NEWS

Održana javna prezentacija prijedloga Urbanističkog plana uredjenja središnje gradske zone Žatika-SRC "Veli Jože"

13.12.2006. 00:00; Učitavanja: 60; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Održana javna prezentacija prijedloga Urbanističkog plana uredjenja središnje gradske zone Žatika-SRC "Veli Jože"
628PICT2926.JPG

Na čelu grupe autora je bila gospodja Sonja Jurković, koja je nakon uvodnih riječi gradonačelnika Poreča, Edija Štifanića i pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Damira Hrvatina, predstavila Urbanistički plan.

Damir Hrvatin je iznio kratku kronologiju, počevši od Natječaja za programsko-idejno rješenje za sportsku zonu u ljeto 2005.godine do rasprava u nadležnim tijelima i službama, a na kraju je UPU razmotrilo i Poglavarstvo Grada Poreča i 27.11.2006.godine uputilo ga u javnu raspravu koja će trajati od 8.12.2006.-08.01.2007.godine.

Prostorni obuhvat Urbanističkog Plana Uredjenja sastoji se od 3 odvojena, ali povezana područja:

1. područje sjeverno od Vukovarske i uz ulicu Županije Somogy / u Poreču poznato kao Vrtovi / – uredilo bi se u gradski Tematski park

2. područje odgojne i sportsko rekreativne zone "Veli Jože" – postojeća zona

3. područje sportsko rekreacijskog parka Žatika- novoplanirani kompleks

Smještaj ovih zona nastavlja urbani razvoj, od antičke jezgre grada na poluotoku, barokne zone naslonjene na nju, do moderne – postojeća osnovna škola i sportska dvorana, sada bi se išlo dalje iskoračilo u 21.stoljeće, sa sportskom zonom i time održao kontinuitet. Novi višenamjenski sportski kompleks dobiva položaj za oblikovanje posebnog urbanog znaka grada.

Prilikom izrade Plana uredjenja pošlo se od činjenice da se zona nalazi u ulaznoj zoni u centar grada, te da treba sačuvati pejsažne i parkovne vrijednosti. SRC "Veli Jože" je već uredjen i u taj prostor ne treba dirati, jer je vrijedno djelo kolega. Program natječaja je tražio da se dopuni odgojno-obrazovni sadržaj: bazenom, dvoranom od 2000 mjesta, nogometni stadion ili dopuna nogometnog igrališta / iznad dvorane "Veli Jože"/, te dodatni sadržaji za društvene namjene.

Stručni tim se opredjelio za područje istočno od županijske ceste, uz stanciju Žatika, gdje bi se stvorila Sportska Esplanada, urbana točka /mali grad sa sadržajima/, šetnica, vidikovac-balkon. Bilo je pitanje da li nogometno igralište "Veli Jože" pretvoriti u stadion ili novi stadion?

Gospodja Tatjana Bedaković prezentirala je što sve sadrži prijedlog Urbanističkog plana uredjenja, područje Vrtova bi činila garaža i park, SRC "Veli Jože" bi uz atletsku stazu dobio novi prateći objekt, a zadržalo bi se i privremeno parkiralište. Na Žatiki bi se gradila Javna garaža, trg i prateći sadržaji / restorani, boćalište, kuglana, biljar klub/ uz nogometni stadion, bazen / veći i manji bazen i dio otvorenog bazena /, sportska dvorana s teratanom i restoranom, sportski hotel /80 kreveta/, vanjski teniski tereni, stancija ostaje / a sadašnja mješovita namjena može se prenamjeniti u uslužne,smještajne i ugostiteljske djelatnosti/. Žatika i "Veli Jože" bile bi povezane i pješačkim prijelazima /podzemnim ili nadzemnim/. Izlaganje je završila konstatacijom da kada se usvoji urbanistički plan postoji odmah i mogućnost izdavanja lokacijskih dozvola.

