NEWS
Best of Poreč

Grad Poreč: sjednica Gradskog poglavarstva sazvana je za srijedu, 25.5.

23.05.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Grad Poreč: sjednica Gradskog poglavarstva sazvana je za srijedu, 25.5.
4671-tab_log1.jpg

1. Izvještaj o aktivnostima na realizaciji Terminskog plana projekata Grada Poreča 2003. – 2005. godine

2. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Poreča u 2005. godini

3. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i

dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog osnovnog školstva Grada Poreča u 2005. godini

4. Izvješće o radu Fonda "Zdravi grad" Poreč i financijsko izvješće za 2004. godinu

5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti DV "Paperino" Poreč za zapošljavanje spremačice na određeno vrijeme

6. Donošenje Zaključka o izboru najpovoljnijih ponuditelja po natječaju za prodaju starih, ruševnih i trošnih objekata, te suvlasničkog dijela takvih objekata u vlasništvu Grada Poreča, od 28.02. 2005. godine

7. Donošenje Zaključka o osnivanju prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Poreča u korist "Plave lagune" d.d. Poreč

8. Donošenje Zaključka o ukidanju (prestanku) dobra u općoj upotrebi na dijelovima nekretnina u k.o. Dračevac, povodom zamolbe Colić Borislava i Anice iz Poreča

9. Donošenje Zaključka o ukidanju (prestanku) dobra u općoj upotrebi na nekretnini u k.o. Mugeba, povodom zamolbe Miloš Eonizia iz Mugebe

10. Donošenje Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog

zemljišta radi formiranja građevinske parcele sukladno DPU

11. Davanje tumačenja primjene Liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa poticane stanogradnje

12. Donošenje Zaključka o prijedlogu rješenja priključenja zgrada iz Programa poticane stanogradnje Grada Poreča na javni vodoopskrbni sustav

(Izvjestiteljica: Vesna Kordić)

13. Donošenje Zaključka o zaključivanju sporazuma radi usklađivanja mjera protupožarne zaštite

14. Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Poreča za 2004. godinu

15. Donošenje Zaključka o isplati regresa za godišnji odmor djelatnika u 2004.

godini

16. Prijedlog očitovanja na Idejni projekt novoplanirane građevine na k.č.1901/35, k.o. Poreč – na području "Poreč Centar V"

17. Prijedlog Zaključka u odnosu na prigovore na Odluku o izboru ponuditelja za dodjelu javnih površina za dodjelu javnih površina za postavljanje štandova i kioska Grada Poreča

18. Razno.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani