NEWS

Općina Funtana: Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja u 2024. godini

javni-natjecaj
15.01.2024. 11:11; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Općina Funtana: Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja u 2024. godini

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 8/15, 7/17 i 7/21), Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane, dana 12. siječnja 2024. godine, donosi

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH POZIVA I NATJEČAJA OPĆINE FUNTANA-FONTANE ZA POTPORE PROVEDBE
PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO U 2024. GODINI

I.

Za pružanje financijske potpore udrugama, Općina Funtana-Fontane raspisat će jedinstven Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2024. godinu, i to za sljedeća područja:

 

Naziv područja

Iznos financijskih sredstava

(€)

Okvirni broj planiranih ugovora

Raspon sredstava namijenjenih financiranju pojedinog programa/ projekta (€)

Planirano vrijeme objave poziva

Rok ostvarivanja financijske potpore

Obrazovanje

400,00

2

200,00

16. siječnja 2024. g.

2024. godina

Kultura

1.600,00

1

1.600,00

Sport i rekreacija

84.090,00

8

od 265,00 do 51.500,00

Socijalna skrb

3.215,00

4

od 265,00 do 1.330,00

Ostale društvene potrebe

21.290,00

6

od 330,00 do 7.300,00

 

II.

Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Općine Funtana-Fontane i Ureda za udruge.

 

 

PROČELNICA

Korin Liović, mag. iur., v.r.

Print Friendly, PDF & Email