i odredbama Odluke, najkasnije u roku od osam (8) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, dostavlja očitovanje Općinskom načelniku.
 • Odluku po prigovoru donosi Općinski načelnik te protiv iste nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
 • Nakon donošenja odluka po prigovorima, Općinski načelnik objavljuje Odluku o konačnim rezultatima Oglasa za dodjelu stipendija na službenoj web stranici Općine Funtana-Fontane (www.funtana.hr).
 • Na temelju Odluke o konačnim rezultatima Oglasa za dodjelu stipendija, Općina Funtana-Fontane, koju zastupa Općinski načelnik, sa stipendistom sklapa Ugovor o stipendiranju kojim se uređuju međusobna prava i obveze.
 • Ukoliko je stipendist maloljetan, ugovor u njegovo ime sklapa njegov roditelj ili staratelj.

 

 Članak 7.

Na temelju dokumentacije dostavljene od strane dosadašnjih stipendista, Općinski načelnik donosi Zaključak o odobrenju daljnje isplate stipendije učenicima/studentima koji ispunjavaju uvjete određene Odlukom, a isti se objavljuje na službenoj web stranici Općine Funtana-Fontane (www.funtana.hr).

Print Friendly, PDF & Email