NEWS
valfresco

Javni poziv za iskazivanje interesa – korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

grb-grada-porec
22.01.2019. 10:10; Učitavanja: 361; Početna / Obavijesti / Natječaji / Javni poziv za iskazivanje interesa – korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18), koji je 09. ožujka 2018. godine stupio na snagu, dio poslova u postupku raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske vratio se je u ovlast jedinica lokalne samouprave. Grad Poreč-Parenzo time je ponovo dobio zakonsko ovlaštenje upravljati postupcima u sljedećim oblicima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske:

1.       produženje ugovora privremenog korištenja na 2 godine dosadašnjim korisnicima,

2.       zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na 25 godina putem javnog natječaja,

3.       prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta putem javnog natječaja.

Postupci raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske koji se i dalje vode u Ministarstvu poljoprivrede su: zamjena, davanje na korištenje izravnom pogodbom, prodaja izravnom pogodbom, razvrgnuće suvlasničke zajednice, osnivanje prava građenja i osnivanje prava služnosti. 

Obrazloženje

Grad Poreč-Parenzo, državnim poljoprivrednim zemljištem na svom području (K.o. Baderna, K.o. Dračevac, K.o. Fuškulin, K.o. Mugeba, K.o. Mušalež, K.o. Nova Vas, K.o. Poreč, K.o. Varvari i K.o. Žbandaj), raspolaže isključivo temeljem „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske“ na području Grada Poreča-Parenzo (u daljnjem tekstu: Program), kojeg je Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo donijelo na sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine („Službeni glasnik“ Grada Poreča-Parenzo br. 06/18).

S obzirom na zatečene okolnosti i potrebe za učinkovitijom provedbom raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo donijelo je zaključak  o pokretanju izmjena i dopuna Programa na području Grada Poreča-Parenzo. Pokretanje izmjena i dopuna Programa na području Grada Poreča-Parenzo započinje ovim javnim pozivom za iskazivanje interesa korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta svih zainteresiranih građana i pravnih osoba.

Predmet interesa

Predmet iskazivanja interesa ovim javnim pozivom su katastarske čestice koje se nalaze u službenom popisu „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske“ na području Grada Poreča-Parenzo, te katastarske čestice za koje je naknadno moguće utvrditi da su greškom ispuštene iz službenog popisa Programa.

 

Postupak

Ukoliko ste zaintresirani za neki od oblika raspolaganja državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Poreča-Parenzo, a do sada niste bili korisnici, pozivamo Vas da od 21.12.2018. do 21.03.2019. godine u pisarnicu Grada Poreča-Parenzo, na propisanom obrascu dostavite popis katastarskih čestica, za koje iskazujete interes za jedan od oblika raspolaganja, po Zakonu – citirano:

1.       zakup na 25 godina putem javnog natječaja,

2.       kupnju putem javnog natječaja,

3.       povrat ili zamjenu kada nije moguć povrat imovine oduzete za vrijeme jugo. komunističke vladavine, 4.       ostale namjene, ako postoji mogućnost nepoljoprivredne namjene.

Obrazac se može preuzeti na  http://www.porec.hr/  i/ili osobno u pisarnici Grada Poreča-Parenzo, Obala M.Tita 4, radnim danima od 8:00 do 14:00 sati, a utorkom od 8:00 do16:00 sati.

Uputa

Informacije i uvid u Program vrši se Odjelu za upravljanje gradskom imovinom Grada Poreča-Parenzo Službena osoba: Mladen Nikšić, 052/634-325, Obala m.Tita 5, I kat/soba 23

Print Friendly, PDF & Email