NEWS
valfresco

Turistička zajednica Grada Poreča objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu potpore iz programa “Potpore manifestacijama u 2020. godini“

KAm Hram - Andi_Bancic_Canon_5DMIII_25.08.2019_18.48.29_7545
19.09.2019. 11:21; Učitavanja: 237; Početna / Obavijesti / Natječaji / Turistička zajednica Grada Poreča objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu potpore iz programa “Potpore manifestacijama u 2020. godini“

Sukladno odredbama članka 32. stavak 11. Zakona o Turističkim zajednicama i promicanju Hrvatskog turizma (Narodne novine broj 152/08) i odredbama članka 9. stavak 11. Statuta Turističke zajednice Grada Poreča (Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo  broj 14/09) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Poreča, dana 19.9.2019. godine objavljuje

JAVNI  POZIV   za dodjelu potpore iz programa  “Potpore manifestacijama u 2020. godini“ 

I. Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Grada Poreča (dalje u tekstu: TZG Poreč) za manifestacije na teritoriju Grada Poreča – Parenzo od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije Poreč,
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone,
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u pred- i podsezonskom (dalje: PPS) razdoblju,
 • jačanju snage brenda porečkog turizma,
 • stvaranju prepoznatljivog imidža porečkog turizma,
 • podizanje marketinške vrijednosti destinacije.

U smislu ovog Javnog poziva, PPS razdobljem smatra se razdoblje od 1.1. do 14.6. i od 16.9. do 31.12.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija, i to:

 1. zabavne manifestacije,
 2. sportske manifestacije,
 3. kulturne manifestacije,
 4. eno-gastronomske manifestacije,
 5. povijesne manifestacije,
 6. tradicijske manifestacije,
 7. umjetničke manifestacije,
 8. kongrese,
 9. ostala manifestacije koja mogu pridonijeti ciljevima pod točkom I. ovog Javnog poziva.

II. Namjena potpore 

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za manifestacije koja se održavaju u 2020. godini. Iznimno se za neke projekte mogu dodijeli sredstva za 2 kalendarske godine ukoliko je to bude utvrđeno posebnom odlukom i ugovorom.

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija i to:

 • najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.),
 • nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije,
 • najam prostora za održavanje manifestacije,
 • najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju manifestacije,
 • troškove smještaja, putne troškove izvođača i vanjskih suradnika,
 • honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika,
 • zakup medijskog prostora i/ili troškove promocije manifestacije u zemlji i inozemstvu (oglašavanje u tisku, na radiju, vanjsko oglašavanje, online oglašavanje),
 • usluge zaštitarske službe,
 • izradu promotivnih i informativnih materijala namijenjenih promociji manifestacije (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi, grafičko oblikovanje i izrada oglasa i drugih promotivnih alata i dr.),
 • druge troškove neposredne organizacije manifestacije, koje TZG Poreča smatra opravdanim.

Bespovratna sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:

 • kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) i prijevoznih sredstava,
 • troškove uobičajenog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja zaposlenih bez obzira na razlog zapošljavanja, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
 • izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
 • sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidirane manifestacije.

III. Korisnici sredstava 

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator) i to:

 • trgovačka društva,
 • obrti,
 • zadruge,
 • nacionalni sportski savezi,
 • javne ustanove,
 • ustanove u kulturi,
 • umjetničke organizacije,
 • jedinice lokalne i regionalne samouprave,

 

Manifestaciju može kandidirati samo jedan organizator manifestacije. Ako više organizatora kandidira istu manifestaciju, zahtjev se neće uzeti u razmatranje.

Za potporu se ne mogu kandidirati:

 • organizatori koji su prema relevantnim propisima obveznici plaćanja boravišne pristojbe i/ili turističke članarine, a nisu podmirili obveze, te organizatori koji nisu platili sve dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
 • organizatori koji u prethodne tri godine nisu izvršili ugovorne obveze prema TZG Poreč ili su nenamjenski trošili prethodno dodijeljena bespovratna sredstva,
 • povezane osobe s osobama iz prethodne dvije točke.

 

Kriteriji za odobravanje potpore TZG Poreča

Pri odluci o odabiru manifestacija i dodjeli bespovratnih sredstava uzimat će se u obzir sljedeći kriteriji:

Kriterij

Broj bodova

1. Karakter manifestacije

a) Međunarodni  (izvođači i/ili sudionici pretežito iz drugih zemalja)

15

b) Regionalni  (izvođači i/ili sudionici pretežito iz susjednih zemalja) 

10

c) Nacionalni  (izvođači i/ili sudionici pretežito iz Republike Hrvatske)

5

2. Kvaliteta sadržaja manifestacije

a) Iznimna kvaliteta sadržaja

40

b) Kvalitetan sadržaj

20

c) Jednostavan sadržaj

10

3. Značaj manifestacije za stvaranje motiva dolaska u destinaciju

a) Iznimno visok:  preko 5.000 noćenja

40

b) Visok:  1.000 – 5.000 noćenja

20

c) Srednji:  500 – 1.000 noćenja

10

d) Nizak:  ispod 500 noćenja

0

4. Značaj manifestacije za obogaćivanje i razvoj turističke ponude u destinaciji

a) Iznimno visok:  preko 3.000 posjetitelja

40

b) Visok:  1.000 – 3.000 posjetitelja

20

c) Srednji:  500 – 1.000 posjetitelja

10

d) Nizak:  ispod 500 posjetitelja

0

5. Značaj manifestacije prema korisnosti za zajednicu

a) Visok

15

b) Srednji

10

c) Nizak

0

6. Uključenost lokalnih resursa u organizaciji 

a) Visoka

10

b) Niska

5

7. Razdoblje održavanja manifestacije

a) PPS razdoblje (1.1.-14.6. i 16.9.-31.12.)

20

b) Razdoblje od 15.6. do 15.9.

10

8. Trajanje manifestacije

a) više od 10 dana

20

b) 4 do 10 dana

15

c) 2 do 3 dana

10

d) 1 dan

5

9. Sudjelovanje drugih subjekata javnog i/ili privatnog sektora

a) Organizator zajedno sa ostalim subjektima javnog i/ili privatnog sektora financijski sudjeluje u više od 50% troškova    

20

b) Organizator zajedno sa ostalim subjektima javnog i/ili privatnog sektora financijski sudjeluje do 50% troškova 

10

c) Organizator zajedno sa ostalim subjektima javnog i/ili privatnog sektora financijski sudjeluje do 25% troškova

5

d) Projekt nema nikakvu podršku drugih subjekata javnog i privatnog sektora 

0

10. Oglašavanje manifestacije (media plan)

a) Oglašavanje u medijima na stranim tržištima

15

b) Oglašavanje u nacionalnim medijima

10

c) Oglašavanje u regionalnim i lokalnim medijima

5

11. Medijska pokrivenost manifestacije (PR vrijednosti + oglašavanje)

a) Iznimno visoka:  iznad 500.000 kuna

40

b) Visoka:  350.000 – 500.000 kuna

20

c) Srednja:  100.000 – 350.000 kuna

10

d) Niska:  do 100.000 kuna

5

UKUPAN MOGUĆI BROJ BODOVA

275

Uvjet za dodjelu potpore je da prijavljeni programi ostvare najmanje 70 bodova.

Komisija za potpore, po provedenom bodovanju i odabiru manifestacija koje su ostvarile 70 i više bodova, procjenjuje svaku pojedinu manifestaciju s obzirom na njezino značenje i potrebe financiranja te utvrđuje prijedlog iznosa potpore svake manifestacije ponaosob.

 Broj bodova je samo jedan od kriterija na bazi kojih komisija odlučuje o iznosu potpore pojedinoj manifestaciji. Ostali kriteriji za definiranje iznosa potpore se odnose na financijsku konstrukciju manifestacije i dostupnost drugih kanala financiranja, kao i ostale relevantne faktore o kojima će komisija raspravljati u procesu donošenja prijedloga.

JAVNI POZIV U CJELOSTI

Print Friendly, PDF & Email
LaPentola S