NEWS
valfresco

Jakus o navodnom pogodovanju u natječaju za prodaju zemljišta na Facinki

rptnb
15.11.2018. 19:58; Učitavanja: 573; Početna / Politika / Jakus o navodnom pogodovanju u natječaju za prodaju zemljišta na Facinki

Dužnost nam je informirati javnost i demantirati iznesene objavljene insinuacije i optužbe o navodnom pogodovanju od strane mene i komisije pojedinim investitorima. To su obične konstrukcije u kojima nema nimalo istine.

Ocjenjujem to kao pokušaj pritiska na javnost i komisiju usmjeren poništenju zakonitog i transparentnog javnog natječaja provedenog na isti način kao i zadnji natječaj za prodaju staronogometnog igrališta i parcele na Materadi te odvraćanja investitora od kupnje zemljišta na Facinki čime se nanosi direktna šteta Proračunu Grada.

U svome dosadašnjem izlaganju dokazima u nastavku argumentirano ću pobiti sve insinuacije koje su u medijima izašle. O stvarnom stanju procijenite sami nakon iznesenog.

Odlukom o donošenju Detaljnog plana uređenja „Servisna zona Poreč – područje II“ (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo broj 9/2007) od 30.10.2007. godine donesen je Detaljni plan uređenja „Servisna zona – područje II“ u Poreču (dalje: Detaljni plan 1). Sastavni dio Detaljnog plana 1 je iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina. Iskazom je postojeća (današnja) katastarska čestica 4187 k.o. Poreč označena oznakom 3 kao građevna čestica gospodarske namjene.

Dokazi:

 1. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja „Servisna zona Poreč – područje II“ (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo broj 9/2007)
 2. Izvod iz Detaljnog plana 1 (str. 47)

Temeljem prijavnog lista KLASA: 932-06/07-02/493, URBROJ: 541-24-3-04/10-07-2, od 12.12.2007. godine formirana je postojeća katastarska čestica 4187, k.o. Poreč, sa površinom od 8541 m2.

Dokazi:

 1. Izvod iz prijavnog lista KLASA: 932-06/07-02/493, URBROJ: 541-24-3-04/10-07-2, od 12.12.2007. godine
 2. E-zk izvadak za katastarsku česticu 4187, k.o. Poreč

Odlukama Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo iz 2009. i 2013. godine mijenjan je Detaljni plan 1. Međutim niti jednom od izmjena nisu mijenjani veličina i oblik katastarske čestice 4187 k.o. Poreč.

U periodu od donošenja Detaljnog plana 1 pa do donošenja Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Servisna zona Poreč – područje II“ („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 12/2018) katastarska čestica 4187 k.o. Poreč izložena je prodaji putem javnih natječaja provedenih 2007., 2011. i 2017 godine. Na navedene javne natječaje za prodaju katastarske čestice 4187 k.o. Poreč nije pristigla niti jedna ponuda.

Društvo Globalna hrana d.o.o. obratilo se Gradu Poreč-Parenzo pismom namjere od 14.03.2017. godine, te iskazalo interes za kupnju katastarske čestice 4187 k.o. Poreč. Na osnovu zaprimljenog pisma namjere raspisan je javni natječaj za prodaju cijele katastarske čestice 4187 k.o. Poreč površine 8541 m2. Na navedeni javni natječaj također nije pristigla niti jedna ponuda.

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča-Parenzo uputio je 23.10.2017. godine Gradonačelniku Grada Poreča-Parenzo prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Servisna zona Poreč – područje II“ s obrazloženjem da je tijekom provedbe Detaljnog plana uređenja „Servisna zona – područje II“ („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 9/07, 2/09 i 4/09 – pročišćeni tekst i „Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 9/09, 10/09, 8/13 i 8/13 – pročišćeni tekst) utvrđena nefleksibilnost navedenog detaljnog plana u odnosu na gospodarske potrebe i nemogućnost rješavanja imovinsko-pravni odnosa, kako privatnih vlasnika, tako i javnih vlasnika – u odnosu na planiranje okućnica i novoplaniranih parcela, te da je uslijed toga ocijenjeno da je najuputnije donijeti novi plan u obliku urbanističkog plana uređenja koji je, uzimajući u obzir ukupne odredbe, fleksibilniji kako u odnosu na gospodarske potrebe, tako i u odnosu na imovinsko-pravno stanje.

