NEWS
HALF MARATON S

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (osnovna škola i sportska dvorana Finida)

porec-starigrad
02.01.2017. 09:28; ; Početna / Obavijesti / Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (osnovna škola i sportska dvorana Finida)

Grad Poreč-Parenzo poziva na  uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine javne i društvene namjene, osnovno školska ustanova – OSNOVNA ŠKOLA I SPORTSKA DVORANA FINIDA, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 3396/1 k.o. Poreč (Poreč, Finida).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.01.2017 u vremenu od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – službene prostorije Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Grada Poreča – Parenzo, soba broj 15 (prizemlje).

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka u postupku izdavanja građevinske dozvole je investitor, vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Grad Poreč

Print Friendly, PDF & Email