NEWS
Best of Poreč

Grad Poreč: P O Z I V za prijavu programa namjenjenih zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Poreča za 2006. godinu

01.08.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Grad Poreč: P O Z I V za prijavu programa namjenjenih zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Poreča za 2006. godinu
665grad_grb.jpg

III.

Za sve kategorije iz točke II. financiraju se programi na osnovi vrednovanja istih od strane nadležnih osoba i prema mogućnostima proračuna Grada Poreča za narednu godinu.

Pod programom se podrazumijeva kontinuirano provođenje aktivnosti usmjerenih na ostvarenja određenog cilja za koji je potreban vremenski period od godinu dana i dulje.

IV.

Prijava mora biti izrađena sukladno Zakonu o Proračunu («Narodne novine» broj 96/03) i posebnim zakonima koj uređuju pojedinu djelatnost.

Prijava se podnosi na utvrđenom obrascu koji se može preuzeti u prijamnoj kancelariji (pisarnici) Gradske uprave Grada Poreča, Obala m. Tita 4 i na internetskim stranicama Grada Poreča (www.porec.hr)

Prijavi se prilaže analizu poslovanja i izvršenja programa rada za prvih 6 mjeseci 2005. godine s posebnim izvješćem po svim prihodima i vrstama izdataka.

Udruge, institucije ili ustanove čije je sjedište izvan Grada Poreča, moraju uz prijavu predati i spisak korisnika njihovih aktivnosti s područja Grada Poreča.

V.

Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Poziva kao i one koje pristignu van roka, neće se razmatrati.

VI.

Rok za podnošenje prijava počinje teći sljedećeg dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči i u javnom glasilu, a ističe u utorak 20. rujna 2005. godine.

VII.

Prijave primljene u skladu s ovim Pozivom predaju se u prijamnu kancelariju (pisarnicu) Gradske uprave Grada Poreča, Obala m. Tita 4 ili šalju poštom na adresu: Grad Poreč, Upravni odjel za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove, Poreč, Obala m. Tita 5 (s naznakom «Prijava programa namjenjenih zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2006. godinu»).

Obrazac za prijavu programa

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani