NEWS

Cijene ‘smećarine’ previsoke, netransparentne, nelogične i protuzakonite! GRAĐANI ISTRE KAŽNJENI I 300 POSTO VEĆIM RAČUNIMA – NEMA ODVAJANJA BIOOTPADA I KOMPOSTANA

kam~0
15.07.2018. 09:53; Učitavanja: 692; Početna / Slider / Cijene ‘smećarine’ previsoke, netransparentne, nelogične i protuzakonite! GRAĐANI ISTRE KAŽNJENI I 300 POSTO VEĆIM RAČUNIMA – NEMA ODVAJANJA BIOOTPADA I KOMPOSTANA

(iPress) Netransparentno, nepravedno, nelogično i, nadasve, u suprotnosti sa zakonskom regulativom – zbirno bi se mogao opisati sustav i cjenik prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Istarske županije, uveden 1. srpnja ove godine nakon puštanja u rad novog centra za gospodarenje optpadom Kaštijun.

Unatoč zakonskoj regulativi, naime, koja na razini države propisuje da se građane i poduzetnike u sustavu gospodarenja otpadom tereti isključivo prema količini proizvedenog otpada te stimulira odvajanje sirovina, u istarskim se gradovima i općinama naknada za prikupljanje i odvoz otpada naplaćuje prema površini nekretnine i broju članova kućanstva putem „ugovorenog spremnika“ od 60 l, odnosno 1 osobe na više, što rezultira povećanjem mjesečnih računa za minimalno 40-ak pa sve do 300 posto.

Kako je u odličnoj iscrpnoj analizi pokazala pazinska vijećnica Suzana Jašić, a objavio portal iPazin.net, uspoređujući način obračuna i pripadajuće cijene za Umag, Poreč, Pazin i Medulin, građani i gospodarstvo Pazina najviše su oštećeni u novom sustavu, pri čemu je samo reakcija građana spriječila da taj nerazmjer bude još veći.

Uz uvodnu kronologiju donošenja cjenika za Pazin, vijećnica Jašić ukazuje na neravnopravan položaj građana i posljedične ogromne razlike u cijenama, naglašavajući da se cjenici razlikuju i po razradi i po cijenama i po izboru spremnika, a na promatranim primjerima vidljivo je da će Pazinjani plaćati najviše, za što nije ponuđeno razumno obrazloženje. Vijećnica Jašić izdvaja da u Pazinu nije omogućen najmanji volumen spremnika od 60 l, nisu detaljno razvrstani gospodarski subjekti prema djelatnosti, da će pazinski gospodarski subjekti plaćati više cijene od najvećih obalnih zagađivača, da nisu definirane obveze iznajmljivača turističkih kapaciteta, ali i da se novim sustavom smanjuje broj mjesta na kojima se nalaze kontejneri, smanjuje se mjesečni broj odvoza smeća, smanjuje se broj potrebne radne snage, a cijene lete u nebo.

Što se tiče Pule, nove cijene su slične onima u Umagu i Poreču, a po novim uplatnicama povećanje je otprilike dvostruko u odnosu na dosadašnje cijene.

Dodajmo svemu navedenom još neke nelogičnosti, koje bez iznimke pogađaju sve stanovnike Istre.

Građani i poduzeća umjesto da plate prema tome koliko otpada „proizvedu“ plaćaju prema nečijoj procjeni te „proizvodnje“, bez obzira na stvarno stanje.

Umjesto stimulacije odvajanja otpada, čime komunalcima priskrbljuju vrijedne i na tržištu naplative sirovine, od sada plaćaju daleko više nego do sada.

U prostornom planu Istarske županije, također, uopće nisu predviđene kompostane, unatoč činjenici da biološki otpad u ukupnoj količini čini najveći dio otpada.

K tome, posve je nejasno na čemu se baziraju odredbe da turistički iznajmljivači plaćaju za svoje goste odvoz otpada tijekom šest mjeseci godišnje, od travnja do listopada, kada je poznato da su kuće za odmor popunjene najviše pet mjeseci, a apartmani tri do tri i pol mjeseca godišnje, o čemu su podaci u svakom trenutku dostupni u sustavu eVisitor.

U svakom slučaju, a zahvaljujući sustavu koji je vladajući IDS u Istarskoj županiji gurao i izgurao u proteklih desetak godina, unatoč argumentima stručnjaka i protivljenju zainteresiranog dijela javnosti, građani novim uplatnicama osim odvoza otpada plaćaju još jedan promašaj za koji, pretpostavljamo, neće biti odgovora ni odgovornih.

(iPress)

Sa web stranica Usluge Poreč prenosimo pitanja i službene odgovore povezani s temom poskupljenja odvoza otpada :

KOLIKO JE UČEŠĆE KAŠTIJUNA, ODNOSNO ZBRINJAVANJE OTAPDA U ŽCGO KAŠTJUN U UKUPNOJ CIJENI JAVNE USLUGE?

Zbrinjavanje otpada na ŽCGO Kaštijun značajno utječe na konačnu cijenu usluge. Naime, struktura same cijene formirana je na način da se sastoji od dva glavna dijela. Prvi, fiksni dio, je dio cijene usluge koji pokriva trošak komunalnog poduzeća Usluga  Poreč d.o.o. za uspostavu i održavanje sustava za sakupljanje miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada. Drugi dio cijene, varijabilni dio,  čini trošak zbrinjavanja sakupljenog miješanog komunalnog otpada. U samoj strukturi cijene omjer troškova iznosi 55% za fiksni dio cijene te 45% za varijabilni dio odnosno trošak zbrinjavanja otpada na ŽCGO Kaštjun.

KOJI SU RAZLOZI POSKUPLJENJA USLUGE

Razlozi poskupljenja usluge odražavaju se iz obveze uspostave novog sustava odvojenog sakupljanja otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge te svakako zbrinjavanje takvog otpada na ŽCGO Kaštjun. Nadalje, ističemo da nova cijena javne usluge sadrži i trošak sakupljanja i zbrinjavanja glomaznog otpada, a primopredaja kojeg je po novoj Odluci za  građane besplatna i  to do 3m³ godišnje na samoj kućnoj adresi te u istoj količini moguća je i besplatna predaja u reciklažnom dvorištu. Također, nova cijena uključuje nabavu i opskrbljivanje svih korisnika spremnicima za odvojeno sakupljanje korisnog otpada te njegovo besplatno zbrinjavanje.

KAKO KORISNICI MOGU UTJECATI NA KONAČNU CIJENU USLUGE KOJU ĆE PLAĆATI?

S obzirom da značajan dio konačne cijene čini količina predanog otpada odnosno trošak zbrinjavanja takvog otpada na ŽCGO Kaštjun, svaki korisnik koji bude proizvodio odnosno predavao manje količine otpada sam si direktno može utjecati na konačni iznos računa. Naime, spremnik koji će se obračunavati je samo spremnik za miješani komunalni otpad što znači da što više otpada odvajanjem odnosno selektiranjem završi u spremniku za korisni/selektivni otpad, manje će otpada biti u  spremniku za miješani komunalni otpad pri čemu će biti manje potrebe za pražnjenjem i automatizmom manje količina otpada za obračun i plaćanje.

Print Friendly, PDF & Email