Odlukom o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Servisna zona Poreč – područje II“ („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 12/2018) donijet je Urbanistički plan uređenja „Servisna zona Poreč – područje II), te je Detaljni plan uređenja „Servisna zona – područje II“ („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 9/07, 2/09 i 4/09 – pročišćeni tekst i „Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 9/09, 10/09, 8/13 i 8/13 – pročišćeni tekst) stavljen van primjene.

Dokaz:

 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Servisna zona Poreč – područje II“ (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo broj 12/2018)

Početkom 2018. godine društva Meridian nautika d.o.o. (u veljači 2018. godine) i Liv d.o.o. (u ožujku 2018. godine) obratila su se Gradu Poreču-Parenzo sa pismima namjere za kupnju dijelova katastarske čestice 4187 k.o. Poreč. Društvo Meridian nautika d.o.o. iskazalo je namjeru za kupnju dijela k.č. 4187 k.o. Poreč, ukupne površine od 3000 m2 do najviše 3500 m2, dok je društvo Liv d.o.o. iskazalo interes za kupnju dijela k.č. 4187 k.o. Poreč, površine od oko 2500 m2.

Dokazi:

 1. Pisma namjere društva Meridiani nautika d.o.o. i Liv d.o.o. iz 2018. godine

Slijedom navedenog su od strane Upravnog odjela za upravljanje gradskom imovinom Komisiji za raspolaganje gradskom imovinom veće vrijednosti (dalje: Komisija) predočena dva prijedloga mogućnosti formiranja novih građevnih čestica od k.č. 4187 k.o. Poreč, izrađena od Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, koje prikazuju mogućnosti cijepanja k.č. 4187 k.o. Poreč na tri manje ili na dvije veće parcele, te je Komisija na svojoj sjednici održanoj 11.09.2018. godine donijela Odluku o prodaji dijelovi k.č. 4187 k.o. Poreč prema grafičkom prikazu koji predviđa cijepanje k.č. 4187 k.o. Poreč na dvije zasebne građevne čestice (površine cca 4250 m2, odnosno cca 4300 m2).

Dokazi:

 1. Odluka Komisije od 11.09.2018. godine sa grafičkim prilozima

Od odvjetničkog društva Vukić&Partneri Grad Poreč-Parenzo je zaprimio fax u kojemu se navodi da je klijent kojeg odvjetničko društvo Vukić&Partneri zastupa zainteresiran za kupnju k.č. 4187 k.o. Poreč.

Dokaz:

 1. Fax odvjetničkog društva Vukić&Partneri od 20.09.2018. godine

Nakon što je pribavljen prijedlog parcelacije, izrađen od ovlaštenog inženjera geodezije Sanje Perčić Sandalj, mag.ing.geod. et geoinf, a koji predviđa cijepanje k.č. 4187 k.o. Poreč sukladno gore navedenoj Odluci Komisije, Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom je proveo navedenu Odluku Komisije te raspisao javni natječaj za prodaju dijelova k.č. 4187 k.o. Poreč. Predmetni javni natječaj je raspisano 30.10.2018. godine te je otvoren za podnošenje pisanih ponuda do 14.11.2018. godine, a o raspisanom javnom natječaju za prodaju dijelova k.č. 4187 k.o. Poreč izašla je obavijest u Glasu Istre, dok je sam javni natječaj za prodaju dijelova k.č. 4187 k.o. Poreč objavljen na oglasnoj ploči su službenoj web stranici Grada Poreča-Parenzo.

