NEWS

Grad Poreč: REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I POVIJESNE JEZGRE

29.10.2004. 00:00; ; Početna / Novosti / Grad Poreč: REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I POVIJESNE JEZGRE

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I POVIJESNE JEZGRE – ETAPA 4 I REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA TRGA SLOBODE U POREČU

1. OPĆI PODACI

– TRG SLOBODE –

Projekt rekonstrukcije Trga slobode predstavlja rekonstrukciju i izgradnju komunalne infrastrukture središnjeg gradskog trga u Poreču sa okolnim prilaznim površinama. Sadašnje popločenje Trga slobode i ostalih ulica koje se zahvaćaju ovim projektom je izvedeno većim dijelom u asfaltu. Obnova infrastrukture, pod čime se podrazumijeva sanacija temelja, fekalna i oborinska kanalizacija, struja, voda, telefonija, kabelska TV, javna rasvjeta, plin, izvodi se tako da se ista ukloni sa fasada i prenese u podzemne kanale, što predstavlja vrlo kompleksan, zahtjevan i složen poduhvat kako u stručnom, tako i u financijskom pogledu.

Predviđena površina zahvata je 5.487,92 m2.

– POVIJESNA JEZGRA-ETAPA 4 –

Povijesna jezgra grada Poreča izuzetno je vrijedna spomenička baština sa arhitektonskom strukturom iz perioda Rimskog carstva, a kompleks Eufrazijeve bazilike uvršten je u Popis svjetske baštine kao spomenik iznimne vrijednosti te kao takav nalazi se pod zaštitom Konvencije za zaštitu svjetske kulture i prirodne baštine.

Projekat rekonstrukcije povijesne jezgre – Etapa 4 osim rekonstrukcije popločenja i značajnih arheoloških istraživanja obuhvaća i obnovu infrastrukture, pod čime se podrazumjeva sanacija temelja, fekalna i oborinska kanalizacija, struja, voda, telefonija, kabelska TV, javna rasvjeta, plin da se ukloni sa fasada i prenese u podzemne kanale.

Predviđena površina zahvata je 2.609,00m2.

I faza rekonstrukcije i izgradnje komunalne infrastrukture izvedena je tijekom 1996. i 1997. godine, na ukupnoj površini 1.800,00 m2.

II faza izvedena je tijekom 1997. i 1998. godine na ukupnoj površini 2.700,00 m2.

2. INVESTITOR:

– Grad Poreč

Suinvestitori:

– HEP – distribucija d.o.o. Zagreb, DP "Elektroistra" Pula

– Istarski vodovod d.o.o. Buzet

– Usluga Poreč d.o.o. Poreč

– T – HT d.d. Zagreb

Koordinator: Upravni odjel za komunalni sustav

Voditelj projekta: Milan Laković, pročelnik upravnog odjela za komunalni sustav

Stručna tijela koja su sudjelovala u realizaciji projekta:

– Upravni odjel za komunalni sustav

– Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

– Povjerenstvo za provedbu postupka praćenja realizacije arhitektonskog dijela Trga slobode u Poreču

– Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave za provedbu Programa "Povijesne jezgre",

– Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave za provedbu Programa "Trga slobode",

3. PROJEKTIRANJE:

– zaključen je ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije sa poduzećem Usluga Poreč d.o.o. Poreč i HEP-om dok su Istarski vodovod d.o.o. Buzet i T-HT d.d. sami izradili projekte infrastrukture.

Povijesna jezgra – Etapa 4:

– zaključen je ugovor o izradi projektne dokumentacije sa Urbis 72 d.d. Pula, na ukupan iznos od 958.600,00 kn 18.08.2003. god..

– ishodovana je građevna dozvola 07.10.2004. god.

Trg slobode:

– tijekom 2002. godine, proveden je postupak za izradu urbanističko – arhitektonskog rješenja, prva nagrada dodijeljena je timu Tumpić & Gang te 01.10.2003. zaključen ugovor za izradu projektne dokumentacije za parterno popločenje sa Tumpić Dubravkom na ukupan iznos 164.000,00 kn te 18.08.2003. god. ugovor o izradi projektne dokumentacije sa Urbis 72 d.d. Pula na ukupan iznos od 1.241.850,00 kn.

– ishodovanje građevne dozvole je u završnoj fazi

4. IZVOÐENJE:

– izvođenje radova na predmetnoj rekonstrukciji Investitor je podijelio u dvije cjeline:

1. rekonstrukcija i izgradnja komunalne infrastrukture

2. rekonstrukcija i izgradnja popločenja ulica i trgova, odnosno izvođenje radova će se izvesti sa dva Izvoditelja na građevini.

POVIJESNA JEZGRA – Etapa 4 (infrastruktura + popločenje) : 9.054.134,70 +PDV

Uz sudjelovanje:

– Grada Poreča

– HEP -a

– Istarskog vodovoda

– Usluge Poreč

– T – Hrvatskih telekomunikacija

TRG SLOBODE (infrastruktura + popločenje) : 21.164.139,82 +PDV

Uz sudjelovanje:

– Grada Poreča

– HEP -a

– Istarskog vodovoda

– Usluge Poreč

– T – Hrvatskih telekomunikacija

5. IZVODITELJI:

– DIRA GRADNJA d.o.o. Rijeka – povijesna jezgra – etapa 4, na ukupan iznos od 5.327.267,48 kn + PDV

– ISTRAKOP d.o.o. Poreč – Trg slobode, na ukupan iznos od 8.440.687,40 kn +PDV

– KAMEN d.d. Pazin – Trg slobode i povijesna jezgra – etapa 4 – popločenje, na ukupan iznos od 17.806.441,02 kn +PDV

6. STRUČNI I ARHEOLOŠKI NADZOR:

– otvaranje prispjelih ponuda po javnom nadmetanju izvršeno je 25.10.2004. god.,

– odabir najpovoljnijeg ponuditelja je u tijeku.

7. FINANCIRANJE:

– radovi će se izvoditi u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Poreča za 2004.i 2005. godinu i Financijskim Planovima komunalnih i javnih poduzeća (HEP, T-HT, Istarski Vodovod i Usluga Poreč) koji su dostavili punomoć Gradu Poreču da su u njihovo ime i uz njihovu suglasnost provede javno nadmetanje za provedbu stručnog nadzora na rekonstrukciji i izgradnji komunalne infrastrukture i popločenja povijesne jezgre u Poreču – Etapa 4. Nakon raspisanog natječaja, odabira i imenovanja pravne osobe za obavljanje poslova nadzora, predstavnici komunalnih i javnih poduzeća će direktno sa istim ugovarati radove iz svojih domena.

UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA:

32.782.724,00 + PDV

– Projektna dokumentacija i geodezija: 2.564.450,00 kn

– Izvođenje:

1. Grad Poreč – 24.860.819,06 kn – 82,27%

2. HEP – 1.483.988,93 kn – 4,91%

3. Istarski vodovod – 1.054.765,64 kn – 3,49%

4. Usluga Poreč – 1.905.261,98 kn – 6,30%

5. T – Hrvatske telekomunikacije – 913.438,90 kn – 3,02%

8. POČETAK / ZAVRŠETAK RADOVA:

– početak: prva polovica studenog 2004. godine,

– završetak: 150 kalendarskih dana.

Print Friendly, PDF & Email