NEWS

Natječaj za radno mjesto administrativni/a tajnik/ca- MONTENES d.o.o. Višnjan

visnjan-panorama
29.11.2018. 09:03; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Natječaj za radno mjesto administrativni/a tajnik/ca- MONTENES d.o.o. Višnjan

Temeljem odredbi Zakona o radu (Narodne Novine broj: 93/14. i 127/17) i Odluke direktorice trgovačkog društva MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan, OIB: 89770126904, raspisuje se dana 27. studenog 2018. godine 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

ADMINISTRATIVNI TAJNIK/CA – 1 izvršitelj/ica na određeno u trajanju od godine dana, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Mogućnost naknadnog zaposlenja na neodređeno vrijeme.

Na ovaj Javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

OPĆI UVJETI:

 • -punoljetnost,
 • -hrvatsko državljanstvo,
 • -zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

POSEBNI UVJETI: 

 • -srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke
 • -najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • -znanje rada na osobnom računalu,
 • -izražene komunikacijske sposobnosti,
 • -izražene organizacijske sposobnost,
 • -poznavanje talijanskog jezika u govoru i pismu,
 • -položen ispit za djelatnike u pismohranama.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale propisane uvjete, a nema položen ispit za djelatnike u pismohranama, može biti primljena pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

Uz pisanu prijavu, podnositelji prijave dužni su priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidat predočiti izvornik:

 • -životopis,
 • -dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica) ili Elektronički zapis iz Knjige državljana,
 • -dokaz o traženoj stručnoj spremi (svjedodžba),
 • -uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg  dana roka za podnošenje prijava na Natječaj),
 • -dokaz o položenom ispitu za djelatnike u pismohranama
 • – dokaz o poznavanju talijanskog jezika u govoru i pismu(uvjerenje, certifikat, izjava pod materijalnom i kaznenom odgovorenošću)
 • -dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje pet godina, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u Elektroničkom zapisu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ugovor o radu, rješenje ili potvrda poslodavca).

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te:

 • a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))
 • b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona)
 • c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
 • d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi
 • e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. Zakona)
 • f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona)
 • g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona)
 • h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))
 • i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).

Navedeni stavci:a) b) c) d) e) f) g) h) i) odnose se na odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Navedeni popis dokaza može se preuzeti sa poveznice

Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere  praktičnog rada i intervjua.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

Ako podnositelj prijave ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrati će se da je povukao prijavu na Natječaj.
Prijave se podnose od u roku od 15 dana od dana objave Natječaja (od 27. studenog do 12. prosinca 2018. godine do 14,00 sati.)
Prijave na Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom: ” Ne otvaraj, natječaj za radno mjesto administrativnog/e tajnika/ce”, na adresu:
MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je moguće poništiti bez obrazlaganja razloga poništenja sve do donošenja odluke o odabiru kandidata.

 

 

                                                                                                                   MONETENS d.o.o.

                                                                                                                   Direktorica Ivana Kmet

Print Friendly, PDF & Email