NEWS
Max 180920 S

Dječji vrtić Radost Poreč objavljuje natječaj za radno mjesto “odgojitelj-pripravnik” na određeno vrijeme

natječaj-posao
07.01.2020. 11:38; Učitavanja: 238; Početna / Obavijesti / Natječaji / Dječji vrtić Radost Poreč objavljuje natječaj za radno mjesto “odgojitelj-pripravnik” na određeno vrijeme

Temeljem članka 28. Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97,107/07 i 94/13) i članka 35. Statuta Dječjeg vrtića “Radost” Poreč-Parenzo i članka 24. Pravilnika o radu Upravno vijeće Dječjeg vrtića”Radost” Poreč-Parenzo objavljuje

N A T J E Č A  J   za prijem radnika na radno mjesto 

– 1 (jedan) odgojitelj-pripravnik na određeno, puno radno vrijeme, za rad u Dječjem vrtiću „Radost“ Poreč-Parenzo u Poreču i drugim mjestima gdje ustanova obavlja djelatnost do 31.08.2020. godine;     

Uvjeti za prijem u radni odnos:

 • završena viša stručna sprema preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  stručni studij u trajanju najmanje tri godine: odgojitelj/ica predškolske djece ili nastavnik/ica predškolskog odgoja;  
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • da nije pravomoćno osuđivan za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;            

Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge kako slijedi:

 • – životopis;
 • – presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi;
 • – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od dana otvaranja natječaja) sukladno članku 25. Zakona  o Predškolskom odgoju i obrazovanju;
 • -uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak (ne starije od dana otvaranja natječaja) sukladno članku 25. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju;
 • -dokaz o radnom iskustvu-potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO (ne  starije od dana otvaranja natječaja);
 • – presliku osobne iskaznice i izvoda iz matične knjige rođenih;
 • – potvrdu liječnika o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • – izjavu o suglasnosti za podvrgavanje testiranju i provjeri sposobnosti.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić “Radost” Poreč-Parenzo, R. Končara 7, 52440 POREČ, s naznakom “Prijava na natječaj za odgojitelj-pripravnika”.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 15.01.2020. godine.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu. Poveznice na internetske stranice: www.zakon.hr, www.ministarstvo.branitelja.hr; https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, Popis dokumenata za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici dužni su priložiti originale ili ovjerene preslike gore traženih dokumenata. Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od četiri mjeseca. 

Klasa:601-02/19-01/23

Ur.broj:2167-01-12-01-02

Poreč, 30.12.2019.    

Natječaj je objavljen od 07.01.2020. do 15.01.2020. godine

Print Friendly, PDF & Email