Rasprava je započela pitanjima Rodoljuba Kosića koga je interesiralo hortikulturno uredjenje prostora, da li će biti ulaganja i drugih subjekata osim javnog sektora, koje je rješenje za parkiralište kod osnovne škole i dvorane "Veli Jože"- da li će tamo moći dolaziti školski autobusi, da li su predvidjena autobusna ugibališta na cestama Baderna-Poreč i Vrsar – Poreč ?

Za zelene površine je rečeno da je predvidjeno 7 tipova zelenih površina /sačuvat će se postojeći šumarci s obe strane ceste, predvidjeni su i novi drvoredi uz postojeće, a u tematskom parku, koji će biti na krovu buduće garaže bit će tematski park- u čijem sklopu je zamišljen skate park i dječje igralište/. Za javne površine predvidjaju se javni sadržaji i njih je više od namjenskih površina – objekata.

Pitanje da li će na krovu parkirališta vlasnik dozvoliti javne sadržaje- tematski park?

Na pitanje o autobusima kod škole nije bilo odgovora, osim da se predvidja odlazak benzinske crpke u blizini škole. Na Žatiki će biti na vanjskom parkiralištu 250 mjesta, u garaži 500, a parkirališta će biti u "Vrtovima" i novo parkiralište ispod groblja.

Na pitanje da li su objekti / nogometno igralište, bazen i dvorana/ orijentirani prema stranama svijeta kako bi se koristilo dnevno svijetlo, rečeno je da samo nogometni stadion odstupa od tih pravila.

Naredno pitanje je bilo vezano uz gradnju po fazama, točnije kako je rješeno to da izgradjeni objekt izgleda reprezentativno na gradilištu drugog? Rečeno je da je arhitektura kompleksna, ali da ima 3 kubusa koji su odvojeni, a povezani su koridorom, pa fazna izgradnja neće narušavati izgled svakog pojedinačnog kubusa /objekta/.

Za "Vrtove" je rečeno da je traženo da se poštiva GUP, točnije da tu ostane gradski park, pa je ponudjeno rješenje parka na krovu garaže, jer udubina terena to dozvoljava, a s parkom s druge strane ceste kod OŠ to bi činilo cjelinu.

Na pitanje Snježane Mekota o prometu, rečeno je da će nova obilaznica Poreča rješiti sadašnje prometne probleme, a da za predvidjene pješačke prelaze /podzemne ili nadzemne postoje samo 2 moguće lokacije: raskršće kod groblja i raskršće na ulazu u Poreč iz smjera Baderne. Predvidjeni svjetionici /samo simboličan naziv/ neće svjetlosno zagadjivati, jer su oznake u prostoru za sportske objekte /dvorana, bazen, nogometno igralište/.

Ivan Šegon je čestitao na ovoj viziji budućnosti i predložio da se predvidi i veza-komunikacija sa Domom zdravlja, ispod postojeće ceste. Gospodin Valentin Babić je naglasio da je apsolutni problem Poreča, ali i Istre nepostojanje bazena i predložio davanje prioriteta izgradnji bazena. Rekao je da je jeftinije graditi odmah i odjednom sve, jer bi istodobno ugovaranje i dolazak gradjevinske operative uštedjelo i 20 % investicije. U odgovoru na ovo pitanje, Damir Hrvatin je rekao da je u prijedlogu proračuna predvidjeno više novca od potrebnog za projektiranje predloženog, pa bi se moglo nastaviti i s Glavnim projektom za bazen, no da je predloženo diktirano dinamikom podešenom za rujan 2007. godine zbog sportske dvorane. Na pitanje Vašeg novinara da li će i predstavnici sportskih udruga i udruga mladih moći čuti i vidjeti ovu prezentaciju kako bi i oni dali mišljenje o objektima koji se grade za njih, Damir Hrvatin je rekao da su predstavnici sportske Zajednice pozvani na ovaj skup, ali se nisu odazvali , no da će predložiti Izvršnom odboru ili Skupštini Sportske zajednice da se upriliči prezentacija i za njih.

Za Poreštinu.info: Ratko Vlado Aleksić

Print Friendly, PDF & Email
MAX opće  S