NEWS
Best of Poreč

Grad Poreč: izvješće sa 3. sjednice Gradskog poglavarstva Poreča

03.08.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Grad Poreč: izvješće sa 3. sjednice Gradskog poglavarstva Poreča
8401-tab_log1.jpg

Prihvaćena je informacija o stanju sigurnosti na području Grada Poreča za mjesece od travnja do lipnja 2005 godine, te je zaključeno da se od strane policije spriječi prometovanje motora po novo uređenim kamenim površinama u gradu, kao i da se uvede svakodnevni pojačani nadzor na Gradskoj rivi od strane policije i komunalnog redarstva u cilju sprječavanja prodaje na crno.

– Kako su se u dosadašnjoj primjeni subvencioniranja prijevoza učenicima srednjih škola pojavljivale neke dileme bilo je neophodno ovu materiju urediti jednim općim aktom u Grada. Tako je razmotren i prihvaćen prijedlog Odluke o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola uz male korekcije u tekstu. Odlukom je zadržano pravo na subvenciju za sve učenike sa područja Grada koji se školuju izvan svog prebivališta kao i prebivališta svojih roditelja i to u periodu od rujna do lipnja, a sve sukladno posebnim kriterijima.

– Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju stalnih radnih tijela Gradskog poglavarstva tj. njenim člankom 2 predložena su kao stalna radna tijela, dole navedena radna tijela.

Dok se izmjenom stavka 1. u članku 4. mijenja broj članova u navedenim tijelima uz predsjednika i to od dosadašnjih "četiri do šest" mijenja na "četiri do osam". Odluka stupa na snagu donošenjem. Zaključeno je da će se posebnim aktom (poslovnikom ili pravilima) odrediti pravila rada radnih tijela i predložiti Gradskom poglavarstvu u rujnu mjesecu na razmatranje i prihvaćanje.

– Sukladno navedenoj Odluci predložena su i donijeta rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Gradskog Poglavarstva i to:

– Odbor za socijalnu politiku, zdravstvo i borbu protiv ovisnosti (sedam članova, a predsjednik je gradonačelnik – g. Edi Štifanić);

– Odbor za obrazovanje i kulturu (sedam članova, a predsjednik je zamjenik gradonačelnika – g. Denis Žužić);

– Odbor za sport i rad sa mladima (sedam članova, a predsjednik je g. Milan Markežić – predsjednik ZSU Grada Poreča);

– Odbor za mjesne odbore i selo (pet članova, a predsjednik je g. Arduino Matošević – resorni član Gradskog poglavarstva);

– Odbor za proračun i financije (pet članova, a predsjednik je g. Neven Staver – resorni član Gradskog poglavarstva);

– Odbor za gospodarstvo i malo oduzetništvo (sedam članova, a predsjednik je g. Branko Curić – resorni član Gradskog poglavarstva);

– Odbor za komunalno gospodarstvo (devet članova, a predsjednik je g. Edo Kos – resorni član Gradskog poglavarstva);

– Odbor za prostorno planiranje (sedam članova, a predsjednik je g. Robert Rabac – član Gradskog vijeća);

– Odbor za manifestacije (pet članova, a predsjednik je g. Sergio Pavat – dosadašnji predsjednik).

– Po posebnim aktima, Odluci o poslovnom prostoru i Pravilniku o korištenju javnih i drugih površina za postavljanje štandova i kioska, imenuje se Komisija za poslovne prostore i javne površine od sedam članova na čelu sa predsjednikom Eđidiom Kodan – predsjednikom Gradskog vijeća.

– Sukladno odredbama Pravilnika o prodaji starih, ruševnih, trošnih objekata, te suvlasničkih dijelova takvih objekata u vlasništvu Grada Poreča imenovana je Komisija za pripremu prijedloga za promet nekretnina Grada Poreča od sedam članova, a predsjednik je Azeglio Picco, član Gradskog vijeća i dosadašnji predsjednik.

– Sukladno potrebama Gradsko poglavarstvo je imenovalo i Komisiju za naplatu prihoda i otpis potraživanja od pet članova na čelu sa predsjednikom Eđidiom Kodan – predsjednikom Gradskog vijeća tj. dosadašnjim predsjednikom.

S poštovanjem,

TAJNIK

UREDA GRADONAČELNIKA

Danilo Sredanović, dipl.iur.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani