NEWS
LUTRIJA T

Zemljište ostaje državno

09.11.2006. 00:00; ; Početna / Politika / Zemljište ostaje državno
375GO163207.jpg

Ono što je mnogima u projektu »Brijuni rivijera« smetalo, a riječ je dakako o latentnoj opasnosti da unosom državnih nekretnina u istoimeno trgovačko društvo one postanu predmetom trgovanja dogovaranog u uskim krugovima političkih moćnika i međunarodnog kapitala, prekjučerašnjom je odlukom Vlade RH o izmjeni društvenog ugovora o osnivanju Brijuni rivijere d.o.o. dobrim dijelom otklonjeno. Kao što je poznato, iz osnivačkog dokumenta, kojega je supotpisnica Istarska županija koja u temeljnom kapitalu društva sudjeluje s milijun i pol kuna, odnosno 33 posto, izbačena je mogućnost prijenosa vlasništva nad državnim zemljištima u tu tvrtku.

Država će, a ona je daleko najveći vlasnik zemljišta na kojima se kani razvijati projekt »Brijuni rivijera«, tvrtku dokapitalizirati unosom »prava građenja« na svojim nekretninama. To znači da će zemljište ostati državno, ali će se trgovačkom društvu omogućiti da na njemu u raznim investicijskim aranžmanima gradi planirane objekte u skladu s usvojenim programom gospodarenja. Pravo građenja davat će se na određeni broj godina, a s obzirom na činjenicu da dio za projekt predviđenog zemljišta ima status šuma i nalazi se u državnoj šumskogospodarskoj osnovi predviđena je i mogućnost davanja tzv. prava služnosti. To će omogućiti da se u realizaciju pojedinih projekata krene i bez prethodne promjene statusa šumskoga zemljišta.


Očekuju se ulaganja od milijun eura

Vlada je utvrdila i popis čestica koje su u državnom vlasništvu ili su opće, pomorsko dobro, a na kojima će se moći ostvarivati spomenuta prava građenja i služnosti, odnosno davati koncesije. Čestice, ukupne površine blizu 550 hektara, nalaze se na desetak lokacija u jugozapadnom istarskom priobalju, od poluotoka Muzil i Pulskog zaljeva preko štinjanske i fažansko-perojske do baljanske obale. Na Muzilu je ukupna površina zemljišta milijun i 123 tisuće kvadrata, koje najvećim dijelom ima status pomorskog dobra ili šume. Lokacija Sv. Katarina obuhvaća 11,6 tisuća četvornih metara toga otoka u Pulskom zaljevu, a na području Valelunge »u điru« je 671 tisuća kvadrata u dvjema katastarskim općinama – Pula i Štinjan. Sama lokacija Štinjan obuhvaća novih 129 hektara zemljišta, veći dio kojeg se nalazi u šumskogospodarskoj osnovi. Posebna zona je Hidrobaza, također na štinjanskoj obali, s 309 tisuća četvornih metara. Na području općine Fažana dvije su lokacije – manja od jednog hektara, te velika na području Pinete, na kojoj državnog zemljišta ima ukupno 27,4 hektara. Naposljetku, tu je i baljansko priobalje na kojem je država za projekt »Brijuni rivijera« spremna »dati« najveću površinu – ukupno 179,8 hektara, od kojih opet veći dio otpada na šumu.

Prema do sada objavljenom, predviđeno je da se na Muzilu gradi hotelski kompleks s golfom kvalitete pet zvjezdica, na Sv. Katarini bila bi luka za megajahte, novi turistički objekti visoke kvalitete gradili bi se i na području Hidrobaze te Fažane. Luksuzni hotelski i restoranski kompleks te golf igralište trebali bi niknuti i u baljanskom priobalju, na područjima oko tvrđave Barbariga (Fort Formio), odnosno uvala San Pol i Kolone. Master plan koji precizira izgradnju u sklopu »Brijuni rivijere« trebao bi uskoro biti predočen i široj javnosti, najavila je ministrica Marina Matulović-Dropulić. Doduše, sve to trebat će »pokriti« i odgovarajućim prostornoplanskim dokumentima, od GUP-ova do DPU-a, jedinica lokalne samouprave na čijem se prostoru projekt prostire.

Inače, od početka predstavljanja projekta »Brijuni rivijera« u javnosti se barata projekcijom ukupnih ulaganja u iznosu od milijardu eura, a investitori bi trebali doći izvana. Prilikom prekjučerašnjeg obrazlaganja spomenutih izmjena društvenog ugovora resorni ministar Kalmeta najavio je da će projekt otvoriti četiri tisuće novih radnih mjesta, a da će prva izgradnja početi unutar godinu dana.


Gradnja na Brijunima samo uz koncesiju

Osim promjene načina raspolaganja državnim zemljištem za »Brijuni rivijeru« na kopnu, izmijenjen je i način njegova korištenja na samim Brijunima koji imaju status nacionalnog parka. Dosadašnja odredba ugovora omogućavala je da se i na otočkom zemljištu osniva pravo građenja, ali važeći Zakon o zaštiti prirode propisuje da se pravo izgradnje i korištenja raznih objekata u zaštićenim dijelovima prirode može stjecati samo koncesijom, pa je ugovor na taj način i izmijenjen. I ovu promjenu prati popis čestica u katastarskoj općini Brioni za koje će se objaviti natječaj za dodjelu koncesije. Riječ je o ukupno 672 tisuće četvornih metara zemljišta, a prema dosadašnjim najavama naglasak bi bio na temeljitoj obnovi i podizanju kvalitete postojećih hotelskih kapaciteta na Velom Brijunu.

Radi provedbe izmjena društvenog ugovora Vlada je donijela i listu zaduženja za pojedina ministarstva i državna tijela. Tako ministarstva obrane i unutarnjih poslova kao posjednici nekretnina na pojedinim lokacijama moraju predložiti koje će konkretno predati Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom. Taj će ured Vladi u konačnici predložiti čestice na kojima će se dodijeliti pravo građenja. Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka ima zadatak da pripremi izmjenu statusa vojne luke Muzil, odnosno da se ona izdvoji iz vojne luke Pula, a mora i na cijelom području utvrditi granice pomorskog dobra kako bi se na njemu mogle dodjeljivati koncesije. Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva zadatak je da ustanovi pravo služnosti na šumama i šumskom zemljištu predviđenim za projekt »Brijuni rivijera«, a Ministarstvo kulture će raspisati natječaj za dodjelu koncesija na području Nacionalnog parka Brijuni. O izvršenju ovih zadataka spomenuta tijela bi Vladu trebala izvijestiti u roku od najviše dva mjeseca.

Goran Prodan, Glas Istre

Print Friendly, PDF & Email