NEWS
valfresco

O planovima u priobalnom prostoru Poreča i više u drugom dijelu razgovora s gosp. Damirom Hrvatinom

26.02.2007. 00:00; Učitavanja: 223; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / O planovima u priobalnom prostoru Poreča i više u drugom dijelu razgovora s gosp. Damirom Hrvatinom
243hrvatin.jpg

Prvi dio intervjua objavljenog 15. veljače nastavljamo pitanjem broj 6

6. Na stotinjak metara od mora , a uz autobusni kolodvor nalazi se područje u Poreču poznato kao Staro nogometno igralište, kruže priče o poslovnom objektu, podzemnim garažama, mislim da bi iz ovog Upravnog odjela trebala stići mjerodavna informacija, ne samo o nogometnom igralištu već o cjelom tom području u središtu grada izmedju starogradske jezgre i Novog naselja. Koliko je meni poznato bivši gradonačelnik je 30.09.2002.godine zakazao prezentaciju ponuda za imenovanje voditelja projekta za program "Staro nogometno igralište", što je tu novog ? 

"Područje starog nogometnog igrališta je lokacija koja predstavlja južnu granicu užeg gradskog centra, te bi njeno uređenje trebalo slijediti zatečene vrijednosti središta grada po strukturi i morfologiji.

Upravo iz navedenih razloga, pripremni radovi za uređenje vrše se već više godina. Jedan od osnovnih preduvjeta za pokretanje programa je utvrđivanje lokacije novog nogometnog igrališta, što se upravo čini kroz donošenje UPU-a Središnje gradske zone (sporta) Žatika – Veli Jože.

Polazeći od navedenog, još 1997.-1998. godine proveden je urbanističko-arhitektonski natječaj, koji je rezultirao sa 6 radova, među kojima je provonagrađeni rad nudio koncept tzv. "Prezentacijskog centra regije" – građevine sajamskog prostora, građevine u koju bi se smjestile sve upravne funkcije (sud, državni uredi i sl.) koje se sada nalaze na više lokacija u gradu i garažni prostor. Kasnije je taj koncept, iako vrlo zanimljiv, od gradskih tijela ocijenjen kao neprovediv iz više razloga.

Nakon toga je izrađeno još nekoliko varijanti koncepcija, na temelju kojih se došlo do Programa uređenja koji se u osnovi sastoji od slijedećeg:

– parkirališno-garažni prostor – na dvije ili tri etaže ispod sadašnjeg nivoa nogometnog igrališta, za 4 ciljane skupine (stanovnici, zaposleni u centri, posjetitelji i gosti "gradskih" hotela)

– izgradnja nadzemlja – poslovnog, javnog i stambenog karaktera,

– koncept javnih komunikacija – ulica i trgova.

Spomenuta prezentacija ponuda za imenovanje voditelja projekta nije rezultirala imenovanjem, već je tadašnje Poglavarstvo sve poslove u vezi s ovim Programom povjerilo gradskom poduzeću "Parentium".

Međutim, tijekom prošle godine dio poslova je "vraćen" ovom Upravnom odjelu koji je, na temelju svih pripremnih radova, sačinio Prijedlog programa uređenja, kao podlogu za izradu detaljnog plana uređenja, dok je "Parentium" koncem prošle godine naručio izradu Studije opravdanosti.

U odnosu na detaljni plan uređenja stanje je slijedeće :

– o koncepciji Plana provedena je, dana 28. 12. 2006. godine, prethodna rasprava,

– očekuje se da će Prijedlog plana na raspravu biti upućen u ožujku 2007. godine.

U odnosu na koncepciju Plana naglašava se da je, uz ispunjavanje osnovnih smjernica za izradu Plana, osnovni cilj poštovati i zaštititi osnovne vrijednosti prostora i respektirati svu postojeću okolnu izgradnju kao i uvjete boravka u njoj. To se čini na način da je pristup u garažno-parkirališni prostor iz ulice Karla Huguesa, da se urbanistički formira Pionirska ulica koja "zavržava" planiranim trgom ispred Srednje škole, te da se gradnja planira uz odmak od postojećih okolnih građevina, odgovarajućih gabarita, nižih od postojeće okolne izgradnje.

U skladu s navedenim, građani će se u javnoj raspravi, o kojoj će biti pravovremeno obaviješteni, moći očitovati svojim primjedbama, prijedlozima ili sugestijama."