Dokazi:

 1. Javni natječaj za prodaju dijelova k.č. 4187 k.o. Poreč sa datum stavljanja i skidanja sa oglasne ploče Grada Poreča-Parenzo
 2. Obavijest iz Glasa Istre od 31.10.2018. godine

O raspisanom javnom natječaju Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom izvijestio je sva društva koja su do trenutka raspisivanja javnog natječaja iskazala interes za kupnju cijele ili dijela k.č. 4187 k.o. Poreč, uključujući i Odvjetničko društvo Vukić&Partnere, od kojega je 20.09.2018. godine zaprimljen dopis kojim navode da im se obratio klijent koji je zainteresiran za kupnju k.č. 4187 k.o. Poreč.

Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom zaprimio je 07.11.2018. godine, dakle za vrijeme trajanja javnog natječaja za prodaju dijelova k.č. 4187 k.o. Poreč, na znanje dopis odvjetničkog društva Vukić&Partneri, od 31.10.2018. godine, a koji se upućuje Gradskom vijeću Grada Poreča-Parenzo od kojega se traži poništenje javnog natječaja za podaju dijelova k.č. 4187 k.o. Poreč.

Dokaz:

 1. Dopis odvjetničkog društva Vukić&Partneri od 31.10.2018. godine

Dana 14.11.2018. godine, također za vrijeme trajanja javnog natječaja za prodaju dijelova k.č. 4187 k.o. Poreč, u Glasu Istre izašao je članak o navodnom pogodovanju prilikom provedbe javnog natječaja za prodaju dijelova k.č. 4187 k.o. Poreč.

Dokaz:

 1. Izdanje Glasa Istre od 14.11.2018. godine

Slijedom svega Grad Poreč-Parenzo je mišljenja da se javni natječaj za prodaju dijelova k.č. 4187 k.o. Poreč u svemu provodi na zakonit i transparentan način, u skladu sa načelima ravnopravnosti, nepristranosti i transparentnosti.

S aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja Grad Poreč-Parenzo ukazuje kako je od iznimne važnosti poštovati načelo tržišnog natjecanja u postupcima javnih natječaja. Naime, poštivanjem toga načela osigurava se da se svim poduzetnicima pod jednakim uvjetima omogući pristup i sudjelovanje na tržištu (natječaju), a što se provedbom predmetnog javnog natječaja za prodaju dijelovi k.č. 4187 k.o. Poreč prema grafičkom prikazu koji predviđa cijepanje k.č. 4187 k.o. Poreč na dvije zasebne građevne čestice i omogućilo.

Pri tome je osobito vođeno računa o tome da se osigura da svaki potencijalni natjecatelj ima mogućnost podnijeti ponudu pod jednakim uvjetima, a da se ne isključi određenog ponuditelja, odnosno da se ne bi pogodovalo konkretnom ponuditelju.

Izjava gradonačelnika Lorisa Peršurića:

– Navedeni natječaj jednak je svim natječajima koji su provedeni do sada. Procedura je obavljena transparentno, natječaj je bio objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Grada te u medijima, a ta čestica nalazi se i u katalogu investicija prezentiranog na više mjesta u Hrvatskoj i inozemstvu.

-Radi se o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Facinka i drago mi je da se ona širi i otvaraju nova radna mjesta. Nadam se da će do početka iduće godine krenuti i izgradnja trgovačkog centra. Dovršava se jedna poslovna hala, dok je druga u fazi čekanja na građevinsku dozvolu, rekao je gradonačelnik Peršurić. – Ne zaboravimo kako svaki šesti stanovnik Istre radi u Poreču, čemu su zaslužna i novootvorena radna mjesta.

Žao mi je jer ovakvi naslovi u medijima nanose štetu gradu. Nadam se da to neće potrajati i da će investitori i dalje biti zainteresirani za naše poslovne zone.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email