NEWS
Best of Poreč

Grad Poreč: održana 4. sjednica Gradskog Poglavarstva

31.08.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Grad Poreč: održana 4. sjednica Gradskog Poglavarstva
820grad_grb.jpg

– Utvrđen je prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje pogrebnih poslova prijevoza pokojnika na području Grada Poreča, te se prijedlog dostavlja Gradskom vijeću Grada Poreča na donošenje u predloženom tekstu. Koncesiju za obavljanje navedenih poslova predlaže se dodijeliti „Baetis“ d.o.o. Poreč, „Jasna“ d.o.o. Funtana, obrtu „Šuran“ Tinjan i „Uslugi Poreč“ d.o.o. Poreč.

– u vezi peticije Udruge građana „Naš Poreč“ o besplatnom parkiranju na gradskim parking prostorija, Poglavarstvo je zauzelo stav da za sada nije mougće izvršiti hitne promjene načina naplate parkiranja zbog već uspostavljenog sustava naplate temeljem gradskih i drugih propisa. Prilikom izmjene postojećih i donošenja novih gradskih propisa koji se odnose na parkiranje vodit će se računa o predmetnoj peticiji građana.

– Utvrđeni su iznosi gradskih mjesečnih subvencija za prijevoz učenika srednjih škola za školsku 2005/2006 godinu, i to za relacije: Poreč-Buje = 315,00 kn, Poreč – Pazin = 315 kn, Poreč – Rovinj = 360 kn i Poreč – Pula = 495 kn.

– Gradske stipendije za školsku 2005/2006 godine utvrđene su za učenike u iznosu od 420 kn kao osnovna, a 630 kn kao nagradna stipendija. Studentska stipendija utvrđena je u iznosu od 560 kn kao osnovna, a u iznosu od 850 kn kao nagradna.

– U odnosu na prijedlog da se „ZUM“ Udruga za poticanje zapošljavanja i stručno usavršavanje mladih ljudi iz Pule uvrsti kao korisnik gradskog Proračuna u 2006. godini za ostvarenje svoga programa na području Grada Poreča, donijet je zaključak kojim se toj Udruzi daje podrška za provedbu njenih programa, te se poziva da redovno podnese prijavu kao potencijalni korisnik Proračuna, te da Poglavarstvu potanje prezentira svoj program.

– Potvrđena je Odluka o određivanju mjesta za prodaju robe izvan prodavaonica, koju je, sukladno Statutu Grada Poreča donio Gradonačelnik samostalno, a zatim je dostavio na potvrdu Poglavarstvu na prvoj narednoj sjednici. Predmetna odluka, kao i odluka Poglavarstva o potvrđivanju, objavit će se u službenom glasniku Grada Poreča.

– Prihvaćena je informacija o potraživanjima odvjetničkih naknada od Grada Poreča od strane odvjetnica Asje Piplović iz Buja, Rajke Narančić-Kreća iz Zagreba i Ljiljane Sinanović iz Poreča. Odlučeno je da se pod rukovodstvom Gradonačelnika izradi prijedlog za rješavanje potraživanja odvjetnica i o tome ponovno izvijesti Poglavarstvo.

– Prihvaćena je i informacija od strane punomoćnika Grada Poreča, kao dioničara, o Skupštini Istarskih autocesta d.d. koja je održana dana 26.8.2005. godine u Puli

Savjetnik Uredu Gradonačelnika

Božo Jelovac dipl.iur.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani