NEWS

Javni poziv roditeljima djece koja nisu polaznici dječjih vrtića, a obveznici su pohađanja programa pred škole (djeca rođena do 31. ožujka 2013.god.)

grb-grada-porec
07.09.2018. 08:39; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Javni poziv roditeljima djece koja nisu polaznici dječjih vrtića, a obveznici su pohađanja programa pred škole (djeca rođena do 31. ožujka 2013.god.)

U pedagoškoj 2018./2019. godini provodit će se obvezni program predškole za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, kako za djecu koja jesu polaznici dječjih vrtića, tako i za djecu te dobi koja nisu polaznici dječjeg vrtića.

Program predškole mora osigurati svakom djetetu u  godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija, te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

Program predškole traje minimalno 250 sati godišnje. Za djecu koja nisu polaznici dječjih vrtića program će se provoditi i u Dječjem vrtiću „Radost“ u vremenskom razdoblju od 1.10.2018. do  30.5.2019. godine.

Radi utvrđivanja točnog broja djece koja će biti uključena u ovaj program i organiziranja provođenja programa u Dječjem vrtiću „Radost“, pozivaju se roditelji djece rođene  do 31.ožujka 2013. godine,  odnosno koja će do 31. ožujka 2019. godine navršiti 6 godina života, da se jave u Tajništvo Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč, Rade Končara 7, radnim danima od 9 do 11 sati, u vremenskom razdoblju od 10. do 18. rujna 2018. godine.

Sa sobom su dužni donijeti:

– presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (original na uvid);

– dokaz o prebivalištu za dijete i roditelje (presliku osobnih iskaznica ili potvrdu o prebivalištu);

– potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa djeteta u vrtić, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtijeva.

Grad Poreč

Print Friendly, PDF & Email