NEWS

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE KOMUNALNIH DJELATNIKA- MONTENES d.o.o. Višnjan

natječaj-posao
11.08.2020. 14:57; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE KOMUNALNIH DJELATNIKA- MONTENES d.o.o. Višnjan

Temeljem odredbi Zakona o radu (Narodne Novine broj: 93/14. i 127/17) i Odluke direktorice trgovačkog društva MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan, OIB: 89770126904, raspisuje se dana 10. kolovoza 2020. godine

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta 

KOMUNALNI DJELATNIK- 2 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseca.

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta

– obavlja sve vrste fizičkih poslova iz područja komunalnog gospodarstva, kao i drugi  poslovi  na području Općine Višnjan po nalogu direktorice, osobito pometanje ulica, košnju trave, piljenje grana, održavanje živica, održavanje nerazvrstanih cesta i drugo) 

UVJETI za radno mjesto:

 • – punoljetnost
 • – hrvatsko državljanstvo
 • – završena osnovna škola NSS ili SSS
  – položen vozački ispit B kategorije
 • – zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Prednost prilikom zapošljavanja će imati kandidati s radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima.

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • • životopis
 • • presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju
 • • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka ( ne starije od 6 mjeseci )
 • • dokaz o položenom vozačkom ispitu (preslika vozačke dozvole)
 • • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika osobne iskaznice ili domovnice)

• potpisanu privolu koju možete preuzeti na www.visnjan.hr u objavi natječaja ili osobno u prostorijama društva na adresi Trg slobode 1, 52463 Višnjan.

Dokumenti se prilazu u običnoj preslici te će se od kandidata tražiti uvid u izvornike prilikom održavanja intervjua.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te:

 • a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))
 • b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona)
 • c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
 • d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi
 • e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. Zakona)
 • f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona)
 • g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona)
 • h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))
 • i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).

Navedeni stavci: a) b) c) d) e) f) g) h) i) odnose se na odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima

iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Navedeni popis dokaza može se preuzeti sa:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave se podnose od u roku od 8 dana od dana objave Natječaja (od 10.08.2020. do 18.08. 2020. godine)
Prijave na Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom: ” Ne otvaraj, natječaj za radno mjesto komunalnog djelatnika”, na adresu:
MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je moguće poništiti bez obrazlaganja razloga poništenja sve do donošenja odluke o odabiru kandidata.

 

                                                                                                                  MONETENS d.o.o.

                                                                                                            Direktorica Ivana Kmet

Print Friendly, PDF & Email