7. Vratimo se porečkom priobalju, da li se predvidja izložiti gradjanima sve što je Grad naručio i dobio od THR – Barcelona ( po starom sazivu Gradskog vijeća: Smjernice..) i s Natječaja za uredjenje Rive, prošle godine, Studije javne rasvjete ( dio koji se odnosi na Rivu i Šetnicu A.Šonje ) ? Bio je natječaj i za Peškeru, što je tu novog ? Da li postoje planovi za ribarsku luku, preseljenje carinskog gata i trajektnog pristaništa ? Što je planirano na gradskim kupalištima ( staro u gradu i novo na Materadi ), na otoku Sveti Nikola i uvalu Sveti Martin ? 

"Poslove oko tzv. "THR-ove studije", čiji je točan naziv "Studija korištenja prostora (aktivnosti i sadržaja) centra grada Poreča" vodila je Radna grupa na čijem je čelu bio Branko Curić, tada Predsjednik Gradskog vijeća Grada Poreča.

Prema mojem shvaćanju, Studija je imala 2 zadatka :

– davanje prijedloga namjene i korištenja prostora,

– utvrđivanje principa i kriterija za donošenje odluka o korištenju javnih površina i prostora.

Iako su nažalost u javnosti najviše ostale upamćene pojedine vizualizacije (riva, Trg Matije Gupca), Studiji nije bio zadatak davanje urbanističkih ili arhitektonskih rješenja.

Studiju je prihvatilo Gradsko vijeće u prethodnom sazivu, 7. travnja 2005. godine, kao polaznu osnovu za provedbu daljnjih aktivnosti. Operacionalizacija Studije treba se vršiti prvenstveno kroz odluke iz područja upravljanja imovinom (poslovnih prostora i javnih površina) i komunalnog sustava, dok se pojedini elementi koriste i u području urbanizma. Pa su tako, u sklopu Natječaja za uređenje Gradske rive natjecatelji dobili i izvod iz Studije kao jednu od podloga i informacija. Spomenuti Natječaj za idejno urbanističko rješenje uređenja gradske rive proveden je u drugoj polovici prošle godine pod motom "urediti rivu za građane". Radilo se o pomalo atipičnom natječaju u odnosu na natječaje koji se u posljednje vrijeme provode u Republici Hrvatskoj, jer je pred natjecatelje stavljen složen zadatak – posložiti različite povijesne slojeve, predložiti način uređenja i zaštite akvatorija, riješiti nekoliko vrlo različitih funkcija na kopnu (promet, različite namjene – carina, ribari, turizam i sl.), te predložiti način urbanog uređenja (oprema, popločenje i sl.). Natječaj nije rezultirao prvonagrađenim radom, jer niti jedan rad nije dao cjelovit odgovor na traženo, ali će se kroz daljnje aktivnosti na izradi detaljnog plana uređenja i druge dokumentacije koristiti pojedina rješenja ili dijelovi tih rješenja prema preporukama Ocjenjivačkog suda.

U odnosu na Peškeru, sadašnje Poglavarstvo tu lokaciju nije utvrdilo kao prioritet. Što se tiče ovog Upravnog odjela, napravljena je detaljna studija svih dosadašnjih aktivnosti, uključujući i rješenja iz provedenog natječaja, sa smjernicama za daljnje aktivnosti, kao podloga za stručnu raspravu.

Za područje Gradskog parkirališta upravo je proveden Pozivni natječaj za programsko rješenje, na kojem je od 5 prispjelih, nagrađen rad autorskog tima Randić&Turato sa suradnicima iz Rijeke. Natječajni radovi potvrdili su stav ovog Odjela da se radi o lokaciji od izuzetnog značaja za grad Poreč i zadatku posebnog urbanističko-arhitektonsko-oblikovnog karaktera, te da se "priča" ne može niti smije pojednostaviti na građevinu tipa garažne kuće, silosa ili platforme. U tom zadatku parkirališni je prostor jednostavno funkcija koju treba riješiti u skladu s pravilima struke unutar šireg arhitektonsko-urbanističkog kompleksa u središtu grada.

Nagrađeni rad definira sjevernu granicu užeg centra grada izgradnjom u produžetku Parka Olge Ban, dok parkirališni prostor "pokriva" gradskim parkom.

Budući da oba Natječaja – gradska riva i gradsko parkiralište obrađuju javne gradske prostore, uskoro će se organizirati zajednička izložba na kojoj će građani moći vidjeti sve prispjele radove.

