NEWS
LUTRIJA T

Gradski zvuci: Kako se nositi s bukom klima uređaja i građevinskih radova?

radovi2
ilustracija
24.07.2023. 08:38; ; Početna / Novosti / Svakodnevnica / Gradski zvuci: Kako se nositi s bukom klima uređaja i građevinskih radova?
Nitko ne voli da mu susjedov klima uređaj stvara buku pored prozora, a još manje da ga rano ujutro bude zvuci teških strojeva i građevinskih radova u ulici ili kvartu. Oba problema predstavljaju izazov za mnoge zajednice, a nedostatak regulative često čini situaciju još težom.
 
Buka klima uređaja jedan je od najčešćih problema s kojima se susreću ljudi u gradskim sredinama. Iako su klima uređaji neophodni za održavanje ugodne temperature u zatvorenim prostorima tijekom vrućih ljetnih mjeseci, njihova buka može biti izuzetno iritantna i ometajuća za ljude koji žive u blizini.
Nažalost, postojeći propisi i regulative često nisu dovoljni da bi se riješio ovaj problem. Mnogi Gradovi i Općine nemaju jasne smjernice za buku klima uređaja, a čak i kada postoje, one su često nedovoljno provedene ili nedostatno jake da bi se riješio problem.
 
Slično tome, građevinski radovi u turističkoj sezoni također mogu predstavljati veliki problem za stanovnike i turiste u gradu. Iako mnoge lokalne vlasti i turističke organizacije uvode stroge zabrane građevinskih radova tijekom sezone kako bi se osigurao miran odmor gostiju, neki građani i dalje odlučuju raditi po vlastitom nahođenju.
Potrebno je istaknuti da postoje i slučajevi kada građevinski radovi moraju biti obavljeni tijekom sezone. U takvim situacijama, važno je pronaći načine da se radovi obave bez narušavanja mira okoline. To može uključivati ograničavanje radova na manje uznemirujuće aktivnosti tijekom sezone, dok se bučniji radovi obavljaju izvan sezone.
U konačnici, važno je da se svi građani pridržavaju propisa i poštuju potrebe zajednice u kojoj žive i rade.
 
Grad Poreč ima napisanu Odluku o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova, međutim komunalni redari ne rade neradnim danima pa  pojedinci (nadamo se da su izolirani slučajevi) koriste takvu priliku za građevinske radove u vrijeme  kada to ne bi smjeli.
 
U nastavku donosimo dio odluke o privremenoj zabrani građevinskih radova na području Grada Poreča:
 
“Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Poreča-Parenzo:
Članak 1.
Ovom se Odlukom privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova za vrijeme turističke sezone na području Grada Poreča-Parenzo, odnosno određuju se područja, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje radova, utvrđuju se opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi radovi, nadzor nad provedbom odluke i prekršajne sankcije.
 
II. VRSTE RADOVA ČIJE SE IZVOĐENJE PRIVREMENO ZABRANJUJE
Članak 2.
Pod građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke privremeno zabranjuju jesu svi građevinski radovi koji se odnose na zemljane radove (iskopi, odvoz materijala sa gradilišta i dr.) i radovi na izgradnji konstrukcije građevine (zidanje nosivih zidova, zidanje pregradnih zidova, betoniranje, armirački radovi, izrada krovne konstrukcije i sl.) i izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevinskih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina, sukladno Zakonu o gradnji.
 
III. RAZDOBLJE, VRIJEME I PODRUČJA PRIVREMENE ZABRANE
Članak 3.
Privremeno se zabranjuje izvođenje radova za vrijeme trajanja turističke sezone, u kalendarskom razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2023. godine i to:
I. ZONA: u dijelu naselja Poreč, koji je omeđen crtom koja ide od gradske lučice kod Općinskog suda, Turističkom ulicom, Rade Končara, ulicom Županije Somogy, Partizanskom ulicom te Mlinskom ulicom do raskrižja sa ulicom Nikole Tesle zabranjuje se izvođenje svih radova sukladno članku 2. ove Odluke,
II. ZONA: unutar granica naselja Poreč, zabranjuje se izvođenje zemljanih radova i grubih građevinskih radova na nosivoj konstrukciji građevine,
III. ZONA: izvan granica naselja Grada Poreča-Parenzo nema zabrane izvođenja radova.
Svi radovi koji nisu privremeno zabranjeni ovom Odlukom mogu se izvoditi radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 09,00 do 18,00 sati, osim subotom, nedjeljom i praznikom.
 
IV. IZUZECI OD ZABRANE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
Članak 4.
Odredbe iz članka 3. ove Odluke ne odnose se na:
1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske,
2. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti,
3. građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.
 
V. NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE
Članak 5.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo Grada Poreča-Parenzo.
U obavljaju nadzora komunalni redari postupaju po odgovarajućim odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji i odredbama Prekršajnog zakona.
U provođenju nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redar je ovlašten:
1. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica i sl.), na temelju kojih može utvrditi identitet stranke, kao i drugih osoba nazočnih nadzoru,
2. ući na građevnu česticu, odnosno pripadajuće zemljište zgrade ili druge građevine, gradilište, privremeno gradilište, šumska, poljoprivredna i druga zemljišta, bez obzira na njihovu namjenu, te ih pregledati,
3. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih nadzoru,
4. zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru,
5. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.),
6. izreći pismeno upozorenje te zapisnički narediti privremenu obustavu izvođenja građevinskih radova,
7. narediti rješenjem investitoru privremenu obustavu izvođenja zemljanih radova i/ili radova na izgradnji konstrukcije građevine ako se izvode protivno ovoj Odluci,
8. odmah naplatiti novčanu kaznu od počinitelja prekršaja na mjestu počinjenja prekršaja, 9. izdati obavezni prekršajni nalog i izreči novčanu kaznu,
10. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora nad ovom Odlukom. ……….. “
 
Radio Centar FB
 
 

Print Friendly, PDF & Email