NEWS
VALFRESCO 4 S
Booktiga 2024

PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA KOJE PRODAJU I DAJU POTROŠAČU PROIZVOD U AMBALAŽI

16.03.2006. 00:00; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA KOJE PRODAJU I DAJU POTROŠAČU PROIZVOD U AMBALAŽI

Preuzimanje ambalažnog otpada od potrošača uz isplatu naknade

– uputa za postupanje

Od 16. ožujka 2006. godine prestaju važiti Upute ovog Fonda za prodavatelje (dopis klasa: 351-04/05-09/023, Ur.Broj: 563-01-06-3, od 2. siječnja 2006 g.) koje su važile u prijelaznom razdoblju od 2. siječnja do 16. ožujka 2006. Kako će se od 17. ožujka 2006. godine prikupljanje ambalažnog otpada uz povrat naknade građanima obavljati u cijelosti prema odredbama Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu to se za daljnje postupanje u svezi preuzimanja ambalažnog otpada od potrošača (kupaca) daju slijedeće upute:

1. Prodavatelji (trgovine na malo) dužni su od 17. ožujka 2006. godine preuzimati ambalažu od građana za piće i napitke bez ograničenja broja komada. Od tog dana prestaje pravo komunalnih tvrtki i ovlaštenih skupljača da preuzimaju ambalažni otpad od potrošača (kupaca) uz plaćanje propisane naknade.

2. Prodavatelji (veletrgovine i proizvođači koji obavljaju djelatnost veletrgovine) dužni su preuzimati ambalažu za piće i napitke isključivo od svojih potrošača (kupaca).

3. Ambalaža koju vraćaju potrošači (kupci) trgovinama mora biti uredna, a to znači ne smije biti onečišćena i mora biti ispražnjena od sadržaja. Ambalaža se može vraćati sa ili bez čepa.

4. Prodavateljima se može vratiti samo ambalaža koja je stavljena na tržište nakon 01. siječnja 2006. godine i na kojoj je naljepnica sa ispisanim tekstom „povratna naknada 0,50 kn“.

Prodavatelji (trgovine) su dužni primiti i ambalažu koja nema etiketu na kojoj piše „povratna naknada 0,50 kn“ ako je po izgledu ambalaže (boce i/ili limenke) nesporno da je prodana potrošaču (kupcu) nakon 01. siječnja 2006. godine.

5. Prodavatelj (trgovina) može odbiti primiti ambalažu (boce i/ili limenke) od potrošača (kupca) ako ne odgovara uvjetima iz točke 3. i 4. ove Upute, te je u tom slučaju dužan uputiti posjednika ambalaže da istu odloži u odgovarajući kontejner komunalne tvrtke ili ovlaštenog skupljača.

6. Prodavatelji (trgovine) su dužni na vidnom mjestu u trgovini natpisom obavijestiti potrošače (kupce) o načinu preuzimanja ambalažnog otpada, o proizvodima u ambalaži za koju se plaća povratna naknada i naknada kod povrata ambalaže, te o ostalim uvjetima u svezi preuzimanja ambalaže.

7. Prodavatelji (trgovine) mogu samostalno ili u suradnji s ovlaštenim osobom za skupljanje ambalažnog otpada organizirati preuzimanje ambalaže od potrošača izvan vlastitih prostora i površina, te su u tom slučaju dužni pribaviti suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, da bi ostvarili pravo na naplatu isplaćene naknade od Fonda.

8. Prodavatelji su dužni organizirati prikupljanje povratne ambalaže od potrošača (kupca) na način koji im najbolje odgovara, bilo u zatvorenim ili otvorenim prostorima, uz uvjet da su ispunjeni higijensko-sanitarni uvjeti utvrđeni posebnim propisom.

9. Prodavatelji (veletrgovine i proizvođači koji neposredno prodaju proizvode potrošačima) dužni su preuzimati ambalažni otpad od svojih potrošača (hotela, restorana, kafića i drugih ugostiteljskih i turističkih objekata te zrakoplovnih i brodskih tvrtki), bez obzira na veličinu prodajnog prostora. Ovi prodavatelji nisu dužni preuzimati ambalažni otpad od drugih potrošača (kupaca).

10. Prodavatelji su dužni pri predaji ambalažnog otpada skupljačima izdati Prateći list za neopasni tehnološki otpad (PL-Tio). Težinu ambalažnog otpada kontrolira skupljač pri preuzimanju od prodavatelja, a broj jedinica ambalažnog otpada kontrolira Fond na temelju izvješća prodavatelja i zbirnog pregleda koji se temelji na podacima iz blagajne.

11. Radi povrata naknade od 0,50 kn po jedinici jednokratnog ambalažnog otpada i naknade od 0,15 kn za pokriće poslova skupljanja ambalažnog otpada (sadrži i PDV) prodavatelj je dužan mjesečno dostaviti Fondu slijedeću dokumentaciju:

a. Izvješće prodavatelja za Fond (obrazac izvješća nalazi se na web stranici Fonda, na adresi www.fzoeu.hr)

b. Zbirni pregled iz blagajne za otkupljenu ambalažu (za maloprodaju, veleprodaju i proizvođača koji kao veletrgovina prodaje proizvod u ambalaži potrošaču)

c. Zbirni pregled knjižnih odobrenja ili isplatnica (za maloprodaju, veleprodaju i proizvođača koji kao veletrgovina prodaje proizvod u ambalaži potrošaču)

d. Prijavni list za neopasni tehnološki otpad

Dodatne informacije nalaze se na web stranicama Fonda (www.fzoeu.hr), a za pobliža objašnjenja možete se javiti kontakt osobama Fonda Zlatku Ivanišu dipl. ing. građ., Domagoju Bešiću dipl. ing. stroj. i Ireni Dubravec dipl. ing. stroj. na brojeve telefona 01/6194-713; 01/6194-769; 01/6168-553.

DIREKTOR Fonda

Vinko Mladineo, dipl. iur.

Print Friendly, PDF & Email