NEWS

Objavljen je natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Grada Poreča – rok za prijave do 29.4.2022.

javni-natjecaj
22.04.2022. 11:50; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Objavljen je natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Grada Poreča – rok za prijave do 29.4.2022.

Na temelju članka 18. stavka 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, br. 52/19 i 42/20), članka 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“, br. 13/2022), članka 23. Statuta Turističke zajednice Grada Poreča („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“, br. 11/20) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Poreča o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Grada Poreča od 22. ožujka 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Poreča, dana 19. travnja 2022. godine, raspisuje

N A T J E Č A J  
za izbor i imenovanje direktora/direktorice  Turističke zajednice Grada Poreča

broj izvršitelja: jedan izvršitelj (m/ž) na mandatno razdoblje od četiri godine uz puno radno vrijeme

Na ovom Natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom Natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na ženske i muške osobe.

I.

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“, br. 93/14, 127/17 i 98/19) kandidati za direktora/direktoricu moraju ispunjavati, sukladno odredbama članaka  21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, br. 52/19 i 42/20) te odredbi članka 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“, br. 13/22), sljedeće uvjete:

  1. da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
  2. da ima najmanje šest godina radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1., ili najmanje dvije godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
  3. znanje jednoga stranog jezika,
  4. znanje rada na osobnom računalu.

Uz dokaze o ispunjavanju svih gore navedenih uvjeta, prilikom prijave na natječaj, kandidat je dužan  priložiti svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Poreča, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje Turistička zajednica Grada Poreča. Sve potrebne informacije za izradu četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice grada Poreča dostupne su na stranicama www.myporec.com.

Na Natječaj se može javiti i biti imenovan kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, pod uvjetom da isti položi u roku od godine dana od dana stupanja na  rad,  a  u protivnom mu prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita. Stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Osim naprijed navedenih uvjeta, kandidat za direktora/direktoricu mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju  nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva dok ta mjera traje, sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, br. br. 52/19 i 42/20).

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Poreča prije samog izbora/imenovanja direktora/direktorice će provjeriti ispunjava li osoba taj uvjet službenim putem od Ministarstva pravosuđa i uprave, Odjela za kaznene evidencije.

CIJELI TEKST NATJEČAJA preuzmite na službenim stranicama TZG Poreč

Print Friendly, PDF & Email