NEWS

Goran Gašparc (SDP) postavio pitanja o novom cjeniku komunalnih usluga i o buci za vrijeme glazbenih festivala na Peškeri

GoranGašparac
29.06.2018. 18:21; Učitavanja: 771; Početna / Politika / Goran Gašparc (SDP) postavio pitanja o novom cjeniku komunalnih usluga i o buci za vrijeme glazbenih festivala na Peškeri

Gradski vijećnik SDPa, Goran Gašparac je na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Poreča postavio slijedeća pitanja:

Pitanje 1

Novi cjenik komunalnih Usluga

Pitanje upućujem gradonačelniku Lorisu Peršuriću           

            Svjedoci smo da naši građani ovih dana na kućne adrese od komunalnog poduzeća dobivaju upitnike sa novim cjenikom komunalne usluge odvoza smeća.

Moje pitanje glasi:

  • Tko je donio novi cjenik komunalnih usluga i zašto o tom cjeniku, a prije njegove javne objave, nije provedena rasprava na Gradskom vijeću.
  • Koliko je, do sada, na godišnjoj razini plaćala uslugu odvoza smeća jedna dvočlana i četveročlana obitelj, a koliko će tu istu uslugu plaćati po novom cjeniku?
  • Privatni iznajmljivačima se do sada obračunavao paušal za odvoz smeća na bazi 45 dana, a po novom cjeniku će se obračunavati na bazi od 60 dana. Tko je donio takvu odluku i na osnovu kojih kriterija?
  • Novi cjenik stupa na snagu od 01.07.2018 godine, a sustav za prikupljane otpada još uvijek nije spreman. Da li to znači da će Usluga naplaćivati od građana uslugu koju još nije u stanju isporučiti i tako, de facto, varati svoje građane?

 

Pitanje 2

Upozorenje građanina

Zaštita od buke koja se noću prenosi daleko od pozornica na Peškeri

Upozorenje građanina upućujem gradonačelniku Lorisu Peršuriću           

            Od jednog našeg građana zaprimio sam e-mail sa zamolbom da Vas kao gradonačenlnika upozorim na zaštitu od buke koja se noću prenosi daleko od pozornica na Peškeri i dodaje da je prošle godine buka od after partya odbojke na pijesku dopirala čak do stanovnika Antonci.

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16):

Članak 6

            Uporaba elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti dopuštena je najdulje do 24 sata, osim ako vrijeme uporabe tih uređaja aktom nadležnog tijela općine, grada i Grada Zagreba nije drukčije određeno.

            Buka elektroakustičkih uređaja i ostalih izvora buke na otvorenom u objektima iz stavka 2. ovoga članka ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno pravilniku kojim su propisane najviše dopuštene razine buke na otvorenom prostoru.

            Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka donosi ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar).

(Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (nn, br. 145/04)

To znači da bi Grad trebalo uvjetovati organizatorima

  1. da prije početka koncerata obave atest razine buke, kao što rade atest električnih instalacija.
  2. da pozornica bude postavljena tako da zvučnici budu okrenuti prema moru.         

Tako bi buka bila manja i širila bi se suprotno od naselja.

Print Friendly, PDF & Email