NEWS
Ljeto u Funtani

Grad Poreč: za danas u 18 sati sazvana 4. sjednica Gradskog vijeća

04.08.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Grad Poreč: za danas u 18 sati sazvana 4. sjednica Gradskog vijeća
3751-tab_log1.jpg

1. Verifikacija zapisnika sa 1., 2., i 3. sjednice Gradskog vijeća,

2. Izvješće Mandatne komisije o umirovljenu i prestanku mandata te o početku

mandata za nove članove Gradskog vijeća, (Izvjestiteljica: Sanja Oplanić)

3. Polaganje svečane prisege novih članova Gradskog vijeća,

4. Vijećnička pitanja, odgovori i informacije,

5. Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Poreča za 2004. godinu,

(Izvjestiteljica: Sandra Mušković)

6. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Poreča za 2005, godinu, (Izvjestiteljica: Sandra Mušković)

7. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča za 2005. godinu,

(Izvjestiteljica: Sandra Mušković)

8. Prijedlog Izmjena l dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2005. godinu, (Izvjestitelj: Milan Laković)

9. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005., godinu, (Izvjestitelj: Milan Laković)

10. Prijedlozi akata o dokapitalizaciji TD «Dom Poreč» d.o.o, Poreč,

(Izvjestitelji: Vesna Kordić i Mario Laković)

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima priključenja na sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, izvjestitelj: Milan Laković)

12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Grada Poreča, (Izvjestitelj: Milan Laković)

13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka iz Proračuna Grada Poreča, (Izvjestitelj: Danilo Sredanović)

14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Poreča, (izvjestitelj: Azeglio Picco)

15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru Člana Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Poreča, (Izvjestitelj; Azeglio Picco)

16. Prijedlog Odluke za Skupštinu Istarske županije o imenovanju sudaca porotnika za Županijski sud Pula. (Izvjestitelj: Azeglio Picco)

17. Prijedlog Odluke za Skupštinu «Zračne luke Pula» d.o.o, Pula o imenovanju člana Nadzornog odbora, (Izvjestitelj: Azeglio Picco)

Predsjednik GV:

Eđidio Kodan v.r.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email