NEWS
Max 180920 S

Dječji vrtić Radost raspisuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

18.05.2015. 07:00; Učitavanja: 288; Početna / Obavijesti / Natječaji / Dječji vrtić Radost raspisuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Temeljem članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč, Upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč objavljuje

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice „Radost“ Poreč

           Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju:

-životopis, -presliku diplome, presliku osobne iskaznice, potvrdu o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja (potvrda HZMO), uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od dana objave natječaja, dokaz o položenom stručnom ispitu za predškolski odgoj ili dokaz da nisu dužni polagati-radni odnos u predškolskoj ustanovi prije 18.12.1997.

Ravnatelj se imenuje na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine i može biti ponovno imenovan. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja. Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Predškolska ustanova Dječji vrtići i jaslice “Radost ” Poreč, R. Končara 7, 52440 POREČ, s naznakom “Natječaj za ravnatelja- ne otvarati”.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima  izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Klasa:601-02/15-01/13

Ur.broj:2167-01-12-01-2

Poreč, 15.05.2015.

                                                                             UPRAVNO VIJEĆE PU “RADOST”

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                        Sanja Oplanić

Print Friendly, PDF & Email