NEWS

Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2022. godinu

08.09.2021. 18:15; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2022. godinu
javni-poziv

Obavještavaju se svi zainteresirani da Općina Funtana-Fontane objavljuje Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2022. godinu.

Rok za podnošenje prijava je od 08.09.2021. zaključno do 28.09.2021. godine.

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Funtana-Fontane jesu djelatnosti, projekti, programi i aktivnosti od interesa za Općinu Funtana-Fontane.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje potpora iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2022. godinu za programe iz slijedećih područja:

 • predškolski odgoj i obrazovanje,
 • školstvo,
 • kultura,
 • socijalna skrb te
 • civilno društvo i ostale društvene potrebe.

Pod Programom se podrazumijeva kontinuirano provođenje aktivnosti usmjerenih na ostvarenje određenog cilja za koji je potrebno vremensko razdoblje od godinu dana.

Pod Projektom se podrazumijeva skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju određenog cilja za koje je potrebno kraće vremensko razdoblje.

Pravo prijave po ovom Javnom pozivu imaju sve zainteresirane pravne osobe sa sjedištem na području Istarske županije ako djeluju na području općine Funtana-Fontane ili pružaju određene usluge građanima općine Funtana-Fontane, osim udruga.

II.

Udruge će svoje projekte i programe moći kandidirati na posebnom natječaju koji će biti objavljen po donošenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2022. godinu, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21).

III.

Uvjeti za prijavu:                                                                                                                

 • prijavitelj mora biti upisan u odgovarajući registar,
 • korisnici programa/projekta moraju biti korisnici s područja općine Funtana-Fontane,
 • prijavitelj mora imati osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu programa/ projekta,
 • prijavitelj mora voditi transparentno financijsko poslovanje,
 • prijava mora sadržavati sve podatke i dokumente određene Javnim pozivom.

 

IV.

Prijave se podnose na propisanom obrascu (Obrazac P-1) koji se preuzima na službenim web stranicama Općine Funtana-Fontane (www.funtana.hr). Prijavitelji moraju odgovoriti na sva pitanja iz Obrasca za prijavu programa/projekta.

Pitanja u vezi s Javnim pozivom mogu se tijekom njegova trajanja postaviti putem e-maila [email protected] ili putem telefona 052/445-442, a najkasnije tri radna dana prije isteka roka za predaju prijave na Javni poziv, odnosno do 23.09.2021..

V.

Obvezni dijelovi prijave su:

 1. Obrazac za prijavu programa/projekta (Obrazac P-1),
 2. Financijski plan/Proračun programa/projekta,
 3. Izvješće o realizaciji programa/projekta (Obrazac I-1), ako je primjenjivo,
 4. Izvješće o izvršenju financijskog plana/Proračuna programa/projekta, ako je primjenjivo,
 5. preslika upisa u odgovarajući registar.

 

Korisnici proračunskih sredstava Općine Funtana-Fontane u 2021. godini obvezni su dostaviti i Izvješće o realizaciji programa/projekta u razdoblju 01-06/2021. godine, na Obrascu Izvješća o realizaciji programa/projekta u razdoblju 01-06/2021. (Obrazac I-1), te Izvješće o izvršenju financijskog plana/Proračuna programa/projekta u razdoblju 01-06/2021. godine.

Ukoliko prijavitelj na Javni poziv prijavljuje više programa/projekata, Obrazac za prijavu programa/projekta (Obrazac P-1) i Financijski plan/Proračun programa/projekta predaje posebno za svaki pojedini program/projekt koji prijavljuje, osim podataka pod I. Osnovni podaci o prijavitelju u Obrascu P-1.

Propisani obrasci dostavljaju se u papirnatom i elektroničkom obliku na način kako je to navedeno u točki VI. Javnog poziva i Popisu priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu.

Prijava u papirnatom obliku sadrži obvezne obrasce prijave potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja/ice projekta te ovjerene službenim pečatom organizacije.

Prijava u elektroničkom obliku sadrži obvezne obrasce prijave koji moraju biti u .doc/.xls formatu i sadržajno moraju biti identični obrascima u papirnatom obliku.

U slučaju postojanja razlike između prijave u elektroničkom i papirnatom obliku, kao pravovaljana prijava uzima se ona u papirnatom obliku (ovjerena i potpisana kako je prethodno navedeno).

VI.

Rok za podnošenje prijava je od 08.09.2021. zaključno do 28.09.2021. godine.

Prijava je dostavljena u roku ako je na prijemnom žigu vidljivo da je zaprimljena u pošti ili pisarnici Općine Funtana-Fontane zaključno do datuma roka za prijavu (uključujući i navedeni datum).

Prijavu s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici uz napomenu „Prijava programa/projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2022. godinu“, a na omotnici prijave potrebno je obavezno navesti podatke o podnositelju prijave.

Prijave se mogu dostaviti putem pošte ili osobno u pisarnicu Općine Funtana-Fontane, Bernarda Borisia 2, 52452 Funtana.

VII.

Neće se razmatrati prijave programa/projekta prijavitelja:

 1. koji ne zadovoljavaju uvjete iz točke III. i V. ovog Javnog poziva,
 2. koje se dostave nakon roka za podnošenje prijave,
 3. koji u Obrascu za prijavu programa/projekta ne sadrže odgovore na sva pitanja,
 4. koji nisu uredno izvršili sve obveze za prethodno odobrene potpore od strane Općine Funtana-Fontane,
 5. koji nisu dostavili Obrazac Izvješća o realizaciji programa/projekta u razdoblju 01-06/2021. iz točke V. (Obrazac I-1) ili Obrazac Izvješća ne sadrži odgovore na sva pitanja.

VIII.

Kriteriji za odabir programa/projekta su:

 • neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu,
 • kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa/projekta,
 • kvaliteta sadržaja i inovativnost prijavljenog programa/projekta,
 • održivost programa/projekta.

 

Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju programi/projekti:

 • koji su dosad kontinuirano financirani i uspješno provedeni,
 • koji trajno, sustavno i intenzivno utječu na korisnika,
 • koji se odvijaju na području Općine Funtana-Fontane,
 • koji svojim sadržajem potiču afirmaciju identiteta i promidžbu općine Funtana-Fontane,
 • koji su podržani financijskim sredstvima i iz drugih izvora.

IX.

Zbog situacije uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, Općina Funtana-Fontane zadržava pravo zatražiti od prijavitelja dopunu prijave, odnosno izmjenu ugovora tijekom provedbe programa/projekta u slučaju dodatnog pogoršanja epidemiološke situacije.

Dosadašnji korisnici, u slučaju da ne postupe po ovom Javnom pozivu neće se uvrstiti u Proračun Općine Funtana-Fontane za 2022. godinu.

X.

Rezultati ovog Javnog poziva objavit će se na službenim web stranicama Općine Funtana-Fontane (www.funtana.hr) po donošenju Proračuna i programa javnih potreba za 2022. godinu.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mladen Grgeta, v.r.

 

Print Friendly, PDF & Email