NEWS
VALAMAR-S-sezona

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA POREČA-PARENZO

porec-air3
15.04.2022. 23:13; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA POREČA-PARENZO

Na osnovi članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13. 65/17. 114/18. 39/19. i 98/19.), Mišljenja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA 350-01/20-02/258 i URBROJ 531-06-01-20-2 od 25. lipnja 2020. godine, članka 12. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Poreča (Sl.G., br. 10/18.) i zaključka Gradonačelnika Grada Poreča – Parenzo, klasa 350-01/18-01/329 i ur.broj 2163-6-09/01-22-5 od 14. travnja 2022. godine, objavljuje se

J A V N A  R A S P R A V A
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA 
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA POREČA

1. Javna rasprava provest će se od 25. travnja do 25. svibnja 2022. godine.

2. Javna izlaganja provest će se prema sljedećem rasporedu :

 • – za područje Mjesnih odbora Anke Butorac, Joakim Rakovac, Mate Balota, Veli Maj, Červar- Porat i Varvari u četvrtak, dana 28. travnja 2022. godine, u Sportskoj dvorani Žatika, Poreč, s početkom u 18 sati,
 • – za područje Mjesnog odbora Nova Vas u ponedjeljak, dana 2. svibnja 2022. godine, u Društvenom domu Kukci, s početkom u 18 sati,
 • – za područje Mjesnog odbora Fuškulin u utorak, dana 3. svibnja 2022. godine, u Društvenom domu Fuškulin, s početkom u 18 sati,
 • – za područje Mjesnog odbora Žbandaj u srijedu, dana 4. svibnja 2022. godine, u Osnovnoj školi Žbandaj, s početkom u 18 sati,
 • – za područje Mjesnog odbora Baderna u četvrtak, dana 5. svibnja 2022. godine, u Osnovnoj školi Žbandaj, s početkom u 18 sati.

 

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana omogućava se

 • – na web stranici Grada Poreča – Parenzo http://www.porec.hr/adm/admin/shape=rect , kada će s danom početka javne rasprave biti javno dostupan cijeli Prijedlog Izmjena i dopuna Plana – tekstualni dio, odredbe za provedbu i svi grafički prikazi.
 •  – u prostorijama Zajednice Talijana Poreč – Comunita degli Italiani Parenzo, Poreč, Poreč, Trg Slobode 6, tijekom trajanja javne rasprave – ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak od 10 – 13 sati.

 

4. Tijekom trajanja javne rasprave mogu se davati mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana

 • – upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
 • – dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Poreč, Obala M.Tita 5,
 • – dostavom putem e-mail-a – [email protected]
 • – dostavom putem e-mail-a – [email protected]

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.  

 

Grad Poreč

Print Friendly, PDF & Email