NEWS
valfresco

Bale – 180 milijuna eura za novu viziju života i turizma

27.01.2008. 00:00; Učitavanja: 57; Početna / Gospodarstvo / Bale – 180 milijuna eura za novu viziju života i turizma
337bale-v.jpg

Prostorno-programska studija baljanskog priobalja koju je realizirao Studio 3LHD ovih će dana biti predstavljena potencijalnim ulagačima. Tako se ideja koju je prije nekoliko godina plasirao Plinio Cuccurin, a koja je mnogima izgledala nestvarnom, primakla realizaciji. Konačna Programsko-prostorna studija bit će prezentirana u vidu knjige, koju dizajnira studio Cavapayer (koautori dizajna projekta) u utorak u 20 sati u Društvu arhitekata Zagreb. Tamo će govoriti i Cuccurin koji je izjavio:

– Mo­ja je vi­zi­ja bi­la da Ba­le tre­ba uči­ni­ti po­želj­nim za ži­vot naj­pri­je oni­ma ko­ji su tu ro­đe­ni, ali i svi­ma dru­gi­ma ko­ji tu že­le do­ći i pri­hva­ti­ti ­ovaj na­čin ži­vo­ta. Na­kon ove tri go­di­ne je­dno­sta­vno sam po­no­san na či­nje­ni­cu da se od star­tne pe­tor­ke pri­ja­te­lja s ko­ji­ma sam ­sjeo i pri­čao o tom pro­je­ktu ne­da­vno za Sve­ta tri kra­lja na sa­stan­ku oku­pi­lo dva­de­se­tak su­ra­dni­ka ko­ji da­nas ra­de na tom pro­je­ktu. Tih dva­de­se­tak lju­di za­je­dno sa ­svim sta­no­vni­ci­ma opći­ne do­slo­vno ži­vi za to mje­sto i že­li ga po­kre­nu­ti. Zna­nje i isku­stvo ko­je sam že­lio pre­ni­je­ti oči­to je naišlo na plo­dno tlo. Hoće li se sve ovo osta­lo ostva­ri­ti u go­di­nu, dvi­je ili tri go­di­ne, to je sada sa­mo pi­ta­nje vre­me­na, više ne po­sto­ji pi­ta­nje hoće li pro­jekt uspje­ti ili ne­će, to apso­lu­tno više ni­je upi­tno – za­klju­ču­je Cuc­cu­rin.

Istar­ska opći­na Ba­le sa svo­jih tek nešto više od ti­su­ću sta­no­vni­ka i osam­de­se­tak če­tvor­nih ki­lo­me­ta­ra ­površine po­slje­dnje je če­ti­ri go­di­ne zbog projekta Bale  epi­cen­tar svo­je­vr­snog po­li­ti­čko-po­du­ze­tni­čkog ek­spe­ri­men­ta. In­ci­ja­tor je Pli­nio Cuc­cu­rin, je­dan od čel­nih lju­di i naj­ve­ćih di­o­ni­ča­ra ­Adris gru­pe, i sam ro­dom Ba­lja­nin, či­ja je ne­za­vi­sna li­sta na izvan­re­dnim izbo­ri­ma 2004. pre­u­ze­la ­vlast u opći­ni, a to je po­tvr­di­la i go­di­nu da­na ka­sni­je.

Uz kon­sen­zus ­svih stra­na­ka Cuc­cu­rin na ne­ki na­čin pro­vo­di pro­jekt pre­tva­ra­nja opći­ne u fun­kci­o­nal­nu po­du­ze­tni­čku stru­ktu­ru ko­ja bi tre­ba­la fun­kci­o­ni­ra­ti na prin­ci­pi­ma odr­ži­vog ra­zvo­ja te ra­ci­o­nal­nom ko­rište­nju pri­ro­dnih re­sur­sa ba­ljan­skog pri­o­ba­lja. S gru­pom isto­mišlje­ni­ka ini­ci­rao je pro­jekt Mon Pe­rin ko­ji uklju­ču­je akti­vno­sti udru­ge Mon Pe­rin i isto­i­me­ne tvr­tke osno­va­ne pot­kraj 2005. go­di­ne či­ji su osni­va­či gra­đa­ni Ba­la, Opći­na Ba­le i “pri­ja­te­lji Ba­la”, ka­ko se na­zi­va­ju oso­be ko­je ni­su sta­no­vni­ci opći­ne, a izra­zi­le su že­lju da su­dje­luju u pro­je­ktu.

CIJELI ČLANAK

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email