NEWS

Općina Funtana odredila sajamske dane do kraja rujna

Funtana
30.05.2024. 08:59; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Općina Funtana odredila sajamske dane do kraja rujna

Na temelju članka 57. stavak 6. Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20 i 33/23) i članka 57. Statuta Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“ broj 2/13, 4/15, 5/18, 3/21 i 2/23), Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane dana 27. svibnja 2024. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

o proglašenju sajamskih dana na području Općine Funtana-Fontane

 

Članak 1.

U svrhu dodatne ponude i promidžbeno-turističkih aktivnosti, dani

·       30. svibnja 2024. godine,

·       2., 9., 16., 22., 23. i 30. lipnja 2024. godine (6 dana),

·       7., 14., 21. i 28. srpnja 2024. godine (4 dana),

·       4., 5., 11., 15., 18. i 25. kolovoza 2024. godine (6 dana),

·       1., 8., 15., 22. i 29. rujna 2024. godine (5 dana)

proglašavaju se sajamskim danima na cijelom području Općine Funtana-Fontane.

Članak 2.

U vrijeme sajamskih dana dozvoljena je prigodna prodaja proizvoda i robe koji su  predmet i svrha sajamskog dana isključivo suvenira, autohtonih istarskih proizvoda i  rukotvorina, te vlastitih poljoprivrednih proizvoda, izvan prodavaonica (čvrstih objekata), kao sastavni dio sajamskih događanja.

Članak 3.

Sukladno odredbama Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/18, 98/19, 32/20 i 33/23) ovaj će se Zaključak dostaviti Službi za nadzor trgovine, usluge i zaštite potrošača Državnog inspektorata.

Članak 4.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen na mrežnoj stranici Općine Funtana-Fontane.

 

KLASA: 024-02/24-01/3
URBROJ: 2163-16-03/31-24-1
Funtana-Fontane, 27.05.2024.

 
OPĆINSKI NAČELNIK

Mladen Grgeta, v.r.

 

Print Friendly, PDF & Email