Usluga Poreč objavjulje Natječaj za prijavu projekata/programa za dodjelu donacija za 2016. godinu

10.02.2016. 14:07; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Usluga Poreč objavjulje Natječaj za prijavu projekata/programa za dodjelu donacija za 2016. godinu
usluga-novi-logo

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Usluga Poreč d.o.o. raspisuje: Natječaj za prijavu projekata/programa za dodjelu donacija za 2016. godinu Usluga Poreč d.o.o. poziva udruge da se prijave za financijsku podršku projektima/programima koji se odobravaju sukladno godišnjem planu Društva. Projekte i programe mogu nominirati: -športski klubovi i udruge Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 80.000,00 kuna.

Iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je do 30.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa završava 11.03.2016. godine.

Prijavu projekta može podnijeti udruga koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Kako se može ostvariti financiranje projekta i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na natječaj za financiranje projekata.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama davatelja financijskih sredstava (www.usluga.hr).

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, ili osobno na sljedeću adresu:

Usluga Poreč d.o.o.
Mlinska 1, 52440 Poreč

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom su u opisani u Uputama za prijavitelje na natječaj.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: [email protected].

 U prilogu možete preuzeti obrasce za natječaj koje dostavljamo u wordu i excellu budući da se isti  popunjavaju na računalu:

Print Friendly, PDF & Email