NEWS
HALF MARATON S

Dječji vrtić Višnjan objavio NATJEČAJ za prijem radnika

natječaj-posao
26.01.2023. 23:59; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Dječji vrtić Višnjan objavio NATJEČAJ za prijem radnika

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ 6/2022), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan 25. siječnja 2023. objavljuje

NATJEČAJ 

za prijem radnika na radna mjesta:

Stručni suradnik psiholog

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Odgojitelj

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Administrativno-računovodstveni radnik

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Spremač

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Domar

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

UVJETI za radno mjesto stručnog suradnika psihologa:

 • – završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste:  profesor psihologije ili diplomirani psiholog, odnosno magistar psihologije; osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij psihologije, odnosno studij za koji je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima
 • – da osoba nije kažnjavana, odnosno da protiv osobe nije vođen prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • –  utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

UVJETI za radno mjesto odgojitelja:

 • – završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti: preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski ili specijalistički studij za odgojitelja.
 • – da osoba nije kažnjavana, odnosno da protiv osobe nije vođen prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • – utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

UVJETI za radno mjesto administrativno-računovodstvenog radnika:

 • – VŠS ili VSS završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomije
 • –  certifikat u području javne nabave
 • – da osoba nije kažnjavana, odnosno da protiv osobe nije vođen prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • –  utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
 • – osoba koja ima potrebnu stručnu spremu a nema položen ispit i certifikat u području javne nabave može biti izabrana pod uvjetom da isti položi odnosno stekne certifikat u roku od 12 mjeseci od prijema na radno mjesto

UVJETI za radno mjesto spremača:

 • – završena osnovna škola
 • – da osoba nije kažnjavana, odnosno da protiv osobe nije vođen prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • – utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

UVJETI za radno mjesto domara:

 • SSS tehničkog smjera
 • certifikat “operator plinskog kotla”
 • da osoba nije kažnjavana, odnosno da protiv osobe nije vođen prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
 • osoba koja ima potrebnu stručnu spremu a nema položen ispit i certifikat za operatora plinskog kotla može biti izabrana pod uvjetom da isti položi odnosno stekne certifikat u roku od 12 mjeseci od prijema na radno mjesto

Prijava za rad treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati sljedeće priloge:

 • životopis s opisom dosadašnjeg radnog iskustva
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci, sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi prekršajni postupak, ne starije od 6 mjeseci, sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • dokaz o državljanstvu
 • potvrdu iz elektroničke baze podataka HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu, ne stariju od 90 dana od dana podnošenja prijave

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a izabrani kandidat dužan je prije izbora predočiti izvornik ili ovjerene preslike navedenih dokumenata.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta izabrani kandidat dužan je dostaviti po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17).

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo na prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dostavljaju dokaz o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavka 1. Zakona. Poveznica na mrežnu stranicu Ministarstva branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) uz prijavu na natječaj dostavljaju dokaze sukladno popisu dostupnom na poveznici Ministarstva branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava kandidata  koja je pristigla unutar roka natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i dokaze. Neuredne, odnosno nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno na adresu: Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan, s naznakom: „prijava na natječaj“ u roku od 15 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnim pločama Dječjeg vrtića i Općine Višnjan te na mrežnim stranicama Općine Višnjan/Dječjeg vrtića Višnjan, a najkasnije do 11. veljače 2023.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenja prijava.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Klaudio Gašparini

Print Friendly, PDF & Email