NEWS

UREĐENJE GRADSKE RIVE: Osnovni cilj uređenja je RIVA ZA GRAĐANE

iz prijedloga UPU-a dijela gradske rive dio oko Viala
05.04.2019. 19:46; ; Početna / Lifestyle / Zanimljivosti / UREĐENJE GRADSKE RIVE: Osnovni cilj uređenja je RIVA ZA GRAĐANE

Grad Poreč-Parenzo je kao jedan od prioritetnih projekta u narednom periodu najavio uređenje Gradske rive. O čemu se točno radi i kako se taj projekt provodi, razgovarali smo s dr.sc. Damirom Hrvatinom, pročelnikom gradskog Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

-Program uređenja Gradske rive u Poreču obuhvaća planiranje i projektiranje cijelog područja gradske rive, od Talijanske osnovne škole Bernardo Parentin do rekreacijske zone Gradsko kupalište.

Cijeli je taj prostor podijeljen, sukladno povijesnom slijedu nastajanja, na tri zone i to:

  • područje od TOŠ B.Parentin do ex.“gradske kavane“
  • područje od ex.“gradske kavane“ do mola za otok Sv.Nikola
  • područje od mola za otok Sv.Nikola do ex. „Nafta-plina“

Osnovni cilj uređenja je – „riva za građane“ – urediti javni prostor namijenjen primarno pješaku, svojevrsno mjesto za okupljanje stanovnika grada Poreča, posjetitelja i turista, mjesto gdje će ljudi ugodno provoditi vrijeme.

Unutar takvog osnovnog cilja prostor se treba prilagoditi današnjim i budućim potrebama korisnika prostora od osnovnih funkcija, intervencije, dostava, usluge, do manifestacija i dr.

-Što je do sada napravljeno?

-U prvoj fazi izrade programa zajednički je, od strane stručnih službi Grada Poreča i tri projektantske grupe, analiziran i raspravljan cjelokupni prostor gradske rive, te su utvrđeni ciljevi prostornog razvoja i uređenje tog područja. Potom je svaka projektantska grupa detaljno razrađivala pojedinu zonu (A, B, i C), što je rezultiralo koncepcijom uređenja ukupnog prostora. Koncepcija uređenja ukupnog prostora, podloga je za daljnje aktivnosti na uređenju Gradske rive u Poreču. S obzirom da se radi o izuzetno kompleksnom projektu, koji obuhvaća jedan od najreprezentativnijih dijelova grada, u njegovoj realizaciji izrazito se vodi računa o mišljenju struke, konzervatora i zainteresirane javnosti. Cjeloviti Program uređenja Gradske rive (područja od zgrade TOŠ B.Parentin do Gradskog kupališta) predstavljen je putem stručne prezentacije i e-savjetovanja. Potom je ova faza uređenja Gradske rive predstavljena gradskim vijećnicima, članovima gradskih odbora, predstavnicima ustanova i komunalnih poduzeća u listopadu prošle godine.

Koncepcija definira uređenje u tri osnovne zone sa još nekoliko podzona, ukupno petnaestak, koje će se dalje razrađivati i pripremati za realizaciju, sukladno dinamici i prioritetima koje odrede tijela Grada Poreča (Gradsko vijeće i Gradonačelnik).

            – Za zone A i B u tijeku je projektiranje uređenja, dok je za zonu C u tijeku javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja, u čemu je razlika?

Zone A i B primarno imaju karakter rekonstrukcije i uređenja pa se daljnje aktivnosti odnose na projektiranje.

Zona C, pored karaktera rekonstrukcije i uređenja ima i zahvate u prostoru koji predstavljaju novu izgradnju, te je sukladno važećim prostornim planovima Grada Poreča (Prostorni plan uređenja i Generalni urbanistički plan grada Poreča) za to područje potrebno izraditi i donijeti urbanistički plan uređenja.

-Koje se aktivnosti provode za zonu A, od TOŠ B. Parentin do ex. „gradske kavane“?

U ovom trenutku Grad Poreč-Parenzo radi na dvije dionice spomenutog Programa :

Za zonu A – izrađen je idejni arhitektonski projekt područja od TOŠ B.Parentin do hotela Palazzo. Nastavak se očekuje nakon izgradnje lukobrana na otoku Barbaran, budući da je zaštita akvatorija osnovni preduvjet uređenju ovog dijela gradske rive. Također, izrađen je Glavni projekt dionice od Carinskog gata do ex. „gradske kavane“. Projekt se nalazi u fazi ishodavanja potvrda od javnopravnih tijela i komunalnih poduzeća u pripremi za ishodovanje građevinske dozvole

  • Na čemu se konkretno radi?

