Za porečki sustav odvodnje stiglo 9 ponuda u rasponu od 246 do 465 milijuna kuna

Poreč-sjever
16.05.2014. 10:51; Učitavanja: 179; Početna / Obavijesti / Natječaji / Za porečki sustav odvodnje stiglo 9 ponuda u rasponu od 246 do 465 milijuna kuna

U sklopu provedbe projekta: Poreč, sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, dana 15. svibnja 2014.g. održano je javno otvaranje pristiglih ponuda na nadmetanje za izgradnju 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja. Predmet ove nabave je projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnja, dobava i ugradnja opreme, puštanje u pogon, pokusni rad, testovi po dovršetku i razdoblje za obavještavanje o nedostacima za 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s trećim stupnjem pročišćavanja tipa membranski bioreaktor – MBR, ukupnog kapaciteta 137.500 ES te postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja u svemu prema uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (FIDIC Žuta knjiga).

Postupak također uključuje izgradnju svih pomoćnih objekata, kao što su upravno-kontrolne zgrade i pogonski objekti, krajobrazno uređenje lokacija postrojenja, dobavu i izgradnju sve potrebne infrastrukture (voda, struja, telefonija i sl.), izgradnju pristupnih i internih prometnica, radionice za popravke, skladišta, manipulativne prostore i parkirališta, ulazne crpne stanice, objekte ispusta i drugo.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 290.652.121,70 HRK bez PDV-a.

Na otvaranje je u roku pristiglo 9 ponuda u rasponu od 246.000.000,00 HRK do 465.000.000,00 HRK bez PDV-a.

Projekt Poreč odobren je od strane Europske komisije; Odluka broj: C(2013) 4059 od 27. lipnja 2013.g. za sufinanciranje europskim sredstvima. Dvostrani sporazum o Projektu Poreč potpisan je od strane Europske komisije 28. lipnja 2013.g., a od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH 23. rujna 2013.g.

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u RH te procedurama strukture sustava upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata, u dogledno će se vrijeme provesti pregled i analiza prispjelih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

Pregled obuhvata:

Aglomeracija Lanterna pokriva naselja Tar i Vabriga i turističko područje Lanterna. Postojeći kanalizacijski sustav odvodi otpadnu vodu prema najzapadnijoj točki poluotoka Lanterna.

Kanalizacijski sustav će biti rekonstruiran (kroz paralelni ugovor) te će se otpadna voda odvoditi do lokacije novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Lanterna putem tri crpne stanice: Rt Zub, Solaris i Valeta.

Novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Lanterna biti će izgrađen udaljeno od obale na zelenoj površini pored prometnice koja od Vabrige vodi u zapadnom smjeru do turističkih objekata Lanterna.

Aglomeracija Poreč – sjever pokriva sjeverni dio grada Poreča, nekoliko naselja oko Poreča kao i turistička područja Ulika i naselje Červar Porat. Velik dio područja trenutno ima izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda koji će se u okviru projekta proširiti do brojnih naselja istočno od Poreča kroz paralelni ugovor.

Sustav trenutno odvodi otpadne vode na postojeći UPOV Materada koji će u okviru ovog ugovora biti izmješten s obale na lokaciju prema Červar – Portu. Sustav će (kroz paralelni ugovor) biti rekonstruiran te će se otpadne vode odvoditi do lokacije novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Poreč – sjever putem dvije crpne stanice: Sveti Martin i Červar-Porat.

Na istoj je lokaciji predviđena i izgradnja postrojenja za solarno sušenje 60% ukupnog mulja proizvedenog tijekom postupka obrade otpadnih voda. Mulj će se sa budućih uređaja dopremati na postrojenje za solarno sušenje kamionima sa zatvorenim spremnicima.

Aglomeracija Poreč – jug pokriva južni dio grada Poreča, naselje Funtanu, turistička naselja Plava i Zelena Laguna i auto kampove Istra i Valkanela. Velik dio aglomeracije trenutno ima izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda, a sustav će se proširiti na dva naselja u unutrašnjosti u okviru projekta kroz paralelni ugovor.

Sustav trenutno odvodi otpadne vode na postojeći UPOV Debeli rt. Sustav će (kroz paralelne ugovore) biti rekonstruiran te će se otpadna voda odvoditi do lokacije novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Poreč – jug u zaleđu Zelene lagune putem više crpnih stanica.

Aglomeracija Vrsar pokriva naselje Vrsar i turistička područja duž obale. Cjelokupna aglomeracija trenutno ima izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda, stoga proširenja sustava nisu predviđena.

Sustav trenutno odvodi otpadne vode na postojeći UPOV Petalon. Novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Vrsar bit će izgrađen na lokaciji do postojećeg UPOV-a.

Postrojenje za kompostiranje mulja biti će izgrađeno na lokaciji odlagališta otpada  Košambra i biti će dimenzionirano za obradu 40% ukupnog mulja proizvedenog na budućim uređajima, zajedno sa potrebnom količinom bio otpada.

U cilju zadržavanja porečkog priobalja kao jedne od najznačajnijih turističkih destinacija RH i stvaranju osnovnih preduvjeta daljnjeg razvoja gospodarstva, uređaji će se graditi sa MBR tehnologijom – membransko biološki reaktor. Izlazni efluent i mulj nakon obrade biti će takve kvalitete da se mogu ponovno upotrebljavati.

Uprava Društva

Print Friendly, PDF & Email
ATP 2019 CENTRAL
Funtana Istra S