NEWS
VALFRESCO S-170422

Općina Višnjan: Poslovi na procjeni nekretnina za potrebe Općinskog vijeća Općine Višnjan na području Općine Višnjan za 2005. i 2006. godinu.

17.12.2004. 00:00; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Općina Višnjan: Poslovi na procjeni nekretnina za potrebe Općinskog vijeća Općine Višnjan na području Općine Višnjan za 2005. i 2006. godinu.
718visnjan_logo.gif

Na temelju Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti ("Narodne novine" br. 14/02.) i Odluke Općinskog vijeća Općine Višnjan, Klasa: 023-05/04-01/14, Ur. Br. 2167-03-01-04-3c od 01.12.2004. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan, objavljuje

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA br. 08/04.

Naručitelj: Općina Višnjan, MB 0495697, Trg slobode 1, Višnjan

Predmet nadmetanja: Poslovi na procjeni nekretnina za potrebe Općinskog vijeća Općine Višnjan na području Općine Višnjan za 2005. i 2006. godinu.

Sadržaj ponude:

1. Naziv i sjedište ponuditelja

2. Dokaz o registraciji za obavljanje predmetnih radova ( sudski vještak)

3. Jedinične cijene prema troškovniku-potpisan

4. Predložiti vrijeme izrade pojedinog posla

5. Način obračuna navedenih poslova te način i uvjete plaćanja

Kriterij za ocjenu povoljnosti ponuditelja:

1. Najniže ponuđene cijene

Ponude se podnose u vremenu od 15.12. 2004. godine do zaključno 23.12. 2004. godine do 1500 sati predajom u Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan u Višnjanu, Trg slobode 1.

Ponude predati u zatvorenoj omotnici s naznakom "NE OTVARAJ – PONUDA ZA

PROCJENU NEKRETNINA".

Ponude će otvoriti i razmatrati Povjerenstvo u roku od 15 dana od dana proteka roka

za podnošenje ponude, a najpovoljniju ponudu odabrati će Općinsko vijeće Općine Višnjan i pismeno će obavijestiti sve ponuditelje u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke.

Naručitelj će provesti postupak nabave bez javnog otvaranja ponuda.

Općinsko vijeće Općine Višnjan zadržava si pravo poništenja javnog prikupljanja

ponuda i odbijanja svih ponuda sa obrazloženjem.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon/fax 052/449-208.

Stavljeno na oglasnu ploču: 15.12. 2004.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email