NEWS

Turistička zajednica Grada Poreča objavljuje Javni poziv za dodjelu potpore iz programa “Potpore manifestacijama u 2018. godini”

korice 2013
26.09.2017. 13:18; Učitavanja: 465; Početna / Obavijesti / Natječaji / Turistička zajednica Grada Poreča objavljuje Javni poziv za dodjelu potpore iz programa “Potpore manifestacijama u 2018. godini”

Sukladno Zakonu o Turističkim zajednicama i promicanju Hrvatskog turizma (Narodne novine broj 152/08) članak 32. stavak 11. i Statuta Turističke zajednice Grada Poreča (Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo  broj 14/09) Članak 9. stavak 11., dana 26.09.2017. godine Turistička zajednica Grada Poreča objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za dodjelu potpore iz programa “Potpore manifestacijama u 2018. godini“  

I Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Grada Poreča (dalje u tekstu: TZGP) za manifestacije koje doprinose sljedećim ciljevima:

 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone,
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone,
 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije Poreč,
 • stvaranju prepoznatljivog imidža porečkog turizma.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija, i to za:

 1. zabavne manifestacije,
 2. sportske manifestacije,
 3. kulturne manifestacije,
 4. gourmet manifestacije,
 5. kongrese,
 6. ostale manifestacije koje mogu pridonijeti ciljevima pod točkom I. ovog Javnog poziva.

II Namjena sredstava

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za manifestacije koje se održavaju u 2018. godini. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija i to:

 • najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.),
 • nabavu radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije,
 • najam prostora za održavanje manifestacije,
 • troškove promocije manifestacije u zemlji i inozemstvu (promocija na radiju, televiziji, internetu, itd.),
 • troškove smještaja te putne troškove izvođača i vanjskih suradnika temeljem ugovora,
 • usluge zaštitarske službe,
 • druge opravdane troškove neposredne organizacije manifestacije.

Bespovratna sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:

 • kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) i prijevoznih sredstava,
 • troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
 • izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
 • sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije.

III  Korisnici sredstava

Za bespovratna sredstva potpore mogu se kandidirati:

 • fizičke ili pravne osobe,
 • trgovačka društva,
 • obrti,
 • zadruge,
 • udruge,
 • nacionalni sportski savezi,
 • kulturne i druge javne ustanove,
 • ostale pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator).

Za bespovratna sredstva potpore se ne mogu kandidirati Organizatori koji nisu u cijelosti platili boravišnu pristojbu i turističku članarinu, te koji nisu platili sve dospjele porezne obveze.

Manifestaciju može kandidirati samo jedan Organizator/suorganizator. Ako više (su)organizatora kandidira istu manifestaciju, potporu može dobiti samo glavni organizator.

 

IV Kriteriji za odobravanje potpore

Pri odabiru manifestacija polaziti će se od kriterija značaja za porečki turizam i njegovu promociju, a posebno:

KRITERIJ

BROJ BODOVA

ekonomski učinci manifestacije na Cluster Poreštine

(ostvarena noćenja, učinci na vanpansionsku potrošnju i slično)

do 50

vrijeme održavanja

(predsezona/posezona/glavna turistička sezona)

do 20

doprinos obogaćivanju turističke ponude mjesta i regije

do 15

komplementarnost sa osnovnim motivima dolaska, sadržajima

i imidžom destinacije (obiteljski turizam, more, sunce, plaže itd.)

do 10

tradicija, višegodišnje održavanje manifestacije i prepoznatljivost kod gostiju

do 10

nazočnost u regionalnim/nacionalnim/inozemnim medijima

do 5

 

V Potrebna dokumentacija

Za kandidiranje manifestacija za dodjelu bespovratnih sredstava potpore organizator mora dostaviti:

 1. obrazac ZAHTJEVA koji je sastavni dio Javnog poziva (objavljen na web stranicama www.myporec.com),   
 2. obrazac IZJAVA o podmirenim dugovanjima (objavljen na web stranicama www.myporec.com),
 3. dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije (preslika izvoda iz Trgovačkog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
 4. ovjerenu potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi (ovaj dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave ovog natječaja).

TZGP zadržava pravo od organizatora manifestacija zatražiti dodatna pojašnjenja/podatke zahtjeva.

VI Odobravanje potpore i objava popisa korisnika

Odluku o odabiru manifestacija i dodjeli bespovratnih sredstava potpore donosi Turističko vijeće TZGP, temeljem prijedloga Komisije za manifestacije.

Popis manifestacija kojima će biti odobrena potpora biti će objavljen na internetskim stranicama TZGP (www.myporec.com) u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru manifestacija i dodjeli bespovratnih sredstava potpore.

VII Rok i način podnošenje kandidatura

Organizatori manifestacije, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom iz točke V., podnose Turističkoj zajednici Grada Poreča.

Kandidature se šalju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za potpore manifestacijama ne otvaraj“.

Kandidature se šalju na adresu:

Turistička zajednica Grada Poreča
Zagrebačka 9,
HR-52 440 Poreč

Rok za podnošenje kandidature je do 10.10.2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 10.10.2017.).

VIII  Kandidature koje se neće razmatrati

Neće se uzeti u razmatranje:

 • kandidature s nepotpunom dokumentacijom iz točke V.,
 • kandidature koje se ne dostave u roku,
 • organizatori koji su dužnici plaćanja boravišne pristojbe i/ili turističke članarine, te koji nisu platili sve dospjele porezne obveze.

IX Sklapanje ugovora

S organizatorom kojem Turističko vijeće TZGP odobri bespovratna sredstva potpore, TZGP sklapa ugovor kojim se uređuje: način korištenja potpore, način praćenja realizacije manifestacije, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju manifestacije i dodjelu potpore.

X Način isplate potpore

TZGP će odobrena sredstva potpore doznačiti organizatoru nakon realizacije manifestacije i po primitku cjelokupne potrebne dokumentacije utvrđene ugovorom:

 • izvješće o realizaciji događanja i utrošenim sredstvima potpore po vrstama s pratećom dokumentacijom koja potvrđuje navode u izvješću (bankarske izvode koji dokazuju izvršena plaćanja dostavljenih računa ili plaćene račune za gotovinsko plaćanje, kopije ugovora, fotodokumentaciju izvršenih radova iz kojih je očito stanje prije i stanje nakon izvršenja projekta, te drugu dokumentaciju sukladnu naravi projekta),
 • foto i/ili druga dokumentacija kojom se dokazuje realizacija događanja,
 • računi izvođača/dobavljača i druge dokaznice/dokumenti kojima se dokazuje realizacija događanja i oglašavanje manifestacije, te dokaze o medijskoj pokrivenosti događanja (primjerci objavljenih reportaža ili vijesti u stranom i domaćem tisku, kompjuterski ispis i audio-video zapis na CD-u ili DVD-u za direktni TV prijenos i dr.).

TZGP ima pravo praćenja provjere točnosti podataka iz dostavljene dokumentacije te zadržava pravo traženja dopune dokazne dokumentacije o realizaciji manifestacije i izvršenim plaćanjima.

XI Nadzor

TZGP ima pravo nadzora/praćenja realizacije manifestacije i kontrole namjenskog trošenja sredstava. Ako TZGP utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, naložit će organizatoru povrat potpore u dijelu u kojemu je utvrđena nepravilnost.

Dodatne informacije:

Isključivo pisanim putem, na e-mail: [email protected].

 

Poreč, 26.09.2017. godine

Urbroj: 17-131/1

 

D I R E K T O R
Nenad Velenik, v.r.

Print Friendly, PDF & Email
MAX GAMING S