NEWS

Za koliko se smanjuju rashodi u Proračunu za 2010. godinu

14.12.2009. 00:00; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Za koliko se smanjuju rashodi u Proračunu za 2010. godinu

U prijedlogu Proračuna za 2010. godinu Grada Poreča planirani su ukupni rashodi od 226,3 milijuna kuna. Tekući rashodi planirani su u iznosu od 149,2 milijuna kuna, kapitalni rashodi u iznosu od 55,2 milijuna kuna i izdaci ( otplata kredita ) u iznosu od 21,8 milijuna kuna.
Za Ured Grada planirani su rashodi manji za 16 % u odnosu na procjenu rashoda u 2009. godini, u 2010. godini planirano je potrošiti 17,1 milijun kuna.
U Upravnom odjelu za proračun i gospodarstvo planirani rashodi su manji za 14 %, a u 2010. godini potrošilo bi se 10 milijuna kuna.
U društvenim djelatnostima, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti planirani rashodi su manji za 11 %, a u 2010. godini potrošilo bi se 98,5 milijuna kuna.
Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom utrošio bi 2010. godine 61 % manje sredstava ili samo 6 milijuna kuna ( u 2009. taj iznos je 15,6 milijuna kuna ).
Upravni odjel za komunalni sustav planirano je da utroši 33 % manje sredstava ili 84 milijuna kuna ( u 2009. taj iznos je 125,1 milijun kuna).
Upravni odjel kojem je planirano više rashoda i to za 99% je onaj za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a ukupni troškovi u 2010, godini bi bili 9,5 milijuna kuna.
U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju ( lokacijske i građevinske dozvole ) rashodi ostaju na razini 2009. godine i planirano je i u 2010. godini potrošiti 1 milijun kuna.
U Uredu Grada najveće smanjenje se odnosi na rashode za manifestacije za koje je planirano utrošiti 715.000 kuna ili 74 % manje nego ove 2009. godine. Nadalje za proslave u Mjesnim odborima planira se utrošiti 167.000 kuna ili 28 % manje.
U društvenim djelatnostima rashodi se smanjuju Predškolskom odgoju za 1 %, a troškovi su planirani na 19,8 milijuna kuna.
U obrazovanju se planira utrošiti 5 % sredstava više ili 12,5 milijuna kuna.
U kulturi je smanjenje rashoda od 18 %, u sportu smanjenje od 22 %, u tehničkoj kulturi smanjenje od 7 %, u zdravstvenoj zaštiti smanjenje od 5 %, u socijalnoj skrbi smanjenje od 2 %, za ostale programe i udruge smanjenje je od 2 %. Znači sveukupno društvene djelatnosti , planirano je trebale bi utrošiti 12 % sredstava manje ili 12,6 milijuna kuna manje nego u 2009. godini.
U komunalnom sustavu najviše se smanjuju planirana sredstva za gradnju komunalne infrastrukture, za 39 % manje. U porečkim gradskim naseljima to smanjenje je za 47,8 milijuna kuna ili 40 % manje. Najveće smanjenje je za rekonstrukciju cesta, nogostupa i to čak 56 % manje ili za 27,4 milijuna kuna manje. Sljedeća stavka koja se smanjuje je Komunalne akcije i komunalno opremanje za čak 64 % ili za 2,8 milijuna kuna manje ( uređenje dijela Gradskog kupališta, uređenje gradske plaže Materada i nabava komunalne opreme ). Slijedi smanjenje za Odlaganje komunalnog otpada za 46 % ili za 3,6 milijuna kuna manje ( za sanaciju odlagališta Košambra ).

R.V.A.

Print Friendly, PDF & Email