NEWS
valfresco

Informacije iz Odvodnje Poreč o provedbi projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“

DJI_0003
08.04.2019. 13:46; Učitavanja: 372; Početna / Gospodarstvo / Informacije iz Odvodnje Poreč o provedbi projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“

Provedba EU projekta Poreč „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ nalazi se u fazi izvođenja radova na svih 5 lokacija postrojenja (UPOV Lanterna, Poreč-sjever, Poreč-jug i Vrsar, te kompostana na Košambri). Na svim lokacijama izgrađuje se više objekata koji čine tehnološku cjelinu budućih postrojenja, kao što su: bazeni biološke obrade, zgrade predtretmana otpadne vode i ultrafiltracije, spremnici pročišćene vode, upravne zgrade, garaže za smještaj vozila za održavanje, te prateći objekti za smještaj strojarske opreme. Na gradilištima se trenutno dovršavaju značajniji armirano-betonski radovi, te se vrše ispitivanja i pripreme za ugradnju strojarske opreme i upravljačke elektro-instalacije, odnosno implementaciju tehnologije pročišćavanje otpadnih voda. Dovršetak radova i puštanje budućih postrojenja u probni rad očekuje se u drugom kvartalu 2021. godine. 

Odvodnja Poreč je u srpnju 2018. godine zaprimila dopis Posredničkog tijela razine 2, Hrvatskih voda, kojim je dostavljena informacija da je Europska komisija, Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku (DG REGIO), odredila financijsku korekciju u iznosu od 25% vrijednosti Ugovora za izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja u sklopu projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“.

Europska komisija je navedenu korekciju propisala po provedenom postupku OLAF-a, koji je tijekom 2017. godine pokrenut na osnovu anonimne prijave. Prema izvješću OLAF-a, Odvodnji Poreč se stavlja na teret da je počinila nepravilnosti tijekom postupka javne nabave, odnosno da je u fazi pregleda i ocjene ponuda, u dva navrata, zajednici ponuditelja DEGREMONT i STRABAG AG upućen zahtjev za pojašnjenje ponude, što je navodno dovelo do promjene izvorne ponude. Odvodnja Poreč ne osporava da je sve ponuditelje u postupku nabave, pa tako i navedenu zajednicu ponuditelja, pozvala da pojasne ili upotpune određene dijelove svojih ponuda, a sve radi sprječavanja diskriminacije, nejednakog tretmana ponuditelja ili pogodovanja pojedinom ponuditelju te radi potpune transparentnosti u postupanju i zaštite tržišnog natjecanja prilikom provođenja postupka javne nabave, na što je u konačnici, imala i pravo sukladno članku 92. tadašnjeg Zakona o javnoj nabavi.

Navedenim člankom 92. Zakona o javnoj nabavi, Naručiteljima je dana mogućnost da u postupku pregleda i ocjene ponuda pozovu ponuditelje da pojasne ili upotpune svoju ponudu, dokažu uvjete sposobnosti, odnosno uklone eventualne pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se u ponudi mogu ukloniti, te se takvo pojašnjenje ili upotpunjavanje  ne smatra izmjenom ponude.

Navedeno je potvrđeno i stavom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), kada je neosnovanim ocijenila žalbeni navod o navodnom nezakonitom postupanju Naručitelja prilikom traženja pojašnjenja iz čega proizlazi da nije mijenjan nijedan bitan element ponude, te to što nije poništen cjelokupni postupak nabave, već vraćan u fazu pregleda i ocjene. Stoga je daljnje postupanje Odvodnje Poreč u postupku evaluacije ponuda bilo usmjeravano pravnim stajalištima i odlukama DKOM-a, koja su jedina mjerodavna prilikom ocjene postojanja nepravilnosti po Zakonu o javnoj nabavi, međutim čini se kako su ista zanemarena, što zorno prikazuje nepoštivanje odluka i rješenja nacionalnih zakonodavnih tijela od strane kontrolnih tijela EU.

