NEWS

Grad Poreč: 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča

23.09.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Grad Poreč: 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča
4661-tab_log1.jpg

1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća

2. Izvješće Mandatne komisije o ostavci i početku mandata za novog člana

Gradskog vijeća

3. Polaganje svečane prisege novih članova Gradskog vijeća

4. Vijećnička pitanja, odgovori i informacije

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Osnovne škole Poreč

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Talijanske osnovne škole –

Scuola elementare italiana «B. Parentin» Poreč – Parenzo

7. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Osnovne škole Tar – Scuola elementare

Torre i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Osnovne škole Tar-

Vabriga – Scuola elementare Torre – Abrega

8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju katastra nekretnina i obnove zemljišne

knjige za katastarske općine Tar, Vabriga, Varvari i dio katastarskih općina

Frata i Nova Vas

9. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje pogrebnih poslova

prijevoza pokojnika na području Grada Poreča

10. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za predstavke i prijedloge Gradskog vijeća Grada Poreča

11. Prijedlog Rješenja o izboru Odbora za suradnju sa općinama, gradovima,

regijama i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Poreča

12. Prijedlog Rješenja o izboru Komisije za popise birača Grada Poreča

13. Prijedlog Rješenja o izboru Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga za priznanja Grada Poreča

Grad Poreč

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email