NEWS
Ljeto u Funtani

Istarska Županija: radni susret Poglavarstva

19.08.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Istarska Županija: radni susret Poglavarstva
332zup_glava.jpg

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2 Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u lipnju 2005. godine,

3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stožera civilne zaštite Istarske županije,

4. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka nabave usluge izrade elaborata te ishođenje lokacijske dozvole za objekt Nove opće bolnice u Puli, na lokaciji Zagrebačka 34,

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru,

6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju izmjena i dopuna Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2005. godini,

7.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula za izvođenje radova sanacije sustava niskotlačne klimatizacije operacijskih dvorana Djelatnosti za kirurške bolesti,

b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula za izvođenje obrtničkih i instalaterskih radova u zgradi Djelatnosti za psihijatriju i zgradi Djelatnosti za patologiju,

8.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na sanaciji južne strane gata "Rijeka" u Puli sa izvođačem radova "Vintijan" d.o.o. iz Pule,

b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Aneksa Ugovora o izvođenju radova na sanaciji sjevernog dijela gata "Rijeka" u Puli sa izvođačem radova "Konstruktor" d.d. Rijeka,

9. Prijedlog Odluke o upućivanju službenika na rad u inozemstvo,

10. Prijedlog Odluke o plaćama, dodacima i naknadama službenika Istarske županije upućenih na rad u ured u inozemstvo,

11.

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. pročelnika Kabineta župana,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. pročelnika Kabineta župana,

12.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Kabineta župana Istarske županije,

b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu Istarske županije,

13.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na opremanju kabineta kuharstva Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula,

b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na zamjeni prozora TOŠ Novigrad i OŠ Rivarela Novigrad.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.

link na prijedloge

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email