Pravilnik o provedbi modela potpore dohotku

05.01.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Pravilnik o provedbi modela potpore dohotku

Ovaj model često se puta pogrešno smatra socijalnom mjerom potpore nekomercijalnim poljoprivrednim gospodarstvima mada on uistinu nema takvu zadaću.

Posljednja izmjena Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (>Narodne novine<, br. 87/02, 117/03 i 82/04), uvela je značajne promjene u potpori nekomercijalnim poljoprivrednim gospodarstvima. Kako je od ranije poznato rečenim izmjenama povećan je iznos potpore po osobi, koji se primjenjuje već od stupanja na snagu izmjena Zakona, a uvedena je i druga skupina koja mo¾e ostvarivati dohodovnu potporu.
Budući se rečene odredbe Zakona primjenjuju od 01.01.2005. godine, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donio je Pravilnik o provedbi modela potpore dohotku kojim se propisuje način i postupak ostvarivanja potpore dohotku.

Korisnici dohodovne potpore u sklopu modela potpore dohotku jesu nekomercijalna poljoprivredna gospodarstva koja imaju u posjedu ili koriste najviše 5 ha obradivoga poljoprivrednog zemlji¹ta te imaju minimalno 3 proizvodne jedinice ukupnog obujma proizvodnje.

Zahtjev za potporu dohotku podnosi se jednom godišnje od 01. do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu na Uredu državne uprave u ¾upaniji ili upravnom tijelu Grada Zagreba u kojem je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik.

Iznimno se zahtjev za potporu dohotku u 2005. godini podnosi od 01. prosinca 2004. do 28. veljače 2005. godine.

Zahtjevi se moraju svake godine podnositi na Obrascu Zahtjeva za potporu dohotku (Obrazac ZPD), koji je tiskan uz Pravilnik, nema ga u prodaji ali se mo¾e zatra¾iti u Uredima dr¾avne uprave, Hrvatskom zavodu za poljoprivrednu savjetodavnu slu¾bu, a mo¾e se koristiti preslika obrasca iz .

Uvjeti za ostvarivanje potpore dohotku I skupine jesu:

. upis u Upisnik seljačkog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,

. pravodobno podno¹enje zahtjeva za potporu dohotku.

. najmanje tri proizvodne jedinice ukupnog obujma poslovanja nekomercijalnog

poljoprivrednog gospodarstva,

. kori¹tenje maksimalno 5 ha poljoprivrednog zemlji¹ta,

. osoba za koju se zahtjev podnosi mora imati u trenutku podno¹enja zahtjeva status osiguranika

mirovinskog osiguranja u svojstvu poljoprivrednika za nositelja ili člana nekomercijalnog gospodarstva,

te najmanje 50 godina ¾ivota za ¾ene, odnosno 55 godina za mu¹karce.

Uvjeti za ostvarivanje potpore dohotku II skupine jesu:

. upis u Upisnik seljačkog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,

. pravodobno podno¹enje zahtjeva za potporu dohotku.

. najmanje tri proizvodne jedinice ukupnog obujma poslovanja nekomercijalnog poljoprivrednog

gospodarstva,

. kori¹tenje maksimalno 5 ha poljoprivrednog zemlji¹ta,

. nositelj ili najmanje jedan član na gospodarstvu za koje se zahtjev podnosi mora biti u trenutku

podno¹enja zahtjeva korisnik mirovine kao poljoprivrednik ili nezaposlen ili imati status osiguranika

mirovinskog osiguranja u svojstvu poljoprivrednika.

Uz zahtjev za potporu dohotku I skupine prila¾e se potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o statusu osiguranika individualnog poljoprivrednika (ne starija od 30 dana) za svaku osobu, nositelja ili člana na poljoprivrednom gospodarstvu, za koju se zahtjev podnosi.

Uz zahtjev za potporu dohotku II skupine poljoprivredno gospodarstvo prila¾e za jednu osobu, nositelja ili člana na poljoprivrednom gospodarstvu, jedan od slijedećih dokaza:

. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenoj mirovini u svojstvu poljoprivrednog

osiguranika (ne starija od 30 dana)

. potvrda Hrvatskog zavoda za zapo¹ljavanje da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih (ne starija od 30

dana)

. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o statusu osiguranika – individualnog poljoprivrednika

(ne starija od 30 dana).

Nije naodmet napomenuti da jednom ostvaren status nekomercijalnog gospodarstva nije promjenjiv, a onemogućava kori¹tenje poticaja za proizvodnju, prava na ili investicijsku potporu koji su namijenjeni komercijalnim poljoprivrednim gospodarstvima.

Stoga će Ured u postupku rje¹avanja zahtjeva rje¹enjem utvrditi ispunjavanje uvjeta za I ili II skupinu potpore dohotku, a podatke unijeti u Upisnik. Temeljem utvrđenih prava Ministarstvo će izvr¹iti isplatu. Potpora dohotku I skupine mo¾e iznositi do 12.000 kuna godi¹nje po osobi, ali ne vi¹e od 24.000 kuna godi¹nje po gospodarstvu, a isplaćuje se tromjesečno. Dok potpora dohotku II skupine iznosi 5.000 kuna godi¹nje po gospodarstvu, a isplaćuje se jednom na godinu.

Print Friendly, PDF & Email