VALFRESCO S-170422

Općina Funtana objavljuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za financije, proračun i računovodstvo

31.07.2020. 10:17; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Općina Funtana objavljuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za financije, proračun i računovodstvo
natječaj-vježbenik

Obavještavaju se svi zainteresirani da je u Narodnim novinama objavljen Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se do 13. kolovoza 2020. godine, na adresu: Općina Funtana-Fontane, Bernarda Borisija 2 52452 Funtana, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane – NE OTVARAJ“.

JAVNI NATJEČAJ  

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane, na radno mjesto viši stručni suradnik za financije, proračun i računovodstvo – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • položen državni ispit.

Na Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se u ovom Natječaju koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola.

            Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke, sukladno članku 13. Zakona. Ravnopravno se mogu natjecati i osobe koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položen državni ispit uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

            U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona.

Osim navedenih stručnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete utvrđene člancima 12., 13. i 14., Zakona.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

            Prednost pod jednakim uvjetima ostvaruju osobe koje ispunjavaju uvjete iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19). U slučaju isticanja prednosti temeljem ovog zakona kandidat mora dostaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a sve sukladno „Popisu dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“ objavljenom na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
 3. preslika osobne iskaznice,
 4. dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim Natječajem,
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca ili sl., a koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 6. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 7. uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavak 1. Zakona, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objave ovog Natječaja,
 8. vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona,
 9. dokaz o poznavanju rada na računalu (presliku potvrde o polaženju tečaja informatike, presliku svjedodžbe ako je polagao predmet informatiku ili vlastoručno potpisana izjava),
 10. dokaz o položenom državnom ispitu
 11. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti
 12. dokazi o ostvarivanju prava prvenstva.

Isprave se mogu priložiti u neovjerenim preslikama te će izabrani kandidat predočit  izvornik isprava.

            Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

            Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj.

            S kandidatima prijavljenim na Natječaj provest će se testiranje i intervju, a po potrebi i provjera praktičnog rada, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

            Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

            Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na mrežnoj stranici www.funtana.hr. Na mrežnoj stranici  www.funtana.hr i na Oglasnoj ploči Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane, Bernarda Borisia 2, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Funtana-Fontane, Bernarda Borisia 2 52452 Funtana, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane – NE OTVARAJ“.

            Kandidati će o rezultatima Natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Upute kandidatima

 

Print Friendly, PDF & Email