NEWS

Dječji vrtić Radost Poreč objavljuje Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja vrtića

nor
20.05.2019. 09:07; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Dječji vrtić Radost Poreč objavljuje Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja vrtića

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta Dječjeg vrtići “Radost” Poreč-Parenzo, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Radost” Poreč-Parenzo objavljuje

 N A T J E Č A J  za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč-Parenzo

 •  1 (jedan) izvršitelj – četverogodišnji mandat s punim radnim vremenom, od 01.08.2019. do 31.07.2023. godine

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja:

 •       – ispunjava propisane uvjete za obavljanje poslova odgojitelja ili stručnog suradnika,
 •       – ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja,
 •       – nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom
 •         odgoju i naobrazbi,
 •      – sposobnost organizacije rad u vrtiću,
 •       – ispunjava opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa. 

 Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • – životopis;
 • – dokaz o stručnoj spremi;
 • – dokaz o radnom stažu (elektronski zapis iz evidencije HZMO, ne stariji od datuma
 •   objave natječaja)
 • – dokaz o radnom iskustvu na poslovima predškolskog odgoja ( ugovor o radu, rješenje

  o rasporedu ili potvrdu poslodavca – navedeni dokumenti moraju sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblje u kojima je kandidat obavljao navedene poslove),   

 • – uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od dana objave natječaja,
 • – uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak, ne starije od dana objave natječaja,
 • – osobna iskaznica,
 • – izvod iz knjige rođenih.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17)dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Isprave i dokumentacija prilažu se u neovjerenim preslikama, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.    

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja. Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić “Radost ” Poreč-Parenzo, R. Končara 7, 52440 POREČ, s naznakom “Natječaj za ravnatelja”.

          Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima  izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama DV„Radost“ Poreč-Parenzo, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Grada Poreča, mrežnim stranicama parentium.com i poreština.info od 20.05.2019. godine.

 

Klasa:601-02/19-01/07                                                            Predsjednica Upravnog vijeća 

Ur.broj:2167-01-12-01-2                                                              Venis Gregurović, v.r.

 

Print Friendly, PDF & Email