Područje Gradskog kupališta ima svoj DPU. Prilikom njegovog donošenja provedeno je više javnih i stručnih rasprava, pa i na samom kupalištu sa sportašima, pedagozima, predstavnicima društva "Naša djeca", Ljetnog kampa i dr. Plan je "zaštitarski", osim uređenja cijelog prostora, predviđa minimalnu izgrađenost ugostiteljske namjene (postojeći objekt na "Naftaplinu", centralni objekt i objekt na lokaciji sadađnjeg montažnog ljetnog buffeta prema Brulu), te stvaranje uvjeta za funkcioniranje Ljetnog kampa i drugih vidova rekreacije.

Sjeverni dio grada, u kojem živi cca dvije trećine građana Poreča, po GUP-u grada Poreča ima planirano "gradsko kupalište" na sjevernom dijelu poluotoka Materada. U 2007. godini planira se definiranje programa uređenja kao podloge za izradu DPU-a.

Područje Saladinka-Sv.Martin, veličine cca 55 hektara, namjenjeno je za ugostiteljsko-turističku namjenu. Za to područje je izrađena i 2000. godine prihvaćena Studija prostora, čiji su elementi kasnije ugrađeni i u Prostorni i u Generalni urbanistički plan. Vlasnici nekretnina na tom području organizirali su se u Udrugu koja je partner Gradu u pripremi programa uređenja. U izradi je detaljni plan uređenja tog područja, koji se usklađuje sa Uredbom o zaštiti zaštićenog obalnog područja, te procjenjujem da bi se plan uskoro trebao uputiti na javnu raspravu.

Otok Sv.Nikola ima svoj DPU iz 1998. godine kojemu predstoji usklađenje sa Uredbom. Nedavno je poduzeće "Riviera" dostavilo programsku studiju tog prostora, u kojoj je detaljna konzervatorska analiza sa prijedlozima uređenja prostora i koja predlaže da na se dijelu prostora "vrate" povijesni izgled i funkcionalni sklop (dvorac i okolna izgradnja sa anuliranjem dijela izgradnje – apartmani i tenis-tereni), a da se za južni dio predvidi rekonstrukcija (apartmani). U odnosu na navedenu studiju u tijeku su konzultacije sa nadležnim Ministarstvom, o čemu će ovisiti daljnja procedura.


8. U naselju Veli Maj, TIM 90, najavljuje izgradnju gigantskog objekta, da li su poštivani osnovni uvjeti ?

DPU-om "Veli-Mali Maj I" iz 2001. godine u središtu prostora planirana je višefunkcionalna građevina mješovite namjene (društvena, javna, predškolska, kulturna, trgovačka, poslovna, stambena i sl.) kao jedna vrsta podcentra u naselju. Lokacija je okružena planiranim prometnicama, a unutar same lokacije postoji i obveza osiguranja parkirališnog ili garažnog prostora. Izgradnja je precizno je definirana Planom i kreće se od P+1 do P+3. Predmetna lokacija (nekretnina) prodana je na javnom natječaju. Prema našim saznanjima, u skladu s DPU-om izrađeno je idejno rješenje građevine, ali će Gradu Poreču projektna dokumentacija "doći" na očitovanje u postupku ishodovanja građevinske dozvole budući da se, uslijed postojanja DPU-a, ne izdaje lokacijska već direktno građevinska dozvola.

9. Zašto je Poglavarstvo osnovalo Odbor za prostorno planiranje ( tko je predsjednik ), a postoji Upravni odjel za te poslove i o čemu taj Odbor odlučuje ? Odlukom o radnim tijelima Poglavarstva, u više mandata, definirano je više odbora – prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, poslovni prostori, javne površine, mladi, sport i dr.

Odbor za prostorno planiranje je stručno i savjetodavno tijelo kojemu je djelokrug rada praćenje izrade i donošenja prostornih planova i drugih zadataka iz područja prostornog planiranja, zaštite okoliša i zaštite kulturne baštine. Članovi Odbora mogu biti stručni djelatnici (urbanisti, arhitekti, građevinari, konzervatori, i sl.). U ovom sazivu Odbor čine – Robert Rabac, (predsjednik), Ugo Musizza, Đulijano Petrović, Mirna Malnar, Amorino Poropat, Vladimir Sladonja i Ivan Matejčić (članovi). Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša ima zakonom i odlukama Grada definirane funkcije."

Za Porestinu.info razgovarao: Ratko Vlado Aleksić

Print Friendly, PDF & Email