Na temelju dugotrajnog postupka javne nabave zbog procesa žalbi, nakon dva rješenja DKOM-a po žalbama, sklopljen je ugovor sa zajednicom ponuditelja DEGREMONT Francuska i STRABAG AG Austrija na iznos od 291.336.347,49 kn bez PDV-a, odnosno prihvaćena je jedina valjana ponuda, dok je ostale DKOM isključio iz daljnjeg natjecanja zbog gubitka pravnog interesa.

Na odluku DG REGIA o financijskoj korekciji uložena je žalba. Sagledavši sve činjenice i elemente za korekciju koje se korisniku stavljaju na teret, Hrvatske vode kao Posredničko tijelo razine 2 u predmetnom projektu i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao Posredničko tijelo razine 1, u svojim su očitovanjima prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU predložili ukidanje financijske korekcije smatrajući da nepravilnost nije počinjena, dok MRRFEU u očitovanju prema DG REGIU podržava stav o poštivanju načela jednakosti postupanja tijekom postupka nabave i o zadovoljenju zahtijevane razine tržišnog natjecanja, te smatra da postoje elementi za umanjenje utvrđene korekcije sa 25% na 5%. I u ovom je slučaju ponovno razvidna apsolutna ustrajnost tijela EU za samostalno donošenje odluka bez uzimanja u obzir mišljenja najvažnijih aktera nacionalne strukture upravljanja EU sredstvima u Hrvatskoj.

Također, od velikog je značaja i presuda Prekršajnog suda u Puli, Stalna služba u Poreču, kojom se Korisnik projekta oslobađa od optužbe da je počinio prekršaj u postupku javne nabave, odnosno sud je utvrdio kako postupanje Korisnika koje se odnosi na prihvaćanje pojašnjenja pojedinih elemenata ponude od strane odabrane zajednice ponuditelja nije dovelo do izmjene ponude tijekom postupka pregleda i ocjene ponuda te, samim tim, da je Korisnik postupao u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Na razini Republike Hrvatske, i drugim je Korisnicima bespovratnih sredstava iz fondova EU određena financijska korekcija u različitim omjerima (Rovinj 25%, Krk 25%, Vodice 25%, Vukovar 5%, Jastrebarsko 5%, Varaždin 5%, Osijek dva puta po 5%, Petrinja 5%…), što znači da ovakvo postupanje nije presedan, međutim, odluka o korekciji predstavlja destimulirajući faktor u apliciranju novih projekata i povlačenju novih sredstava, posebice uzevši u obzir da je cjelokupni postupak provedbe projekta bio predmetom kontinuiranih kontrola od strane svih tijela uključenih u nacionalnu strukturu upravljanja EU sredstvima, koja su pregledavala i odobravala sve korake koje je Odvodnja poduzimala tijekom postupka javne nabave, tim više što je za navedeni postupak Posredničko tijelo (Hrvatske vode) izdalo i službenu Odluku o prihvatljivosti postupka.

S obzirom na sve navedene činjenice, Odvodnja Poreč ima namjeru u ostavljenom roku uložiti prigovore na izrečenu korekciju nadležnim upravljačkim tijelima, te stoga ovakav ishod postupka ne mora nužno biti konačan.  

U konačnici, razmatrajući nastalu situaciju sa financijskog aspekta, neosporno je da će Poreč za svoj projekt dobiti značajan iznos bespovratnih sredstava, odnosno novčanu potporu bez koje lokalna zajednica ne bi uspjela provesti projekt ovakve vrijednosti i kompleksnosti, a koji je nužan za usklađivanje sa europskim direktivama o zaštiti okoliša.

Usluge korisnicima i dalje će ostati na istoj razini kvalitete, cijena usluga neće se mijenjati sve do puštanja u pogon predviđenih postrojenja, a sredstva za gradnju istih biti će osigurana iz vanjskih izvora financiranja.

Naglašavamo da se aktivnosti na projektu nastavljaju nesmanjenim tempom kako bi se projekt koji toliko znači za ovo područje i njegove stanovnike, uspješno okončao i ostvario svoj planirani cilj.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email