NEWS
valfresco

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole – Južni dio zaobilaznice Poreča

kfl0et7
26.08.2016. 09:00; Učitavanja: 403; Početna / Obavijesti / Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole – Južni dio zaobilaznice Poreča

Grad Poreč-Parenzo poziva na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – Južni dio zaobilaznice Poreča, dionica Vrvari – Bijela uvala, FAZA 4, 3. skupine, na katastarskim česticama

k.č.br. 41/13, 41/18, 49/2, 50/2, 575/2 55/2, 56/2, 57/6, 59/11, 60/4, 61/27, 61/31, 61/32, 61/35, 61/36, 556/9 sve k.o. Mugeba (novoformirane katastarske čestice).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti 31. kolovoza 2016. godine, u vremenu od 9,00 do 10,00 sati, na lokaciji – službene prostorije Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Grada Poreča – Parenzo (soba broj 15).

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka u postupku građevinske dozvole za građenje građevine koji je od interesa za Republiku Hrvatsku je vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Print Friendly, PDF & Email