-Projektnu dokumentaciju rekonstrukcije i uređenja dijela Zone A izrađuje poduzeće Kostrenčić i Krebel – Arhitekti d.o.o. iz Zagreba, glavni projektant je Alan Kostrenčić, dipl.ing.arh. Glavni projekt izrađen je za središnji dio gradske rive – od Carinskog gata do ex. „gradske kavane“, odnosno od obalne crte do južnih gradskih bedema.

Projekt obuhvaća rekonstrukciju i izgradnju komunalne infrastrukture i uređenje partera sa urbanom opremom. Projektom je predviđeno uređenje središnjeg obalnog dijela prostora, kolno-pješačke komunikacije od Narodnog trga do Lučke kapetanije i povijesnog drvoreda uz južne gradske bedeme sa povezivanjem ovoga prostora sa povijesnom jezgrom grada – Cardo Maximus, Ribarski trg i dr. Projekt se nalazi u fazi ishodavanja potvrda od javnopravnih tijela i komunalnih poduzeća u pripremi za ishodovanje građevinske dozvole.

S obzirom da će se projektna dokumentacija još dorađivati, finalno rješenje prezentirat će se prije početka radova. Ukoliko sve potrebne dozvole budu ishođene po planu, planirani početak radova je jesen ove godine.

-Koje se aktivnosti provode za zonu C, od mola za otok Sv. Nikola do ex „Nafta-plina“?

-Za zonu C , u postupku je javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela Gradske rive. Plan izrađuje poduzeće URBIS d.o.o. iz Pule, a voditeljica izrade je Jasminka Peharda – Doblanović, dipl.ing.arh. Plan se izrađuje na temelju Studije uređenja koju je izradio Studio 3LHD d.o.o. iz Zagreba. Plan obuhvaća područje od mola za otok Sv. Nikola, šetališta Viale-a do bivšeg “Nafta-plin“) uključujući parterni prostor i pripadajući akvatorij gradske luke.

O Prijedlogu Plana, koji je objavljen na web stranici Grada Poreča – www.porec.hr, upravo se provodi javna rasprava koja traje do 19. travnja 2019. godine.

Plan je dugoročni dokument kojim se planira pojedine sadržaje koji danas egzistiraju na tom prostoru, izmjestiti na druge lokacije u gradu Poreču, a ovaj prostor pretvoriti u tzv.“shared space“, namijenjen primarno pješaku. U tom se smislu kolni promet svodi na minimum koji je potreban da bi prostor funkcionirao, a parkirališni prostor će se, u budućnosti, planirati na drugim lokacijama.

Unutar kopnenog uređenja planira se rekonstrukcija objekta tzv. „izvlačilišta“, koji danas zapravo nije u funkciji, te izgradnja tzv. „gradske nadstrašnice“ na lokaciji današnjih štandova. Unutar objekta „izvlačilišta“ planiraju se sadržaji iz grupe ugostiteljskih i servisnih sadržaja.

Tzv. „gradska nadstrešnica“ zamišljena je kao višenamjenski prostor koji bi mogao živjeti tijekom cijele godine, a koji osim ugostiteljskih i trgovačkih sadržaja može organizirati kulturne, glazbene, sportske i druge sadržaje. Pored navedenog, postojeći objekt marine planira se za rekonstrukciju i nadogradnju, unutar kojeg bi se organizirali prateći sadržaji luke nautičkog turizma i pristaništa, te sadržaja iz grupe ugostiteljskih, trgovačkih i uslužnih djelatnosti.

Unutar akvatorija se planira, osim uređenja postojećeg stanja, izgradnja novog mola, sa pristupnom prometnicom režimskog karaktera. Unutar ovog prostora locirat će se dio sadržaja koji danas postoje u „starom“ dijelu rive. Pored gospodarske, odnosno javne funkcije, novi će mol, u kombinaciji sa već izgrađenim, odnosno produženim lukobranom sa otoka Sv. Nikole, imati funkciju zaštite akvatorija luke Poreč sa južne strane.

O svim navedenim aktivnostima se javnost Grada Poreča redovito izvješćuje, te se daje mogućnost učešća u raspravama i davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi, a sve s ciljem da se ovaj izuzetno značajan prostor za građane grada Poreča i sve posjetitelje uredi na najkvalitetniji način.

V.V. Grad Poreč

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email